Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Dotazovna

Dotazovna

Zde nám můžete zanechat vzkaz nebo napsat dotaz pomocí tohoto formuláře

68 Responses to Dotazovna

 • Jan says:

  Dob­rý den chci se zeptat na dál­ko­vé stu­di­um obor elek­tri­kář. Jaká je kapa­ci­ta a do kdy se musí podat při­hláš­ka? Děku­ji

  • soublatna says:

   Stu­di­um nyní orga­ni­zač­ně při­pra­vu­je­me. Při­jí­ma­cí říze­ní bude vyhlá­še­no v květ­nu,
   při­hláš­ky bude­me při­jí­mat do 20. červ­na. For­mu­lář najde­te na našich www strán­kách
   https://soublatna.cz/uchazec/prihlasky/.
   K při­hláš­ce je potře­ba dolo­žit potvr­ze­ní léka­ře a ově­ře­nou kopii matu­rit­ní­ho vysvěd­če­ní nebo
   výuč­ní­ho lis­tu jako doklad o absol­vo­vá­ní střed­ní­ho vzdě­lá­ní v jiném obo­ru.
   Před­po­klá­dá­me, že letoš­ní prv­ní roč­ník bude­me zajiš­ťo­vat pro sku­pi­nu 10 - 12 zájem­ců.

 • Renáta says:

  Dob­rý den,syn si podal při­hláš­ku na obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů. Tak se chci zeptat kdy budou na vašich webo­vých strán­kách zve­řej­ně­ny výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní? Děku­ji

  • soublatna says:

   Pod­le plat­né legisla­ti­vy může­me výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní zve­řej­nit nejdří­ve 22. dub­na. O dal­ším prů­bě­hu při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou všich­ni při­hlá­še­ní zájem­ci infor­mo­vá­ni dopi­sem.

 • Jarka Benešová says:

  Dob­rý den.
  Měla bych zájem o dál­ko­vé stu­di­um vče­lař. Moh­li bys­te mi objas­nit co obná­ší při­jí­ma­cí zkouš­ka? Jaké­ho roz­sa­hu a okru­hu vědo­mos­tí?
  Děku­ji.

  • soublatna says:

   Při­jí­ma­cí zkouš­ka je tvo­ře­na tes­tem, kte­rý obsa­hu­je tři odpo­vě­di a,b,c, na kaž­dou otáz­ku. Vždy je správ­ná jen jed­na z odpo­vě­dí. Úče­lem tes­tu je ově­ře­ní před­po­kla­dů a zna­los­tí ucha­ze­če v sou­la­du s rám­co­vým vzdě­lá­va­cím pro­gra­mem pro základ­ní ško­ly. Otáz­ky tes­tu budou tvo­ře­ny z témat Bio­lo­gic­ké a eko­lo­gic­ké vzdě­lá­vá­ní (vlast­nos­ti živých soustav,typy buněk,rozmanitost orga­nis­mů a jejich charakteristika,dědičnost a pro­měn­li­vost, bio­lo­gie člo­vě­ka, eko­lo­gic­ké fak­to­ry pro­stře­dí, potrav­ní řetěz­ce, koloběh látek vpří­ro­dě, typy kra­ji­ny, vzá­jem­né vzta­hy mezi člo­vě­kem a život­ním pro­stře­dím, dopa­dy čin­nos­tí člo­vě­ka na život­ní pro­stře­dí, glo­bál­ní pro­blémy, nástro­je spo­leč­nos­ti na ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí) a Mate­ma­tic­ké vzdě­lá­vá­ní (řeše­ní rov­nic o jed­né a více nezná­mých, výpo­čet rych­los­ti, prů­měr­nárych­lost, pře­vo­dy jed­no­tek hmot­nos­ti, obje­mu a času, vztah mezi hus­to­tou, hmot­nos­tí a obje­mem).
   Tyto a dal­ší infor­ma­ce k při­jí­ma­cí zkouš­ce, včet­ně dopo­ru­če­né lite­ra­tu­ry k pří­pra­vě, najde­te na našich www strán­kách v sek­ci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

 • václav says:

  když mám 4 krát čtyř­ku jaká je šan­ce o při­je­tí

  • soublatna says:

   Pod­mín­kou při­je­tí do učeb­ní­ho obo­ru je ukon­če­né základ­ní vzdě­lá­ní. V při­jí­ma­cím říze­ní hod­no­tí­me pro­spěch ucha­ze­čů za posled­ní tři polo­le­tí základ­ní ško­ly, a pod­le bodo­vé­ho hod­no­ce­ní je sesta­ve­no pořa­dí ucha­ze­čů. Pokud by byl o něja­ký obor vel­ký zájem, měli by samo­zřej­mě před­nost ucha­ze­či s lep­ším hod­no­ce­ním. V posled­ních letech byl ale zájem cel­kem vyrov­na­ný a moh­li jsme při­jmout téměř všech­ny zájem­ce. Pod­le našich zku­še­nos­tí je pro úspěš­né zvlád­nu­tí stu­dia na naší ško­le mno­hem důle­ži­těj­ší zájem o zvo­le­ný obor než dosa­vad­ní výsled­ky na ZŠ.

 • Jelinek says:

  Dob­rý den,
  mám zájem o dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Vče­lař.
  Kde se mohu dopí­dit bliž­ších infor­ma­cí stran při­hláš­ky a pod­mí­nek?
  Děku­ji Jeli­nek

 • František Vild says:

  Dob­rý den pořá­dá­te pro­sím také kur­zy pro vče­la­ře?
  Děku­ji za odpo­věď

  • soublatna says:

   Naše ško­la zajiš­ťu­je pou­ze výu­ku obo­ru Vče­lař, na kte­ré úzce spo­lu­pra­cu­je­me s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s. Pokud máte zájem o krát­ko­do­bé nebo spe­ci­ál­ně zamě­ře­né kur­zy, obrať­te se pří­mo na tuto spo­leč­nost, kte­rá tako­vé akce pořá­dá. Infor­ma­ce najde­te na http://www.psnv.cz/

 • Horejšová says:

  dob­rý den ráda bych se zepta­la, jest­li bude­te otví­rat učeb­ní obor opra­vář země­děl­ských stro­jů ve škol­ním roce 2019-2020 a jest­li se děla­jí pří­jí­ma­cí zkouš­ky na ten­to obor děku­ji a pře­ji hez­ký den

  • soublatna says:

   Ano, pro násle­du­jí­cí škol­ní rok bude­me ote­ví­rat jed­nu tří­du obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů (30 žáků). Při­jí­ma­cí zkouš­ky na tří­le­té obo­ry nedě­lá­me, pořa­dí zájem­ců se sta­no­ví pod­le pro­spě­chu za posled­ní 3 hod­no­ce­ná polo­le­tí ze základ­ní ško­ly. Bliž­ší infor­ma­ce najde­te v sek­ci Při­jí­ma­cí říze­ní 2019.
   Při­hláš­ky do prv­ní­ho kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní je tře­ba doru­čit na naši ško­lu nej­poz­dě­ji do 1. 3. 2019.

 • anonym says:

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat zda je mož­né přestou­pit do jiné auto­ško­ly když už mám odjež­de­né něja­ké jízdy?

  • soublatna says:

   Samo­zřej­mě tuto mož­nost zákon při­pouš­tí (§30 záko­na č. 247/2000 Sb. o zís­ká­vá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní odbor­né způ­so­bi­los­ti k říze­ní moto­ro­vých vozi­del a o změ­nách někte­rých záko­nů). Je jen potře­ba domlu­vit se v obou dotče­ných auto­ško­lách. Původ­ní auto­ško­la žada­te­li vysta­ví potvr­ze­ní o roz­sa­hu absol­vo­va­né­ho výcvi­ku a v nové auto­ško­le pokra­ču­je­te dále.

 • Zdeněk says:

  dob­rý den rad bych se hlá­sil na opra­vá­ře země­děl­ských stro­jů, jaké bych měl mit znám­ky.

  • soublatna says:

   Pro při­je­tí do tří­le­tých obo­rů není sta­no­ve­na žád­ná hra­ni­ce pro­spě­chu nebo poža­da­vek na znám­ky ze základ­ní ško­ly. Špat­ný pro­spěch ze ZŠ by mohl být ale roz­ho­du­jí­cí pro nepři­je­tí v pří­pa­dě, že by se na obor hlá­si­lo více zájem­ců, než kolik může­me při­jmout. Podrob­né podm­nín­ky a kri­té­ria při­je­tí budou zve­řej­ně­na na úřed­ní des­ce a v sek­ci při­jí­ma­cí říze­ní na našich www strán­kách.
   Pod­le našich zku­še­nos­tí je pro úspěš­né zvlád­nu­tí stu­dia na naší ško­le mno­hem důle­ži­těj­ší zájem o zvo­le­ný obor než dosa­vad­ní výsled­ky na ZŠ.

 • Richard says:

  Zdra­vím, chtěl bych se zeptat jest­li je mož­nost něja­ké­ho zkrá­ce­né­ho stu­dia pro stu­den­ty, kte­ří už dosáh­li stře­do­škol­ské­ho vzdě­lá­ní?

  • soublatna says:

   Tří­le­té obo­ry vzdě­lá­ní může­me rea­li­zo­vat jen v den­ním stu­diu. Zájem­ci, kte­ří již mají ukon­če­né střed­ní vzdě­lá­ní v jiném obo­ru, mohou požá­dat o při­je­tí do dru­hé­ho roč­ní­ku, stu­di­um pro ně tedy trvá dva roky. V tom­to pří­pa­dě je také mož­né požá­dat o uzná­ní před­mě­tů, kte­ré již ná zájem­ce absol­vo­va­né v před­cho­zím stu­diu - vět­ši­nou se jed­ná o vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cí před­mě­ty. Ten­to způ­sob stu­dia je nut­né vždy pro­jed­nat indi­vi­du­ál­ně. Pokud bys­te měl zájem, obrať­te se pří­mo na ředi­te­le ško­ly.

 • Milada Jelenová says:

  Dob­rý den, nikde jsem nena­šla infor­ma­ce od kdy do kdy můžu při­jít na den ote­vře­ných dve­ří. Je to mož­né i odpo­led­ne? Děku­ji

  • soublatna says:

   Nej­lep­ší čas pro návště­vu ško­ly je mezi 8 - 14 hodi­nou, kdy se Vám může­me plně věno­vat a může­te vidět pra­co­viš­tě v pro­vo­zu.
   Pokud bys­te se k nám moh­li dosta­vit až po této době, je potře­ba nej­pr­ve návště­vu tele­fo­nic­ky domlu­vit.

 • Jaroslava says:

  Dob­rý den, chtě­la bych se zeptat kdy bude den ote­vře­ných dve­ří, syn je nyní v 9.ročníku ZŠ a do kdy se podá­va­jí tedy při­hláš­ky na toto SOU v Blat­né. Děku­ji

  • soublatna says:

   Dny ote­vře­ných dve­ří jsou plá­no­va­né na 9. 10. 2018, 20. 11. 2018, 22. 1. 2019. Dne 11. 10. 2018 u nás pořá­dá­me vel­kou akci spo­leč­ně s měs­tem Blat­ná a part­ner­ský­mi fir­ma­mi “Den moder­ní tech­ni­ky”, byl by to ide­ál­ní den k návštěvě. Naši ško­lu samo­zřej­mě může­te navští­vit i v jiném ter­mí­nu, nej­lé­pe po před­cho­zí doho­dě, abychom se Vám moh­li plně věno­vat.
   Při­hláš­ky na příští škol­ní rok se budou podá­vat v úno­ru 2019, nej­poz­dě­ji musí být k nám doru­če­ny do 1. 3. 2018.

 • Jan says:

  Chtěl bych se zeptat kdy bude na baka­lá­řích roz­vrh?

  • soublatna says:

   Na webu se nové úda­je pro­je­ví až po pře­cho­du sys­té­mu na nový škol­ní rok, což bude prav­dě­po­dob­ně v pon­dě­lí - úte­rý příští týden.
   Infor­ma­ce k roz­vr­hu a orga­ni­za­ci nové­ho škol­ní­ho roku dosta­nou všich­ni žáci v pon­dě­lí 3. září.

 • František Klimeš says:

  Dob­rý den,
  jsem důchod­ce (75 let) a včelař-samouk s 15-tiletou pra­xí s cho­vem včel. Nyní jsem se dozvě­děl o dál­ko­vém stu­diu obo­ru “Vče­lař” na SOU v Blat­né. Uví­tal bych mož­nost zís­kat pro­fe­si­o­nál­ní zna­los­ti a ukáz­ko­vou pra­xi. Rád bych pro­to zís­kal infor­ma­ce ohled­ně věko­vé­ho ome­ze­ní pro toto stu­di­um a výši školného,případně dal­ších admi­nis­tra­tiv­ních nákla­dů spo­je­ných se stu­di­em. Pokud by nee­xis­to­va­ly žád­né pod­stat­né zábra­ny, rád bych začal se stu­di­em ve škol­ním roce 2019. Děku­ji za odpo­věď.

  • soublatna says:

   Stu­di­um není ome­ze­no věkem, jedi­nou pod­mín­kou je ukon­če­né střed­ní vzdě­lá­ní v jiném (libo­vol­ném) obo­ru - doklá­dá se výuč­ním lis­tem nebo matu­rit­ním vysvěd­če­ním. A dále samo­zřej­mě úspěch u při­jí­ma­cí zkouš­ky, pro­to­že neu­stá­le se hlá­sí mno­hem více zájem­ců, než kolik může­me při­jmout.
   Škol­né se nepla­tí, stu­den­ti si hra­dí pou­ze osob­ní učeb­ní a pra­cov­ní pomůc­ky a dále samo­zřej­mě dopra­vu, stra­vo­vá­ní, pří­pad­ně uby­to­vá­ní.
   Při­hláš­ky na dal­ší škol­ní rok bude­me při­jí­mat v úno­ru 2019.

 • David says:

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat kdy bude den ote­vře­ných dve­ří. Děku­ji.

  • soublatna says:

   V příš­tím škol­ním roce plá­nu­je­me dny ote­vře­ných dve­ří 9. 10. 2018, 20. 11. 2018 a 22. 1. 2019. Naši ško­lu samo­zřej­mě mohou zájem­ci navští­vit i v jiných ter­mí­nech, je ale vhod­né si pro­hlíd­ku pře­dem domlu­vit.

 • Kateřina Píšťková says:

  Dob­rý den,
  ráda bych se zepta­la, zda bude něja­ké dru­hé kolo pro dál­ko­vy obor Vče­lař. Prv­ní ter­mín mi nějak uni­kl
  Děku­ji
  Kate­ři­na Píšť­ko­vá

  • soublatna says:

   O dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Vče­lař je vel­ký zájem, letoš­ní rok již máme kapa­ci­tu zce­la napl­ně­nou.
   Na škol­ní rok 2019-20 bude­me při­hláš­ky při­jí­mat v úno­ru 2019.

 • Anonym says:

  Chtěl bych se zeptat můžu si udě­lat řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T když budu v obo­ru auto­me­cha­nik? Popří­pa­dě kolik bych pla­til

  • soublatna says:

   Žáci obo­ru Auto­me­cha­nik mají pod­le vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zařa­zen výcvik pro slo­že­ní řidič­ských zkou­šek sku­pi­ny B+C ve tře­tím roč­ní­ku stu­dia. Pokud bude­te mít zájem o řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T, je nut­né se domlu­vit s uči­te­li auto­ško­ly, zále­ží na vol­né kapa­ci­tě. V kaž­dém pří­pa­dě již ten­to kurz bude­te muset hra­dit sám.

 • Jan Kovář says:

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat kdy máte úřed­ní dny pro osob­ní doda­ní při­hla­sek na vaší ško­lu o kte­rou mám važ­ný zájem. Děku­ji za odpo­věd Kovář.

  • soublatna says:

   Při­hláš­ky může­te ode­vzdat v kan­ce­lá­ři ško­ly v admi­nis­tra­tiv­ní budo­vě kaž­dý pra­cov­ní den v době od 8 do 14 hodin.
   -MČ-

 • Šárka says:

  Dob­rý den,
  ráda bych Vás požá­da­la o radu s vypl­ně­ním při­hláš­ky na dál­ko­vé stu­di­um vče­lař. U ter­mí­nu škol­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky si můžu vybrat jeden ze dvou ter­mí­nů nebo je nějak při­dě­lu­je­te? Kde najdu RED IZO škol, kte­ré jsem absol­vo­va­la? Pokud ho musím vypl­nit, je někde něja­ký seznam?
  Dále bych se ráda zepta­la, jest­li je k při­jí­ma­cím zkouškám něja­ká dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra.
  Děku­ji pře­dem za odpo­věď.

  • soublatna says:

   1) Ter­mín při­jí­ma­cí zkouš­ky nemu­sí­te vypl­ňo­vat. Ze dvou uve­de­ných ter­mí­nů si zvo­lí­te ten, kte­rý Vám bude lépe vyho­vo­vat, není nut­né nám ho hlá­sit pře­dem.
   2) RED IZO nebo IZO bys­te měla najít na vysvěd­če­ní. Pokud ho neví­te, neva­dí, sta­čí vypl­nit název a síd­lo ško­ly, my si údaj již dohle­dá­me v rejstří­ku škol.
   3) Seznam dopo­ru­če­né lite­ra­tu­ry najde­te pomo­cí toho­to odka­zu: http://soublatna.cz/wp-content/uploads/literatura-prijimaci-zkouska-VCELAR.pdf

 • Josef Benedikt says:

  Dob­rý den,
  chtěl bych vědět čím jsem si zaslou­žil, že jsem byl jako absol­vent ško­ly (1965-1968) obo­ru opra­vář země­děl­ských stro­jů vylou­čen ze sezna­mu absol­ven­tů. Jak jsem zjis­til, nejsem jedi­ný.

  • soublatna says:

   Sku­teč­nost, že nejste uve­den v sezna­mu absol­ven­tů, neber­te v žád­ném pří­pa­dě jako dis­kri­mi­na­ci Vaší oso­by. Bohu­žel, z dří­věj­ších let se v archi­vu ško­ly nedo­cho­va­ly zce­la kom­plet­ní úda­je. Sezna­my byly vytvo­ře­ny z dostup­ných zázna­mů a víme o tom, že nejsou zce­la kom­plet­ní a přes­né. Bude­me vel­mi rádi, pokud nám poskyt­ne­te infor­ma­ce o chy­bě­jí­cích oso­bách, ozna­če­ní tříd, pří­pad­ně dal­ší úda­je a data­bá­zi absol­ven­tů zce­la jis­tě dopl­ní­me.
   -MČ-

 • Lenka says:

  Dob­rý den,
  jsem začí­na­jí­cí cho­va­tel­ka včel.Ráda bych zís­ka­la odbor­né i teo­re­tic­ké vzdě­lá­ní v tom­to obo­ru for­mou dál­ko­vé­ho stu­dia. Jsem Vš- peda­gog z Kar­lo­var­ské­ho kra­je a je mi 50 let. Je mož­né při­hlá­sit se na kom­bi­no­va­né stu­di­um obor chov včel?
  Děku­ji
  L.

  • soublatna says:

   Samo­zřej­mě se může­te při­hlá­sit do dvou­le­té­ho dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Vče­lař, ale až od příští­ho roku. Letoš­ní rok máme již kapa­ci­tu obo­ru zce­la napl­ně­nou.
   Podrob­né infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní pro příští škol­ní rok budou na našich www strán­kách zve­řej­ně­ny během led­na 2017.

 • František says:

  Dob­ry den, kdy je plá­no­vá­na prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia “vče­lař”? Už dnes je tře­ba pro zaměst­na­né plá­no­vat ŘD. Děku­ji

  • soublatna says:

   Kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Vče­lař jsou vždy v pátek a sobo­tu od září do červ­na vždy kolem polo­vi­ny měsí­ce. Přes­né ter­mí­ny budou zve­řej­ně­ny po poro­jed­ná­ní s lek­to­ry PSNV kon­cem srp­na nebo začát­kem září v sek­ci Dál­ko­vé stu­di­um.

 • Hrachovcová Lada says:

  Chtě­la bych se zeptat jest­li jako auto elek­tri­kář může dělat svá­řec­kou školu.Děkuji .

  • soublatna says:

   V obo­rech Elek­tri­kář a Auto­elek­tri­kář není svá­řeč­ský kurz sou­čás­tí výu­ko­vé­ho pro­gra­mu. V pří­pa­dě vol­né kapa­ci­ty svá­řeč­ské ško­ly by bylo mož­né si kurz udě­lat za úpla­tu, tuto mož­nost je ale potře­ba pro­jed­nat vždy indi­vi­du­ál­ně.
   -MČ-

 • Petra M. says:

  Dob­rý den, ráda bych se infor­mo­va­la na matu­rit­ní obor Pod­ni­ká­ní. Je mož­né stu­do­vat ten­to obor i dál­ko­vou for­mou, příp. s indi­vi­du­ál­ním stu­dij­ním plá­nem tak, aby bylo mož­né stu­di­um kom­bi­no­vat se zaměst­ná­ním na plný úva­zek? Jak by to potom bylo s účas­tí ve ško­le? Děku­ji, Pet­ra M.

  • soublatna says:

   Obor Pod­ni­ká­ní je mož­né na naší ško­le stu­do­vat pou­ze v den­ní for­mě stu­dia.
   -MČ-

 • uchazeč o studium says:

  Dob­rý den,
  mám zájem o stu­di­um tří­le­té­ho obo­ru opra­vář země­děl­ských stro­jů, ale mám zdra­vot­ní ome­ze­ní (nákla­ďák můžu řídit až od 20 let). Můžu být vůbec při­jat?

  • soublatna says:

   Z Vaše­ho dota­zu není patr­né, o jaké kon­krét­ní ome­ze­ní se jed­ná. Zdra­vot­ní způ­so­bi­lost musí v kaž­dém pří­pa­dě posou­dit Váš ošet­řu­jí­cí lékař a potvr­dit na při­hláš­ce. V pří­pa­dě, že bys­te byl scho­pen vyko­ná­vat prá­ce ve zvo­le­ném obo­ru, ale nespl­ňo­val bys­te zdra­vot­ní způ­so­bi­lost pro zís­ká­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu, není tato sku­teč­nost pře­káž­kou pro stu­di­um. Zís­ká­ní řidič­ské­ho opráv­ně­ní není pod­mín­kou úspěš­né­ho ukon­če­ní stu­dia, ale spí­še urči­tým “bonu­sem” kte­rý může­te zís­kat k výuč­ní­mu lis­tu.
   -MČ-

 • Jolana Nováková says:

  Dob­rý den, mám zájem o dál­ko­vé stu­di­um v obo­ru Vče­lař. Chtě­la bych se zeptat:
  - výu­ka pro­bí­há v pátek a v sobo­tu - je ve ško­le něja­ká mož­nost uby­to­vá­ní, nebo si je stu­den­ti zajiš­ťu­jí sami?
  - v pátek a v sobo­tu jsou pod­le har­mo­no­gra­mu teo­re­tic­ké před­náš­ky. Jak je to s pra­xí? Zajiš­ťu­jí si ji stu­den­ti sami, nebo jim ško­la při­dě­lí mís­ta a ter­mí­ny?
  - exis­tu­jí někde ukáz­ky zku­šeb­ních tes­tů z minu­lých let?
  Děku­ji moc, JN

  • soublatna says:

   1 - Uby­to­vá­ní z pát­ka na sobo­tu nejsme schop­ni zajis­tit. Stu­den­ti vyu­ží­va­jí sou­kro­mé bla­ten­ské pen­zi­o­ny nebo inter­nát Střed­ní odbor­né ško­ly V Jezár­kách (http://www.blek.cz).
   2 - Odbor­ný výcvik je zčás­ti zajiš­ťo­ván při pra­vi­del­ných měsíč­ních kon­zul­ta­cí. Jed­ná se hlav­ně o dílen­ské prá­ce a labo­ra­tor­ní čin­nos­ti (mik­ro­sko­pic­ká vyšet­ře­ní, roz­bo­ry medu apod.).
   Část odbor­né­ho výcvi­ku je orga­ni­zo­vá­na na včel­ni­cích spo­lu­pra­cu­jí­cích vče­la­řů z PSNV. Vhod­né ter­mí­ny a pra­co­viš­tě si žáci dohod­nou s vyu­ču­jí­cí­mi při kon­zul­ta­cích.
   3 - Kon­krét­ní ukáz­ky tes­tů z minu­lých let nebu­de­me zve­řej­ňo­vat. Okru­hy otá­zek k při­jí­ma­cí zkouš­ce jsou uve­de­ny ve vyhlá­še­ných kri­té­ri­ích při­jí­ma­cí­ho říze­ní.
   -MČ-

 • anonym says:

  dob­rý den kdy­bych se chtěl jít učit na obor auto­me­cha­nik musel bych dělat pří­j­ma­cí zkouš­ky?

  • soublatna says:

   Ve tří­le­tých obo­rech se nebu­dou konat při­jí­ma­cí zkouš­ky, v pří­pa­dě vel­ké­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat o při­je­tí pro­spěch z posled­ních dvou roč­ní­ků základ­ní ško­ly.
   - MČ -

 • anonym says:

  když dosta­nu v polo­le­tí něja­kou pět­ku bude mož­nost si to v dru­hém polo­le­tí opra­vit abych jí neměl na kon­ci roku ?

  • soublatnadmin says:

   Samo­zřej­mě, pro­spěch za dru­hé polo­le­tí je hod­no­cen samo­stat­ně, tak­že není vylou­če­no, že může­te mít tře­ba i jed­nič­ku ;-).
   Nedo­sta­teč­né hod­no­ce­ní (pět­ka) na kon­ci škol­ní­ho roku je mno­hem závaž­něj­ší než v polo­le­tí. Žák by v tom pří­pa­dě nepro­spěl a nemohl by postou­pit do vyš­ší­ho roč­ní­ku. Je mož­nost ješ­tě vyko­nat oprav­nou zkouš­ku, ale pou­ze v tom pří­pa­dě, že žák nepro­spěl na kon­ci škol­ní­ho roku maxi­mál­ně ze dvou před­mě­tů.
   -MČ-

 • Michal Sedláček says:

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat jest­li má auto­elek­tri­kář řidič­ský prů­kaz sou­čás­tí výu­ky.

  • soublatnadmin says:

   Ano, sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Auto­elek­tri­kář je i řidič­ský kurz na osob­ní a náklad­ní auto­mo­bi­ly ve tře­tím roč­ní­ku stu­dia.
   Žáci si hra­dí pou­ze správ­ní poplat­ky (lékař­ská pro­hlíd­ka, zkouš­ka na OÚ, vydá­ní ŘP).

 • Rena says:

  Dob­ry den, v obo­ru opra­var zeme­del­skych stro­ju, je psa­no zis­ka­ni ridicske­ho pruka­zu sku­pi­ny T,B,C zdar­ma a to upl­ne­ho? bez zad­ne­ho poplat­ku? Deku­ji vam moc za odpo­ved. Kras­ny den.Novakova

  • soublatnadmin says:

   Výcvik pro zís­ká­ní řidič­ské­ho opráv­ně­ní pro uve­de­né sku­pi­ny je v tom­to obo­ru sou­čás­tí ŠVP a tedy zce­la zdar­ma. Žáci si hra­dí pou­ze poplat­ky spo­je­né se zkouš­kou (lékař­skou pro­hlíd­ku, popla­tek na MÚ, oprav­né zkouš­ky atd.)
   -MČ-

 • Pavel says:

  Dob­rý den,
  zjis­til jsem si, že na Vaší ško­le posky­tu­je­te pro veřej­nost základ­ní kur­zy sva­řo­vá­ní (3 meto­da­mi) a chtěl bych se zeptat, jaké je ceno­vé rozpě­tí jed­not­li­vých kur­zů a za jakou úpla­tu je mož­né zís­kat řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T. Děku­ji za odpo­věď.

  • soublatnadmin says:

   Naše ško­la zajiš­ťu­je základ­ní kur­zy pro sva­řo­vá­ní:
   - pla­me­nem ZK 311 1.1
   - elek­tric­kým oblou­kem oba­le­nou elek­tro­dou ZK 111 1.1
   - elek­tric­kým oblou­kem v ochran­né atmo­sfé­ře ZK 135 1.1
   - pro­ško­le­ní svá­ře­čů z bez­peč­nost­ních usta­no­ve­ní

   Ceny základ­ních kur­zů se pohy­bu­jí v roz­me­zí 9.800,- Kč – 12.500,- Kč (nej­draž­ší je ZK 311 1.1)
   -SJ-

 • Václavíčková says:

  Dob­rý den,přijímáte také žáky z prak­tic­ké základ­ní ško­ly?

  • soublatnadmin says:

   Ano, při­jí­má­me.
   Zdů­vod­ně­ní:
   Škol­ský zákon sta­no­vu­je, že pod­mín­kou pro při­je­tí do střed­ní ško­ly je spl­ně­ní škol­ní docház­ky atd. viz násle­du­jí­cí cita­ce.
   Ke vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le lze při­jmout ucha­ze­če, kte­ří spl­ni­li povin­nou škol­ní docház­ku nebo úspěš­ně ukon­či­li základ­ní vzdě­lá­ní před spl­ně­ním povin­né škol­ní docház­ky, pokud ten­to zákon nesta­no­ví jinak, a kte­ří při při­jí­ma­cím říze­ní spl­ni­li pod­mín­ky pro při­je­tí pro­ká­zá­ním vhod­ných schop­nos­tí, vědo­mos­tí, zájmů a zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti (§ 59 odst. 1 škol­ské­ho záko­na).
   Ke stu­diu ve střed­ní ško­le jsou při­jí­má­ni ucha­ze­či, kte­ří v obdo­bí povin­né škol­ní docház­ky:
   - absol­vo­va­li spe­ci­ál­ní ško­lu
   - jinou než základ­ní ško­lu (střed­ní nebo vyso­kou)
   - ukon­či­li povin­nou škol­ní docház­ku v zahra­ni­čí.
   Před­po­klá­dám, že prak­tic­ká ško­la je spe­ci­ál­ní ško­lou.
   Ucha­zeč při při­jí­ma­cím říze­ní musí:
   - pro­ká­zat urči­tou míru schop­nos­tí, vědo­mos­tí, zájmů
   - pro­ká­zat zdra­vot­ní způ­so­bi­lost.
   Toto je vždy uve­de­no v kri­te­ri­ích při­jí­ma­cí­ho říze­ní na kaž­dý škol­ní rok.
   Pří­pad­né infor­ma­ce na 383412322.

 • Dan says:

  Dob­rý den,chtěl bych se zeptat jest­li je mož­nost na vaši ško­le absol­vo­vat odbor­ný výcvik jinde(různé auto­ser­vi­sy apod.),než v pra­co­viš­ti školy,mám na mys­li obor autoelektrikář,2.ročník.Děkuji za odpo­věd.

  • soublatnadmin says:

   Tu mož­nost máte od 2. roč­ní­ku na zákla­dě uza­vře­né smlou­vy mezi ško­lou a pro­voz­ním pra­co­viš­těm. Kon­krét­ní infor­ma­ce vám poskyt­ne zástup­ce ředi­te­le pro odbor­ný výcvik. -sat-

 • Stanislav Míšek says:

  Jako býva­lý absol­vent vaší ško­ly vám moc fandím.Hlavně ta akce ve zruč­nos­ti říze­ní trak­to­ru je moc dobrá,naše země­děl­ství potře­bu­je mla­dé odborníky.Z vlast­ní zku­še­nos­ti při říze­ní moder­ní země­děl­ské far­my na Kla­tov­sku mi tako­ví­to šikov­ní a mla­dí lidé chybí.Sleduji vaší čin­nost dlou­hou dobu a ješ­tě jed­nou pře­ji hod­ně úspě­chů při výcho­vě mla­dé země­děl­ské mlá­de­že.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *