Back to Top
 

Dotazovna

Zde nám můžete zanechat vzkaz nebo napsat dotaz pomocí tohoto formuláře

84 thoughts on “Dotazovna

 1. Jan

  Dob­rý den, kte­ré roč­ní­ky budou mít od 5.9 ško­lu děkuji.


  1. soublatna

   Stří­dá­ní teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní a odbor­né­ho výcvi­ku je sta­no­ve­né v kalen­dář­ním plá­nu na škol­ní rok https://soublatna.cz/wp-content/uploads/KalPlan-2022-23.pdf.
   Podrob­né infor­ma­ce žáci zís­ka­jí 1. 9. od tříd­ních učitelů.


 2. Martin Š.

  Zdra­vím Vás, chys­tá ško­la v dohled­né době něja­ký den ote­vře­ných dve­ří? Děku­ji Šrámek


  1. soublatna

   V letoš­ním škol­ním roce chys­tá­me dny ote­vře­ných dve­ří 28. 9. 2022, 25. 10. 2022, 29. 11. 2022 a 24. 1. 2023. Po domluvě je mož­né navští­vit naši ško­lu i v jiném termínu.


 3. Martin Kunštek

  Dob­rý den,

  roz­hod­li jsme se s man­žel­kou cho­vat vče­ly. Před­se­da míst­ní vče­lař­ské orga­ni­za­ce nám dopo­ru­čil absol­vo­vat základ­ní vče­lař­ský kurz u Vás. Může­te mi pro­sím poslat infor­ma­ce, zda tako­vé kur­zy pořá­dá­te a jejich podmínky?
  Pře­dem děku­ji a pře­ji krás­ný den.

  Mar­tin Kunštek


  1. soublatna

   Naše ško­la pro zájem­ce zajiš­ťu­je pou­ze stu­di­um obo­ru Vče­lař v dál­ko­vé for­mě. Toto stu­di­um trvá dva roky, poté stu­den­ti sklá­da­jí závě­reč­né zkouš­ky a zís­ká­va­jí výuč­ní list v obo­ru Vče­lař. Infor­ma­ce k obo­ru najde­te ZDE, infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní ZDE.
   Pokud bys­te měli zájem jen o krat­ší vče­lař­ský kurz, obrať­te se na naše­ho part­ne­ra v oblas­ti vče­lař­ské­ho vzdě­lá­vá­ní - spo­leč­nost PSNV.cz.


 4. J M

  Dob­rý den, chtě­la bych se zeptat .Syn je ve 3 roč­ní­ku na Vašem učilišti.Chtel by si ješ­tě udě­lat nástavbu.Na koho se obrátit?Kdy tak a zjis­tit bliž­ší informace.Dekuji.


  1. soublatna

   Do nástav­bo­vé­ho stu­dia je tře­ba podat při­hláš­ku nej­poz­dě­ji do 1. břez­na. Podrob­nos­ti sdě­lí žákům tříd­ní uči­te­lé nebo výchov­ná porad­ky­ně (Paed­Dr. Kvě­ta Pazder­ní­ko­vá). Infor­ma­ce jsou také zve­řej­ně­ny na https://soublatna.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/


 5. Tomáš

  Dob­rý den, chtěl bych se zeptat jaké znám­ky jsou potře­ba na elek­tri­ká­ře a vza­li by mě se čtyř­ka­mi? Pře­dem děku­ji za odpověď.


  1. soublatna

   Kri­te­ri­em pro při­je­tí do tří­le­tých obo­rů je pro­spěch za 8. a 9. tří­du základ­ní školy.
   Čtyř­ky obec­ně nejsou pře­káž­kou pro stu­di­um na naší ško­le, ale v pří­pa­dě vel­ké­ho počtu zájem­ců lep­ší pro­spěch zna­me­ná vyš­ší šan­ci na při­je­tí. Kon­krét­ní kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní na příští škol­ní rok budou zve­řej­ně­na v lednu.


 6. Kateřina Bruknerová

  Dob­rý den,

  kdy bude, pro­sím, prv­ní páteč­ní výu­ka obo­ru Vče­lař v září? Máme počí­tat s ter­mí­nem 10. 9. nebo 17. 9.? 

  Děku­ji.


  1. soublatna

   Prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Vče­la­řje plá­no­vá­na na pátek 17. 9. 2021 od 9 hodin a sobo­tu 18. 9. od 8 hodin.
   Podrob­né infor­ma­ce obdr­ží účast­ní­ci stu­dia e-mailem.


 7. Josef Matějka

  Dob­rý den, syn by chtěl u vás stu­do­vat pro­to se chci zeptat jak vy vní­má­te kolek­tiv žáků mezi sebou ve tří­dě děku­ji J.M


  1. soublatna

   Na tuto otáz­ku není jed­no­znač­ná odpo­věď, kolek­tiv v kaž­dé tří­dě je tro­chu jiný. Obec­ně ale mohu říci, že vzta­hy mezi žáky býva­jí dob­ré a bez­pro­blé­mo­vé. Samo­zřej­mě někdy vznik­nou urči­té kon­flik­ty, ale již dlou­ho jsme nemu­se­li řešit žád­né závaž­něj­ší vzta­ho­vé pro­blémy mezi žáky. Je to dané i tím, že jsme men­ší ško­la a prak­tic­ky všich­ni žáci a uči­te­lé se osob­ně zna­jí, nikdo se zde nemů­že cho­vat anonymně.
   -MČ-


 8. Josef Novák

  Dob­rý den, kde mohu najít fot­ky ze závě­reč­né­ho foce­ní 1.A z toho­hle roku děku­ji hez­ký den. Novák


  1. soublatna

   Na naší ško­le není zave­de­no ofi­ci­ál­ní foto­gra­fo­vá­ní tříd. Pokud si žáci udě­la­jí fot­ky vlast­ní, je to mož­né, ale ško­la je nemá k dis­po­zi­ci pro zveřejnění.


 9. Hana Janská

  Dob­rý den, ráda bych se při­hlá­si­la na dál­ko­vý obor VČELAŘ, kte­rý je pro obdo­bí 2021-2022 již obsa­zen. Může­te mi sdě­lit, kdy se mám při­hlá­sit, abych nezmeš­ka­la mož­nost stu­dia v dal­ších letech? Děku­ji za odpo­věď a pře­ji hez­ký den,
  Hana Janská


  1. soublatna

   Kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní a dal­ší infor­ma­ce pro zájem­ce jsou vyhla­šo­vá­na vždy v led­nu a zve­řej­ně­na na našich www strán­kách (https://soublatna.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/). Při­hláš­ky se podá­va­jí do 1. března.
   -MČ-


 10. Veronika Prantlová

  Dob­rý den,
  Chtě­la bych se zeptat na stu­dij­ní obor vče­lař. Ráda bych se při­hlá­si­la k dál­ko­vém stu­diu. Letos před­po­klá­dám už je roč­ník obsazen?
  Děku­ji za odpověď


  1. soublatna

   Ve škol­ním roce 2021/22 je již kapa­ci­ta obo­ru Vče­lař napl­ně­na, žád­né dal­ší zájem­ce pří­jí­mat nebudeme.
   -MČ-


 11. mili

  Dob­rý den chtě­la bych se zeptat jak to bude s řidič­ský­mi prů­ka­zy žáků 2 roč­ní­ků. Když vlast­ně nema­jí žád­nou teo­rii a mini­mál­ně jízd. Budou to dělat až ve tře­tím roč­ní­ku ?A to samé jsou svá­ře­čá­ky děku­ji Mili a pře­ji krás­ný den


  1. soublatna

   U řidič­ských a svá­řeč­ských kur­zů je v sou­čas­né době pri­o­ri­tou dokon­čit nejdří­ve tyto kur­zy u žáků závě­reč­ných (tře­tích) roč­ní­ků. Vzhle­dem k tomu, že od 26. 4. 2021 je opět mož­ná prak­tic­ká výu­ka u všech roč­ní­ků, před­po­klá­dá­me mož­nost zahá­je­ní svá­řeč­ské­ho kur­zu u jed­né až dvou sku­pin žáků dru­hých roč­ní­ků (tří­da 2.O), ostat­ní dokon­čí svá­řeč­ský kurz na pod­zim. To samé pla­tí i u řidič­ské­ho prů­ka­zu na trak­tor, nedo­kon­če­né kur­zy budou pokra­čo­vat ihned po zahá­je­ní tře­tí­ho roč­ní­ku v září.
   Bohu­žel vzhle­dem k vel­mi dlou­hé­mu výpad­ku výu­ky nelze tyto odbor­né kur­zy zvlád­nout v původ­ně plá­no­va­ných termínech.


 12. Daniel Lucák

  Dob­rý den, chtěl jsem se zeptat kdy bude­te dávat vědět ucha­ze­čům o jed­no­le­té dál­ko­vé studium(konkrétně elek­tri­kář), zda byli při­ja­ti. Zatím jsem postře­hl jen že byli ode­slá­ny dopi­sy pro tří­le­té roč­ní­ky. Děku­ji s pozdra­vem Lucák


  1. soublatna

   Pod­le nových pra­vi­del sta­no­ve­ných MŠMT pro ten­to rok může­me ofi­ci­ál­ně zve­řej­nit výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní až 19. květ­na 2021. Ozná­me­ním ze dne 5. 3. 2021 (https://www.soublatna.cz/moduly-metro/uredni-deska/docs/21m03d04op54yk.pdf) bylo zve­řej­ně­no, že se pro obor Elek­tri­kář - dál­ko­vé stu­di­um nebu­dou konat při­jí­ma­cí zkouš­ky, pro­to­že počet při­hlá­še­ných ucha­ze­čů je niž­ší než počet při­jí­ma­ných ucha­ze­čů (tedy jsou samo­zřej­mě při­ja­ti všich­ni přihlášení).
   A jen pro upřes­ně­ní - dál­ko­vé stu­di­um Elek­tri­kář je na dva roky.


 13. Kateřina Bruknerová

  Dob­rý den,
  bude nový ter­mín při­jí­ma­cí zkouš­ky pro obor Vče­lař i v sobotu?
  Děkuji


  1. soublatna

   Ano, urči­tě ter­mí­ny při­jí­ma­cí zkouš­ky pro obor Vče­lař budou vyhlá­še­ny na pátek a sobotu.
   Původ­ní plá­no­va­ný ter­mín ale musí být z důvo­du plat­ných pro­tie­pi­de­mi­o­lo­gic­kých opat­ře­ní posu­nut. Po jeho sta­no­ve­ní bude zve­řej­něn na inter­ne­to­vých strán­kách a všich­ni při­hlá­še­ní ucha­ze­či budou pozvá­ni dopi­sem ode­sla­ným 2 - 3 týd­ny před zkouškami.


 14. Lucie Kupcová

  Dob­rý den,
  s ohle­dem k aktu­ál­ní situ­a­ci (nou­zo­vý stav) si dovo­lu­ji požá­dat o infor­ma­ci, kdy (asi) budou zná­my výsled­ky při­je­tí na vaše uči­liš­tě? Do kdy tedy bude nut­né v pří­pa­dě při­je­tí dítě­te podat zápi­so­vý lís­tek obor Elektrikář.
  Děku­ji za odpověď


  1. soublatna

   Infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro tří­le­té obo­ry den­ní­ho stu­dia jsou ten­to týden (8. - 12. 3. 2021) roze­sí­lá­ny všem při­hlá­še­ným ucha­ze­čům poš­tou. Vyčkej­te tedy na doru­če­ní dopi­su. V pří­pa­dě indi­vi­du­ál­ních dota­zů piš­te na e-mail info@soublatna.cz.


 15. Josefe Màla

  Dělá se u obo­ru opra­vař země­del­ských sto­ju při­jí­ma­cí zkouška?
  Vez­mě­te mně s prů­mě­rem 3?
  Musím mít při­hláš­ku potvr­ze­nou léka­řem? Děkuji


  1. soublatna

   U tří­le­tých obo­rů Opra­vář země­děl­ských stro­jů, Auto­me­cha­nik, Auto­elek­tri­kář a Elek­tri­kář se při­jí­ma­cí zkouš­ky neko­na­jí. V pří­pa­dě, že by bylo více zájem­ců o stu­di­um než je kapa­ci­ta obo­ru, posu­zo­va­lo by se pořa­dí ucha­ze­čů pod­le pro­spě­chu ze základ­ní ško­ly. Pro­spěch 3 je vel­mi dob­rý a nemu­sí­te mít o při­je­tí obavu.
   Na při­hláš­ce na všech­ny tří­le­té obo­ry musí být potvze­ní léka­ře o zdra­vot­ním stavu.
   Dal­ší infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní a k vypl­ně­ní při­hláš­ky najde­te na https://soublatna.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/


 16. Lucie

  Dob­rý den,
  syn by chtěl stu­do­vat na Vaší ško­le obor elek­tri­kář a chtě­la jsem se zeptat zda se děla­jí pří­ma­cí skoušky


  1. soublatna

   Na tří­le­té obo­ry den­ní­ho stu­dia se při­jí­ma­cí zkouš­ky neko­na­jí. V pří­pa­dě, že by byl zájem vyš­ší než kapa­ci­ta obo­ru, bude roz­ho­do­vat pro­spěch ze ZŠ. Podrob­ná kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou zve­řej­ně­na na Úřed­ní des­ce našich www stránek.


 17. Josef Novák

  Dob­rý den, mohu se zeptat kolik bylo v roce 2020 při­jí­má­no žáků na obor auto­me­cha­nik a opra­vář země­děl­ských stro­jů? Děkuji


  1. soublatna

   V sou­čas­ném škol­ním roce do 1. roč­ní­ku nastou­pi­lo 14 Auto­me­cha­ni­ků, 3 Auto­elek­tri­ká­ři, 8 Elek­tri­ká­řů a 26 Opra­vá­řů země­děl­ských stro­jů. Počty při­hlá­šek byly o něco vyš­ší, ale to je dáno tím, že žáci mohou podá­vat při­hláš­ku na 2 ško­ly a až násled­ně si vybí­ra­jí, na kte­rou sku­teč­ně nastou­pí. Pod­stat­né je, že jsme moh­li při­jmout všech­ny, kte­ří měli o stu­di­um na naší ško­le oprav­do­vý zájem. Před­po­klá­dám, že i v letoš­ním roce bude­me moci do tří­le­tých obo­rů při­jmout všech­ny, kte­ří budou chtít na naši ško­lu nastou­pit. -MČ-


 18. Schwarzová

  Dob­rý den, ráda bych se v tom­to roce při­hlá­si­la do učeb­ní­ho obo­ru Vče­lař. Moje otáz­ka zní: pokud mám Výuč­ní list i Matu­rit­ní vysvěd­če­ní, sta­čí dodat Výuč­ní list? Kdy bude ote­vře­no při­jí­ma­cí říze­ní? Bude výu­ka vždy dva dny v měsí­ci, tzn. pátek+sobota?

  Děku­ji, Schwarzová


  1. soublatna

   K při­hláš­ce sta­čí při­lo­žit jed­no vysvěd­če­ní. Vzhle­dem k tomu, že prů­měr zná­mek je jed­ním z kri­té­rií při­jí­ma­cí­ho říze­ní, je vhod­né pou­žít to s lep­ším pro­spě­chem. Při­hláš­ky bude­me při­jí­mat během úno­ra, nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2021. Kon­zul­ta­ce ve ško­le býva­jí 1x měsíč­ně v pátek a v sobo­tu, i když v sou­čas­né době je část pre­zenč­ní výu­ky nahra­zo­vá­na distanč­ním způ­so­bem. Podrob­né poky­ny k při­jí­ma­cí­mu říze­ní budou zve­řej­ně­ny do kon­ce ledna.


 19. Petr U L Í K

  Dob­rý den, v příš­tím roce 2021 bude můj syn kon­čit 9.třídu a měl by zájem v Blat­né stu­do­vat obor automechanik.Chtěl bych se zeptat, jaké jsou pod­mín­ky při­je­tí na ten­to obor v SOU Blat­ná, jak důle­ži­tý je pro­spěch na základ­ní ško­le - v daném pří­pa­dě sluš­ný prů­měr, s “puber­tál­ní­mi” výky­vy.… V pra­xi už samo­stat­ně zvlád­nul tře­ba výmě­nu ole­je u mojí Toy­o­ty, teo­re­tic­ky ovlá­dá růz­né vývo­jo­vé řady BMW, pros­tě je před­po­klad, že ho auta oprav­du baví.
  Omlou­vám se za tro­chu před­čas­ný dotaz, byl bych rád, kdy­by v živo­tě dělal to, co ho oprav­du baví.
  S pozdra­vem P. U.


  1. soublatna

   Pod­le našich zku­še­nos­tí je oprav­du u žáků naší ško­ly nej­dů­le­ži­těj­ší zájem o zvo­le­ný obor. Pod­le toho, co uvá­dí­te, by zamě­ře­ní Auto­me­cha­nik nebo Auto­elek­tri­kář bylo pro Vaše­ho syna urči­tě dobrou vol­bou. Pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní na tyto tří­le­té obo­ry budou vyhlá­še­ny v led­nu 2021. Při­jí­ma­cí zkouš­ky se neko­na­jí, pořa­dí ucha­ze­čů se sta­no­vu­je pod­le pro­spě­chu ze ZŠ. V posled­ních letech jsme moh­li při­jmout všech­ny zájem­ce, pokud uvá­dí­te “sluš­ný prů­měr”, urči­tě nebu­dou s při­je­tím pro­blémy. Ide­ál­ní by bylo domlu­vit si návště­vu ško­ly a při­jít se i se synem podí­vat osobně.


 20. bezlepková strava

  Dob­rý den,
  syn by chtěl stu­do­vat na Vaší ško­le obor elek­tri­kář a byl by i uby­to­va­ný v domo­vě mládeže.Chtěla bych se zeptat jest­li by bylo mož­né zajis­tit bezlep­ko­vou stravu
  Kalmanová


  1. soublatna

   Diet­ní stra­vo­vá­ní v naší škol­ní jídel­ně bohu­žel nejsme schop­ni zajis­tit. Je ale mož­né umož­nit ohřá­tí vlast­ní­ho done­se­né­ho jídla.


 21. Podmínky studia obor včelař

  Dob­rý den
  Měla bych zájem o dál­ko­vé stu­di­um obo­ru vče­lař. Chtě­la jsem se zeptat, zda je nut­ná 100% účast na všech před­náš­kách. Záro­veň totiž stu­du­ji VŠ a výji­meč­ně by se mi noh­lo stát, že bych napří­klad v pátek měla zkouš­ku, nebo bych odje­la na něja­ký povin­ný kurz. Tyto pří­pa­dy bych samo­zřej­mě moh­la pod­lo­žit potvr­ze­ním ze stu­dij­ní­ho oddě­le­ní uni­ver­si­ty. O mož­nos­ti stu­dia toho obo­ru jsem se dozvě­dě­la tepr­ve nedáv­no, tak­že jsem nestih­la žád­ný ter­mín ote­vře­ných dve­ří. Mohu se zeptat, kde najdu podrob­něj­ší infor­ma­ce o stu­diu? Moc děku­ji za odpo­věď. Lánová


  1. soublatna

   Dob­rý den,
   infor­ma­ce ke stu­diu a k při­jí­ma­cí­mu říze­ní hle­dej­te na našich www stránkách:
   https://soublatna.cz/vcelar-info/vcelar/
   https://soublatna.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/
   Samo­zřej­mě sto­pro­cent­ní účast na kon­zul­ta­cích není nezbyt­ným poža­dav­kem pro absol­vo­vá­ní obo­ru, je ovšem potře­ba si zaří­dit, aby absen­ce byla co nej­niž­ší. Tyto pří­pa­dy se vždy řeší indi­vi­du­ál­ně s pří­sluš­ný­mi lektory.


 22. Pavel

  Dob­rý den, dělá se u obo­ru auto­elek­tri­kar pri­ji­ma­ci zkouška?


  1. soublatna

   Na tří­le­té obo­ry den­ní­ho stu­dia - tedy i na obor auto­elek­tri­kář - se při­jí­ma­cí zkouš­ky nekonají.
   Pořa­dí ucha­ze­čů bude sta­no­ve­no pou­ze pod­le hod­no­ce­ní za posled­ní 3 polo­le­tí ze základ­ní školy.


 23. Dotaz

  Dob­rý den, pořá­dá Vaše ško­la ješ­tě letos Den ote­vře­ných dve­ří? Pokud ano,kdy prosím. 


  1. soublatna

   Dny ote­vře­ných dve­ří již v tom­to škol­ním roce pořá­dat nebu­de­me, ale pokud máte zájem o pro­hlíd­ku naší ško­ly, není pro­blém navští­vit nás indi­vi­du­ál­ně – jen je vhod­né domlu­vit si ter­mín pro­hlíd­ky pře­dem s vede­ním školy.


 24. mili

  dob­rý den dnes jsem dosta­la dopis s infor­ma­ce­mi týka­jí­cí se nástu­pu do ško­ly pro 1 roč­ní­ky. tam jsem se dozvě­dě­la, že děti musí jez­dit na inter­nám až v pon­dě­lí od 6 hodin, To nelze aby jez­di­li již v nedě­li? moc děku­ji za odpověd


  1. soublatna

   O pří­jezd na inter­nát v nedě­li byl v minu­lých letech jen mini­mál­ní zájem a pro­to byla tato služ­ba zru­še­na. Pří­jez na inter­nát je mož­ný v pon­dě­lí ráno od 6 hodin. U žáků ze vzdá­le­něj­ších míst samo­zřej­mě tole­ru­je­me v pon­dě­lí poz­děj­ší nástup do ško­ly, pokud není pro ně reál­né dojet do zahá­je­ní vyučování.


 25. mili

  Dob­rý den chci se zeptat syn byl při­jat k Vám na ško­lu , posla­la jsem i zápi­so­vý list kde a kdy dosta­nu dal­ší infor­ma­ce k nástu­pu do ško­ly a syn bude na inter­ná­tě tak něja­kou při­hláš­ku a podob­ně moc děku­ji za odpověď


  1. soublatna

   Podrob­né infor­ma­ce pro žáky nastu­pu­jí­cí od září do 1. roč­ní­ku bude­me posí­lat poš­tou na začát­ku červ­na. Sou­čás­tí dopi­su bude i při­hláš­ka na DM, objed­náv­ka učeb­nic, infor­ma­ce k adap­tač­ní­mu kur­zu a vše dal­ší potřeb­né. Pokud potře­bu­je­te něja­ké doku­men­ty či infor­ma­ce dří­ve, obrať­te se nej­lé­pe e-mailem na vede­ní školy.


 26. Pavel

  Dob­rý den, jak je to se škol­ným a jiný­mi nákla­dy u dál­ko­vé­ho uč. obo­tu elek­tri­kář? Děkuji


  1. soublatna

   Škol­né se na naší ško­le nepla­tí, stu­di­um je finan­co­vá­no Minis­ter­stvem škol­ství a Jiho­čes­kým kra­jem. Samo­zřej­mě je tře­ba počí­tat s něja­ký­mi drob­ný­mi výda­ji za učeb­ni­ce, pra­cov­ní oblek atd.


 27. Renáta

  Dob­rý den,syn si podal při­hláš­ku na obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů. Tak se chci zeptat kdy budou na vašich webo­vých strán­kách zve­řej­ně­ny výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní? Děkuji


  1. soublatna

   Pod­le plat­né legisla­ti­vy může­me výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní zve­řej­nit nejdří­ve 22. dub­na. O dal­ším prů­bě­hu při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou všich­ni při­hlá­še­ní zájem­ci infor­mo­vá­ni dopisem.


 28. Jelinek

  Dob­rý den,
  mám zájem o dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Včelař.
  Kde se mohu dopí­dit bliž­ších infor­ma­cí stran při­hláš­ky a podmínek?
  Děku­ji Jelinek


  1. soublatna

   Veš­ke­ré infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní jsou zve­řej­ně­ny na těch­to našich www strán­kách v sek­ci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ,
   pří­pad­ně na ÚŘEDNÍ DESCE


 29. František Vild

  Dob­rý den pořá­dá­te pro­sím také kur­zy pro včelaře?
  Děku­ji za odpověď


  1. soublatna

   Naše ško­la zajiš­ťu­je pou­ze výu­ku obo­ru Vče­lař, na kte­ré úzce spo­lu­pra­cu­je­me s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s. Pokud máte zájem o krát­ko­do­bé nebo spe­ci­ál­ně zamě­ře­né kur­zy, obrať­te se pří­mo na tuto spo­leč­nost, kte­rá tako­vé akce pořá­dá. Infor­ma­ce najde­te na http://www.psnv.cz/


 30. anonym

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat zda je mož­né přestou­pit do jiné auto­ško­ly když už mám odjež­de­né něja­ké jízdy?


  1. soublatna

   Samo­zřej­mě tuto mož­nost zákon při­pouš­tí (§30 záko­na č. 247/2000 Sb. o zís­ká­vá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní odbor­né způ­so­bi­los­ti k říze­ní moto­ro­vých vozi­del a o změ­nách někte­rých záko­nů). Je jen potře­ba domlu­vit se v obou dotče­ných auto­ško­lách. Původ­ní auto­ško­la žada­te­li vysta­ví potvr­ze­ní o roz­sa­hu absol­vo­va­né­ho výcvi­ku a v nové auto­ško­le pokra­ču­je­te dále.


 31. Zdeněk

  dob­rý den rad bych se hlá­sil na opra­vá­ře země­děl­ských stro­jů, jaké bych měl mit známky.


  1. soublatna

   Pro při­je­tí do tří­le­tých obo­rů není sta­no­ve­na žád­ná hra­ni­ce pro­spě­chu nebo poža­da­vek na znám­ky ze základ­ní ško­ly. Špat­ný pro­spěch ze ZŠ by mohl být ale roz­ho­du­jí­cí pro nepři­je­tí v pří­pa­dě, že by se na obor hlá­si­lo více zájem­ců, než kolik může­me při­jmout. Podrob­né podm­nín­ky a kri­té­ria při­je­tí budou zve­řej­ně­na na úřed­ní des­ce a v sek­ci při­jí­ma­cí říze­ní na našich www stránkách.
   Pod­le našich zku­še­nos­tí je pro úspěš­né zvlád­nu­tí stu­dia na naší ško­le mno­hem důle­ži­těj­ší zájem o zvo­le­ný obor než dosa­vad­ní výsled­ky na ZŠ.


 32. Anonym

  Chtěl bych se zeptat můžu si udě­lat řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T když budu v obo­ru auto­me­cha­nik? Popří­pa­dě kolik bych platil


  1. soublatna

   Žáci obo­ru Auto­me­cha­nik mají pod­le vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zařa­zen výcvik pro slo­že­ní řidič­ských zkou­šek sku­pi­ny B+C ve tře­tím roč­ní­ku stu­dia. Pokud bude­te mít zájem o řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T, je nut­né se domlu­vit s uči­te­li auto­ško­ly, zále­ží na vol­né kapa­ci­tě. V kaž­dém pří­pa­dě již ten­to kurz bude­te muset hra­dit sám.


 33. František

  Dob­ry den, kdy je plá­no­vá­na prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia “vče­lař”? Už dnes je tře­ba pro zaměst­na­né plá­no­vat ŘD. Děkuji


  1. soublatna

   Kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Vče­lař jsou vždy v pátek a sobo­tu od září do červ­na vždy kolem polo­vi­ny měsí­ce. Přes­né ter­mí­ny budou zve­řej­ně­ny po poro­jed­ná­ní s lek­to­ry PSNV kon­cem srp­na nebo začát­kem září v sek­ci Dál­ko­vé stu­di­um.


 34. Hrachovcová Lada

  Chtě­la bych se zeptat jest­li jako auto elek­tri­kář může dělat svá­řec­kou školu.Děkuji .


  1. soublatna

   V obo­rech Elek­tri­kář a Auto­elek­tri­kář není svá­řeč­ský kurz sou­čás­tí výu­ko­vé­ho pro­gra­mu. V pří­pa­dě vol­né kapa­ci­ty svá­řeč­ské ško­ly by bylo mož­né si kurz udě­lat za úpla­tu, tuto mož­nost je ale potře­ba pro­jed­nat vždy individuálně.
   -MČ-


 35. Petra M.

  Dob­rý den, ráda bych se infor­mo­va­la na matu­rit­ní obor Pod­ni­ká­ní. Je mož­né stu­do­vat ten­to obor i dál­ko­vou for­mou, příp. s indi­vi­du­ál­ním stu­dij­ním plá­nem tak, aby bylo mož­né stu­di­um kom­bi­no­vat se zaměst­ná­ním na plný úva­zek? Jak by to potom bylo s účas­tí ve ško­le? Děku­ji, Pet­ra M.


  1. soublatna

   Obor Pod­ni­ká­ní je mož­né na naší ško­le stu­do­vat pou­ze v den­ní for­mě studia.
   -MČ-


 36. Jolana Nováková

  Dob­rý den, mám zájem o dál­ko­vé stu­di­um v obo­ru Vče­lař. Chtě­la bych se zeptat:
  - výu­ka pro­bí­há v pátek a v sobo­tu - je ve ško­le něja­ká mož­nost uby­to­vá­ní, nebo si je stu­den­ti zajiš­ťu­jí sami?
  - v pátek a v sobo­tu jsou pod­le har­mo­no­gra­mu teo­re­tic­ké před­náš­ky. Jak je to s pra­xí? Zajiš­ťu­jí si ji stu­den­ti sami, nebo jim ško­la při­dě­lí mís­ta a termíny?
  - exis­tu­jí někde ukáz­ky zku­šeb­ních tes­tů z minu­lých let?
  Děku­ji moc, JN


  1. soublatna

   1 - Uby­to­vá­ní z pát­ka na sobo­tu nejsme schop­ni zajis­tit. Stu­den­ti vyu­ží­va­jí sou­kro­mé bla­ten­ské pen­zi­o­ny nebo inter­nát Střed­ní odbor­né ško­ly V Jezár­kách (http://www.blek.cz).
   2 - Odbor­ný výcvik je zčás­ti zajiš­ťo­ván při pra­vi­del­ných měsíč­ních kon­zul­ta­cí. Jed­ná se hlav­ně o dílen­ské prá­ce a labo­ra­tor­ní čin­nos­ti (mik­ro­sko­pic­ká vyšet­ře­ní, roz­bo­ry medu apod.).
   Část odbor­né­ho výcvi­ku je orga­ni­zo­vá­na na včel­ni­cích spo­lu­pra­cu­jí­cích vče­la­řů z PSNV. Vhod­né ter­mí­ny a pra­co­viš­tě si žáci dohod­nou s vyu­ču­jí­cí­mi při konzultacích.
   3 - Kon­krét­ní ukáz­ky tes­tů z minu­lých let nebu­de­me zve­řej­ňo­vat. Okru­hy otá­zek k při­jí­ma­cí zkouš­ce jsou uve­de­ny ve vyhlá­še­ných kri­té­ri­ích při­jí­ma­cí­ho řízení.
   -MČ-


 37. anonym

  když dosta­nu v polo­le­tí něja­kou pět­ku bude mož­nost si to v dru­hém polo­le­tí opra­vit abych jí neměl na kon­ci roku ?


  1. soublatnadmin

   Samo­zřej­mě, pro­spěch za dru­hé polo­le­tí je hod­no­cen samo­stat­ně, tak­že není vylou­če­no, že může­te mít tře­ba i jedničku ;-).
   Nedo­sta­teč­né hod­no­ce­ní (pět­ka) na kon­ci škol­ní­ho roku je mno­hem závaž­něj­ší než v polo­le­tí. Žák by v tom pří­pa­dě nepro­spěl a nemohl by postou­pit do vyš­ší­ho roč­ní­ku. Je mož­nost ješ­tě vyko­nat oprav­nou zkouš­ku, ale pou­ze v tom pří­pa­dě, že žák nepro­spěl na kon­ci škol­ní­ho roku maxi­mál­ně ze dvou předmětů.
   -MČ-


 38. Michal Sedláček

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat jest­li má auto­elek­tri­kář řidič­ský prů­kaz sou­čás­tí výuky.


  1. soublatnadmin

   Ano, sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Auto­elek­tri­kář je i řidič­ský kurz na osob­ní a náklad­ní auto­mo­bi­ly ve tře­tím roč­ní­ku studia.
   Žáci si hra­dí pou­ze správ­ní poplat­ky (lékař­ská pro­hlíd­ka, zkouš­ka na OÚ, vydá­ní ŘP).


 39. Rena

  Dob­ry den, v obo­ru opra­var zeme­del­skych stro­ju, je psa­no zis­ka­ni ridicske­ho pruka­zu sku­pi­ny T,B,C zdar­ma a to upl­ne­ho? bez zad­ne­ho poplat­ku? Deku­ji vam moc za odpo­ved. Kras­ny den.Novakova


  1. soublatnadmin

   Výcvik pro zís­ká­ní řidič­ské­ho opráv­ně­ní pro uve­de­né sku­pi­ny je v tom­to obo­ru sou­čás­tí ŠVP a tedy zce­la zdar­ma. Žáci si hra­dí pou­ze poplat­ky spo­je­né se zkouš­kou (lékař­skou pro­hlíd­ku, popla­tek na MÚ, oprav­né zkouš­ky atd.)
   -MČ-


 40. Václavíčková

  Dob­rý den,přijímáte také žáky z prak­tic­ké základ­ní školy?


  1. soublatnadmin

   Ano, při­jí­má­me.
   Zdůvodnění:
   Škol­ský zákon sta­no­vu­je, že pod­mín­kou pro při­je­tí do střed­ní ško­ly je spl­ně­ní škol­ní docház­ky atd. viz násle­du­jí­cí citace.
   Ke vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le lze při­jmout ucha­ze­če, kte­ří spl­ni­li povin­nou škol­ní docház­ku nebo úspěš­ně ukon­či­li základ­ní vzdě­lá­ní před spl­ně­ním povin­né škol­ní docház­ky, pokud ten­to zákon nesta­no­ví jinak, a kte­ří při při­jí­ma­cím říze­ní spl­ni­li pod­mín­ky pro při­je­tí pro­ká­zá­ním vhod­ných schop­nos­tí, vědo­mos­tí, zájmů a zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti (§ 59 odst. 1 škol­ské­ho zákona).
   Ke stu­diu ve střed­ní ško­le jsou při­jí­má­ni ucha­ze­či, kte­ří v obdo­bí povin­né škol­ní docházky:
   - absol­vo­va­li spe­ci­ál­ní školu
   - jinou než základ­ní ško­lu (střed­ní nebo vysokou)
   - ukon­či­li povin­nou škol­ní docház­ku v zahraničí.
   Před­po­klá­dám, že prak­tic­ká ško­la je spe­ci­ál­ní školou.
   Ucha­zeč při při­jí­ma­cím říze­ní musí:
   - pro­ká­zat urči­tou míru schop­nos­tí, vědo­mos­tí, zájmů
   - pro­ká­zat zdra­vot­ní způsobilost.
   Toto je vždy uve­de­no v kri­te­ri­ích při­jí­ma­cí­ho říze­ní na kaž­dý škol­ní rok.
   Pří­pad­né infor­ma­ce na 383412322.


 41. Dan

  Dob­rý den,chtěl bych se zeptat jest­li je mož­nost na vaši ško­le absol­vo­vat odbor­ný výcvik jinde(různé auto­ser­vi­sy apod.),než v pra­co­viš­ti školy,mám na mys­li obor autoelektrikář,2.ročník.Děkuji za odpověd.


  1. soublatnadmin

   Tu mož­nost máte od 2. roč­ní­ku na zákla­dě uza­vře­né smlou­vy mezi ško­lou a pro­voz­ním pra­co­viš­těm. Kon­krét­ní infor­ma­ce vám poskyt­ne zástup­ce ředi­te­le pro odbor­ný výcvik. -sat-


 42. Stanislav Míšek

  Jako býva­lý absol­vent vaší ško­ly vám moc fandím.Hlavně ta akce ve zruč­nos­ti říze­ní trak­to­ru je moc dobrá,naše země­děl­ství potře­bu­je mla­dé odborníky.Z vlast­ní zku­še­nos­ti při říze­ní moder­ní země­děl­ské far­my na Kla­tov­sku mi tako­ví­to šikov­ní a mla­dí lidé chybí.Sleduji vaší čin­nost dlou­hou dobu a ješ­tě jed­nou pře­ji hod­ně úspě­chů při výcho­vě mla­dé země­děl­ské mládeže.


  1. soublatnadmin

   Děku­je­me.


Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zvežejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top