Back to Top
 

Včelař

Včelař

Kód obo­ru 41-51-H/02
dál­ko­vé stu­di­um / 2 roky

Absolvent získá

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním listem

Zkrá­ce­né stu­di­um pro absol­ven­ty obo­rů ukon­če­ných matu­rit­ní zkouš­kou nebo výuč­ním lis­tem - dál­ko­vá forma
Obor je vyu­čo­ván na zákla­dě úzké odbor­né spo­lu­prá­ce s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, o.s.

Obor je zamě­řen na chov včel a na zís­ká­vá­ní a zpra­co­vá­ní vče­lích pro­duk­tů. Absol­vent pozná ana­to­mii vče­ly medo­nos­né a záko­ni­tos­ti včel­stva jako bio­lo­gic­ké jed­not­ky. Ovlá­dá obslu­hu a roz­voj včel­stev v prů­bě­hu celé­ho vče­lař­ské­ho roku, zása­dy cho­vu vče­lích matek, roz­po­zná cho­ro­by a škůd­ce včel. Zná pro­ve­de­ní vče­lař­ských sta­veb a zaří­ze­ní. Rozu­mí meto­dám zís­ká­vá­ní, zpra­co­vá­ní, skla­do­vá­ní, bale­ní a expe­di­ce vče­lích pro­duk­tů. Ovlá­dá zása­dy pře­su­nu včel­stev pro opy­lo­va­cí čin­nost v návaz­nos­ti na bio­lo­gii rostlin.
Zís­ka­né odbor­né kom­pe­ten­ce absolventa:

  • obslu­ha včel­stva v prů­bě­hu celé­ho vče­lař­ské­ho roku
  • výběr a chov vče­lích matek
  • iden­ti­fi­ka­ce škůd­ců a cho­ro­by včel, prak­tic­ky jim před­chá­zet a léčit
  • vede­ní vče­lař­ské evi­den­ce sou­vi­se­jí­cí s cho­vem včel, užit­ko­vos­tí, roz­mno­žo­vá­ním a ple­me­nář­skou prací
  • údrž­ba a opra­vy vče­lař­ských zaří­ze­ní a staveb
  • pěs­to­vá­ní vče­lař­sky význam­ných rost­lin a návrh na jejich začle­ně­ní do krajiny

Absol­ven­ti obo­ru zís­ká­va­jí střed­ní odbor­né vzdě­lá­ní s výuč­ním listem.
Uplat­ně­ní nachá­ze­jí při cho­vu a obslu­ze včel­stev v pod­ni­cích zabez­pe­ču­jí­cích chov včel, při zpra­co­vá­ní a expe­di­ci vče­lích pro­duk­tů a při výro­bě vče­lař­ských zaří­ze­ní, u firem, zabý­va­jí­cích se výsad­bou a údrž­bou zele­ně a opy­lo­va­cí služ­bou nebo jako sou­kro­mý pod­ni­ka­tel - vče­lař­ský far­mář (sou­kro­mý zemědělec).

Vzdělávací oblasti a vzdělávací okruhy

Vzdě­lá­va­cí modul Počet hodin konzultací
Vzdě­lá­vá­ní v infor­mač­ních a komu­ni­kač­ních technologiích
Infor­mač­ní a komu­ni­kač­ní technologie
 
7
Pří­ro­do­věd­né vzdělávání
Zákla­dy bio­lo­gie a ekologie
7
Apli­ko­va­ná technologie
Bio­lo­gie vče­ly medonosné
Vče­lí pastva
Odbor­ný výcvik
 
20
10
6
Chov včel
Zoo­tech­ni­ka včelařství
Ple­men­ný chov vče­lích matek
Nemo­ci a škůd­ci včel
Stav­by a zaří­ze­ní včelnic
Komerč­ní vče­lař­ské provozy
Odbor­ný výcvik
 
28
18
20
12
10
95
Zpra­co­vá­ní vče­lích produktů
Vče­lí produkty
Zpra­co­vá­ní vče­lích produktů
Mar­ke­ting v cho­vu včel
Odbor­ný výcvik
 
19
15
10
40
Top