Back to Top
 

Dotazovna

Zde nám můžete zanechat vzkaz nebo napsat dotaz pomocí tohoto formuláře

53 thoughts on “Dotazovna

 1. Milan Příhoda

  Ozná­me­ní.

  pokud by někdo měl zájem vidět absol­ven­ty z tří­dy 4.M z roku 1979, má mož­nost se s námi setkat 31.května 2024 v hote­lu Berá­nek od 16:00 hodin.
  Sraz absol­ven­tů je pořá­dán k 45.výročí ukon­če­ní stu­dia na STS Blatná.

  Milan Pří­ho­da - milan.prihoda1960@gmail.com


 2. Schwarz

  Dob­rý den, kolik se bylo pro­sím podá­no letos při­hlá­šek na obor Vče­lař? Děkuji.


  1. soublatna

   Letos se při­hlá­si­lo 41 zájem­ců, při­jí­mat bude­me 25.


 3. Filip Archman

  Dob­rý den
  Chtěl bych vědět kdy začí­ná škol­ní rok obo­ru Vče­lař a kdy a jak se při­hlá­sit jako zájem­ce o absolvování.A jest­li jsem pocho­pil škloné pla­tí “stát”?
  Děku­ji za odpo­věd’ FA


  1. soublatna

   Ofi­ci­ál­ně začí­ná škol­ní rok 1. 9. 2024. U dál­ko­vé­ho obo­ru Vče­lař pro­bí­há výu­ka 1x měsíč­ně vždy v pátek a v sobo­tu. Kon­krét­ní roz­vrh pro škol­ní rok 2024/25 ješ­tě není stanovený.
   Škol­né se na naší ško­le neplatí.
   Kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní a způ­sob podá­vá­ní při­hlá­šek bude upřes­ně­no v prů­bě­hu led­na, sle­duj­te infor­ma­ce na našich www strán­kách a na https://www.prihlaskynastredni.cz/


 4. Miroslav Pokorný

  Dob­rý den,

  chys­tám se podat při­hláš­ku na obor Vče­lař. Doče­tl jsem se, že při­ja­to bude 25 stu­den­tů. Chtěl bych se zeptat, jaký je o obor zájem, resp. jaký jste evi­do­va­li v minu­lých letech počet při­hlá­šek a jaká je pro­cen­tu­ál­ní šan­ce na při­je­tí ke studiu.
  Moc­krát děku­ji za odpověď.


  1. soublatna

   O stu­di­um toho­to obo­ru je vel­ký zájem. Kaž­do­roč­ně se hlá­sí při­bliž­ně dvoj­ná­sob­ný počet zájem­ců, než kolik může­me při­jmout. Loni jsme měli 46 přihlášek.


 5. Karel

  Dob­rý den
  Chtěl bych se zeptat na cenu za rok dál­ko­vé­ho stu­dia v obo­ru včelař.
  Děkuji


  1. soublatna

   Škol­né se na naší ško­le nepla­tí, stu­di­um je finan­co­vá­no Minis­ter­stvem škol­ství a Jiho­čes­kým kra­jem. Samo­zřej­mě je tře­ba počí­tat s něja­ký­mi drob­ný­mi výda­ji za učeb­ni­ce, pra­cov­ní oblek atd.


 6. Martin Dvořák

  Dob­rý den, je mož­nost absol­vo­vat odbor­ný výcvik opra­vá­ře země­děl­ských stro­jů na smluv­ních pra­co­viš­tích? Mys­lím tím 2 a 3 roč­ník. Děkuji

  M D


  1. soublatna

   Ve 2. a 3. roč­ní­ku je mož­né část odbor­né­ho výcvi­ku absol­vo­vat pří­mo u firem. Roz­sah a ter­mín je vždy potře­ba dojed­nat indi­vi­du­ál­ně, aby byla spl­ně­na poža­do­va­ná náplň pra­xe a záro­veň mohl žák absol­vo­vat urči­té čás­ti ve ško­le (zejmé­na svá­řeč­ský kurz, autoškolu).


 7. Martin Kunštek

  Dob­rý den,

  roz­hod­li jsme se s man­žel­kou cho­vat vče­ly. Před­se­da míst­ní vče­lař­ské orga­ni­za­ce nám dopo­ru­čil absol­vo­vat základ­ní vče­lař­ský kurz u Vás. Může­te mi pro­sím poslat infor­ma­ce, zda tako­vé kur­zy pořá­dá­te a jejich podmínky?
  Pře­dem děku­ji a pře­ji krás­ný den.

  Mar­tin Kunštek


  1. soublatna

   Naše ško­la pro zájem­ce zajiš­ťu­je pou­ze stu­di­um obo­ru Vče­lař v dál­ko­vé for­mě. Toto stu­di­um trvá dva roky, poté stu­den­ti sklá­da­jí závě­reč­né zkouš­ky a zís­ká­va­jí výuč­ní list v obo­ru Vče­lař. Infor­ma­ce k obo­ru najde­te ZDE, infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní ZDE.
   Pokud bys­te měli zájem jen o krat­ší vče­lař­ský kurz, obrať­te se na naše­ho part­ne­ra v oblas­ti vče­lař­ské­ho vzdě­lá­vá­ní - spo­leč­nost PSNV.cz.


 8. J M

  Dob­rý den, chtě­la bych se zeptat .Syn je ve 3 roč­ní­ku na Vašem učilišti.Chtel by si ješ­tě udě­lat nástavbu.Na koho se obrátit?Kdy tak a zjis­tit bliž­ší informace.Dekuji.


  1. soublatna

   Do nástav­bo­vé­ho stu­dia je tře­ba podat při­hláš­ku nej­poz­dě­ji do 1. břez­na. Podrob­nos­ti sdě­lí žákům tříd­ní uči­te­lé nebo výchov­ná porad­ky­ně (Paed­Dr. Kvě­ta Pazder­ní­ko­vá). Infor­ma­ce jsou také zve­řej­ně­ny na https://soublatna.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/


 9. Tomáš

  Dob­rý den, chtěl bych se zeptat jaké znám­ky jsou potře­ba na elek­tri­ká­ře a vza­li by mě se čtyř­ka­mi? Pře­dem děku­ji za odpověď.


  1. soublatna

   Kri­te­ri­em pro při­je­tí do tří­le­tých obo­rů je pro­spěch za 8. a 9. tří­du základ­ní školy.
   Čtyř­ky obec­ně nejsou pře­káž­kou pro stu­di­um na naší ško­le, ale v pří­pa­dě vel­ké­ho počtu zájem­ců lep­ší pro­spěch zna­me­ná vyš­ší šan­ci na při­je­tí. Kon­krét­ní kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní na příští škol­ní rok budou zve­řej­ně­na v lednu.


 10. Josef Novák

  Dob­rý den, kde mohu najít fot­ky ze závě­reč­né­ho foce­ní 1.A z toho­hle roku děku­ji hez­ký den. Novák


  1. soublatna

   Na naší ško­le není zave­de­no ofi­ci­ál­ní foto­gra­fo­vá­ní tříd. Pokud si žáci udě­la­jí fot­ky vlast­ní, je to mož­né, ale ško­la je nemá k dis­po­zi­ci pro zveřejnění.


 11. Lucie

  Dob­rý den,
  syn by chtěl stu­do­vat na Vaší ško­le obor elek­tri­kář a chtě­la jsem se zeptat zda se děla­jí pří­ma­cí skoušky


  1. soublatna

   Na tří­le­té obo­ry den­ní­ho stu­dia se při­jí­ma­cí zkouš­ky neko­na­jí. V pří­pa­dě, že by byl zájem vyš­ší než kapa­ci­ta obo­ru, bude roz­ho­do­vat pro­spěch ze ZŠ. Podrob­ná kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou zve­řej­ně­na na Úřed­ní des­ce našich www stránek.


 12. bezlepková strava

  Dob­rý den,
  syn by chtěl stu­do­vat na Vaší ško­le obor elek­tri­kář a byl by i uby­to­va­ný v domo­vě mládeže.Chtěla bych se zeptat jest­li by bylo mož­né zajis­tit bezlep­ko­vou stravu
  Kalmanová


  1. soublatna

   Diet­ní stra­vo­vá­ní v naší škol­ní jídel­ně bohu­žel nejsme schop­ni zajis­tit. Je ale mož­né umož­nit ohřá­tí vlast­ní­ho done­se­né­ho jídla.


 13. Podmínky studia obor včelař

  Dob­rý den
  Měla bych zájem o dál­ko­vé stu­di­um obo­ru vče­lař. Chtě­la jsem se zeptat, zda je nut­ná 100% účast na všech před­náš­kách. Záro­veň totiž stu­du­ji VŠ a výji­meč­ně by se mi noh­lo stát, že bych napří­klad v pátek měla zkouš­ku, nebo bych odje­la na něja­ký povin­ný kurz. Tyto pří­pa­dy bych samo­zřej­mě moh­la pod­lo­žit potvr­ze­ním ze stu­dij­ní­ho oddě­le­ní uni­ver­si­ty. O mož­nos­ti stu­dia toho obo­ru jsem se dozvě­dě­la tepr­ve nedáv­no, tak­že jsem nestih­la žád­ný ter­mín ote­vře­ných dve­ří. Mohu se zeptat, kde najdu podrob­něj­ší infor­ma­ce o stu­diu? Moc děku­ji za odpo­věď. Lánová


  1. soublatna

   Dob­rý den,
   infor­ma­ce ke stu­diu a k při­jí­ma­cí­mu říze­ní hle­dej­te na našich www stránkách:
   https://soublatna.cz/vcelar-info/vcelar/
   https://soublatna.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/
   Samo­zřej­mě sto­pro­cent­ní účast na kon­zul­ta­cích není nezbyt­ným poža­dav­kem pro absol­vo­vá­ní obo­ru, je ovšem potře­ba si zaří­dit, aby absen­ce byla co nej­niž­ší. Tyto pří­pa­dy se vždy řeší indi­vi­du­ál­ně s pří­sluš­ný­mi lektory.


 14. Pavel

  Dob­rý den, dělá se u obo­ru auto­elek­tri­kar pri­ji­ma­ci zkouška?


  1. soublatna

   Na tří­le­té obo­ry den­ní­ho stu­dia - tedy i na obor auto­elek­tri­kář - se při­jí­ma­cí zkouš­ky nekonají.
   Pořa­dí ucha­ze­čů bude sta­no­ve­no pou­ze pod­le hod­no­ce­ní za posled­ní 3 polo­le­tí ze základ­ní školy.


 15. mili

  dob­rý den dnes jsem dosta­la dopis s infor­ma­ce­mi týka­jí­cí se nástu­pu do ško­ly pro 1 roč­ní­ky. tam jsem se dozvě­dě­la, že děti musí jez­dit na inter­nám až v pon­dě­lí od 6 hodin, To nelze aby jez­di­li již v nedě­li? moc děku­ji za odpověd


  1. soublatna

   O pří­jezd na inter­nát v nedě­li byl v minu­lých letech jen mini­mál­ní zájem a pro­to byla tato služ­ba zru­še­na. Pří­jez na inter­nát je mož­ný v pon­dě­lí ráno od 6 hodin. U žáků ze vzdá­le­něj­ších míst samo­zřej­mě tole­ru­je­me v pon­dě­lí poz­děj­ší nástup do ško­ly, pokud není pro ně reál­né dojet do zahá­je­ní vyučování.


 16. Jelinek

  Dob­rý den,
  mám zájem o dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Včelař.
  Kde se mohu dopí­dit bliž­ších infor­ma­cí stran při­hláš­ky a podmínek?
  Děku­ji Jelinek


  1. soublatna

   Veš­ke­ré infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní jsou zve­řej­ně­ny na těch­to našich www strán­kách v sek­ci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ,
   pří­pad­ně na ÚŘEDNÍ DESCE


 17. anonym

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat zda je mož­né přestou­pit do jiné auto­ško­ly když už mám odjež­de­né něja­ké jízdy?


  1. soublatna

   Samo­zřej­mě tuto mož­nost zákon při­pouš­tí (§30 záko­na č. 247/2000 Sb. o zís­ká­vá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní odbor­né způ­so­bi­los­ti k říze­ní moto­ro­vých vozi­del a o změ­nách někte­rých záko­nů). Je jen potře­ba domlu­vit se v obou dotče­ných auto­ško­lách. Původ­ní auto­ško­la žada­te­li vysta­ví potvr­ze­ní o roz­sa­hu absol­vo­va­né­ho výcvi­ku a v nové auto­ško­le pokra­ču­je­te dále.


 18. Zdeněk

  dob­rý den rad bych se hlá­sil na opra­vá­ře země­děl­ských stro­jů, jaké bych měl mit známky.


  1. soublatna

   Pro při­je­tí do tří­le­tých obo­rů není sta­no­ve­na žád­ná hra­ni­ce pro­spě­chu nebo poža­da­vek na znám­ky ze základ­ní ško­ly. Špat­ný pro­spěch ze ZŠ by mohl být ale roz­ho­du­jí­cí pro nepři­je­tí v pří­pa­dě, že by se na obor hlá­si­lo více zájem­ců, než kolik může­me při­jmout. Podrob­né podm­nín­ky a kri­té­ria při­je­tí budou zve­řej­ně­na na úřed­ní des­ce a v sek­ci při­jí­ma­cí říze­ní na našich www stránkách.
   Pod­le našich zku­še­nos­tí je pro úspěš­né zvlád­nu­tí stu­dia na naší ško­le mno­hem důle­ži­těj­ší zájem o zvo­le­ný obor než dosa­vad­ní výsled­ky na ZŠ.


 19. Anonym

  Chtěl bych se zeptat můžu si udě­lat řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T když budu v obo­ru auto­me­cha­nik? Popří­pa­dě kolik bych platil


  1. soublatna

   Žáci obo­ru Auto­me­cha­nik mají pod­le vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zařa­zen výcvik pro slo­že­ní řidič­ských zkou­šek sku­pi­ny B+C ve tře­tím roč­ní­ku stu­dia. Pokud bude­te mít zájem o řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T, je nut­né se domlu­vit s uči­te­li auto­ško­ly, zále­ží na vol­né kapa­ci­tě. V kaž­dém pří­pa­dě již ten­to kurz bude­te muset hra­dit sám.


 20. Hrachovcová Lada

  Chtě­la bych se zeptat jest­li jako auto elek­tri­kář může dělat svá­řec­kou školu.Děkuji .


  1. soublatna

   V obo­rech Elek­tri­kář a Auto­elek­tri­kář není svá­řeč­ský kurz sou­čás­tí výu­ko­vé­ho pro­gra­mu. V pří­pa­dě vol­né kapa­ci­ty svá­řeč­ské ško­ly by bylo mož­né si kurz udě­lat za úpla­tu, tuto mož­nost je ale potře­ba pro­jed­nat vždy individuálně.
   -MČ-


 21. Petra M.

  Dob­rý den, ráda bych se infor­mo­va­la na matu­rit­ní obor Pod­ni­ká­ní. Je mož­né stu­do­vat ten­to obor i dál­ko­vou for­mou, příp. s indi­vi­du­ál­ním stu­dij­ním plá­nem tak, aby bylo mož­né stu­di­um kom­bi­no­vat se zaměst­ná­ním na plný úva­zek? Jak by to potom bylo s účas­tí ve ško­le? Děku­ji, Pet­ra M.


  1. soublatna

   Obor Pod­ni­ká­ní je mož­né na naší ško­le stu­do­vat pou­ze v den­ní for­mě studia.
   -MČ-


 22. Jolana Nováková

  Dob­rý den, mám zájem o dál­ko­vé stu­di­um v obo­ru Vče­lař. Chtě­la bych se zeptat:
  - výu­ka pro­bí­há v pátek a v sobo­tu - je ve ško­le něja­ká mož­nost uby­to­vá­ní, nebo si je stu­den­ti zajiš­ťu­jí sami?
  - v pátek a v sobo­tu jsou pod­le har­mo­no­gra­mu teo­re­tic­ké před­náš­ky. Jak je to s pra­xí? Zajiš­ťu­jí si ji stu­den­ti sami, nebo jim ško­la při­dě­lí mís­ta a termíny?
  - exis­tu­jí někde ukáz­ky zku­šeb­ních tes­tů z minu­lých let?
  Děku­ji moc, JN


  1. soublatna

   1 - Uby­to­vá­ní z pát­ka na sobo­tu nejsme schop­ni zajis­tit. Stu­den­ti vyu­ží­va­jí sou­kro­mé bla­ten­ské pen­zi­o­ny nebo inter­nát Střed­ní odbor­né ško­ly V Jezár­kách (http://www.blek.cz).
   2 - Odbor­ný výcvik je zčás­ti zajiš­ťo­ván při pra­vi­del­ných měsíč­ních kon­zul­ta­cí. Jed­ná se hlav­ně o dílen­ské prá­ce a labo­ra­tor­ní čin­nos­ti (mik­ro­sko­pic­ká vyšet­ře­ní, roz­bo­ry medu apod.).
   Část odbor­né­ho výcvi­ku je orga­ni­zo­vá­na na včel­ni­cích spo­lu­pra­cu­jí­cích vče­la­řů z PSNV. Vhod­né ter­mí­ny a pra­co­viš­tě si žáci dohod­nou s vyu­ču­jí­cí­mi při konzultacích.
   3 - Kon­krét­ní ukáz­ky tes­tů z minu­lých let nebu­de­me zve­řej­ňo­vat. Okru­hy otá­zek k při­jí­ma­cí zkouš­ce jsou uve­de­ny ve vyhlá­še­ných kri­té­ri­ích při­jí­ma­cí­ho řízení.
   -MČ-


 23. anonym

  když dosta­nu v polo­le­tí něja­kou pět­ku bude mož­nost si to v dru­hém polo­le­tí opra­vit abych jí neměl na kon­ci roku ?


  1. soublatnadmin

   Samo­zřej­mě, pro­spěch za dru­hé polo­le­tí je hod­no­cen samo­stat­ně, tak­že není vylou­če­no, že může­te mít tře­ba i jedničku ;-).
   Nedo­sta­teč­né hod­no­ce­ní (pět­ka) na kon­ci škol­ní­ho roku je mno­hem závaž­něj­ší než v polo­le­tí. Žák by v tom pří­pa­dě nepro­spěl a nemohl by postou­pit do vyš­ší­ho roč­ní­ku. Je mož­nost ješ­tě vyko­nat oprav­nou zkouš­ku, ale pou­ze v tom pří­pa­dě, že žák nepro­spěl na kon­ci škol­ní­ho roku maxi­mál­ně ze dvou předmětů.
   -MČ-


 24. Michal Sedláček

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat jest­li má auto­elek­tri­kář řidič­ský prů­kaz sou­čás­tí výuky.


  1. soublatnadmin

   Ano, sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Auto­elek­tri­kář je i řidič­ský kurz na osob­ní a náklad­ní auto­mo­bi­ly ve tře­tím roč­ní­ku studia.
   Žáci si hra­dí pou­ze správ­ní poplat­ky (lékař­ská pro­hlíd­ka, zkouš­ka na OÚ, vydá­ní ŘP).


 25. Rena

  Dob­ry den, v obo­ru opra­var zeme­del­skych stro­ju, je psa­no zis­ka­ni ridicske­ho pruka­zu sku­pi­ny T,B,C zdar­ma a to upl­ne­ho? bez zad­ne­ho poplat­ku? Deku­ji vam moc za odpo­ved. Kras­ny den.Novakova


  1. soublatnadmin

   Výcvik pro zís­ká­ní řidič­ské­ho opráv­ně­ní pro uve­de­né sku­pi­ny je v tom­to obo­ru sou­čás­tí ŠVP a tedy zce­la zdar­ma. Žáci si hra­dí pou­ze poplat­ky spo­je­né se zkouš­kou (lékař­skou pro­hlíd­ku, popla­tek na MÚ, oprav­né zkouš­ky atd.)
   -MČ-


 26. Dan

  Dob­rý den,chtěl bych se zeptat jest­li je mož­nost na vaši ško­le absol­vo­vat odbor­ný výcvik jinde(různé auto­ser­vi­sy apod.),než v pra­co­viš­ti školy,mám na mys­li obor autoelektrikář,2.ročník.Děkuji za odpověd.


  1. soublatnadmin

   Tu mož­nost máte od 2. roč­ní­ku na zákla­dě uza­vře­né smlou­vy mezi ško­lou a pro­voz­ním pra­co­viš­těm. Kon­krét­ní infor­ma­ce vám poskyt­ne zástup­ce ředi­te­le pro odbor­ný výcvik. -sat-


 27. Stanislav Míšek

  Jako býva­lý absol­vent vaší ško­ly vám moc fandím.Hlavně ta akce ve zruč­nos­ti říze­ní trak­to­ru je moc dobrá,naše země­děl­ství potře­bu­je mla­dé odborníky.Z vlast­ní zku­še­nos­ti při říze­ní moder­ní země­děl­ské far­my na Kla­tov­sku mi tako­ví­to šikov­ní a mla­dí lidé chybí.Sleduji vaší čin­nost dlou­hou dobu a ješ­tě jed­nou pře­ji hod­ně úspě­chů při výcho­vě mla­dé země­děl­ské mládeže.


  1. soublatnadmin

   Děku­je­me.


Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zvežejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top