Back to Top
 

Dotazovna

Zde nám můžete zanechat vzkaz nebo napsat dotaz pomocí tohoto formuláře

76 thoughts on “Dotazovna

 1. Josefe Màla

  Dělá se u obo­ru opra­vař země­del­ských sto­ju při­jí­ma­cí zkouška?
  Vez­mě­te mně s prů­mě­rem 3?
  Musím mít při­hláš­ku potvr­ze­nou léka­řem? Děkuji


  1. soublatna

   U tří­le­tých obo­rů Opra­vář země­děl­ských stro­jů, Auto­me­cha­nik, Auto­elek­tri­kář a Elek­tri­kář se při­jí­ma­cí zkouš­ky neko­na­jí. V pří­pa­dě, že by bylo více zájem­ců o stu­di­um než je kapa­ci­ta obo­ru, posu­zo­va­lo by se pořa­dí ucha­ze­čů pod­le pro­spě­chu ze základ­ní ško­ly. Pro­spěch 3 je vel­mi dob­rý a nemu­sí­te mít o při­je­tí obavu.
   Na při­hláš­ce na všech­ny tří­le­té obo­ry musí být potvze­ní léka­ře o zdra­vot­ním stavu.
   Dal­ší infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní a k vypl­ně­ní při­hláš­ky najde­te na https://soublatna.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/


 2. Lucie

  Dob­rý den,
  syn by chtěl stu­do­vat na Vaší ško­le obor elek­tri­kář a chtě­la jsem se zeptat zda se děla­jí pří­ma­cí skoušky


  1. soublatna

   Na tří­le­té obo­ry den­ní­ho stu­dia se při­jí­ma­cí zkouš­ky neko­na­jí. V pří­pa­dě, že by byl zájem vyš­ší než kapa­ci­ta obo­ru, bude roz­ho­do­vat pro­spěch ze ZŠ. Podrob­ná kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou zve­řej­ně­na na Úřed­ní des­ce našich www stránek.


 3. Josef Novák

  Dob­rý den, mohu se zeptat kolik bylo v roce 2020 při­jí­má­no žáků na obor auto­me­cha­nik a opra­vář země­děl­ských stro­jů? Děkuji


  1. soublatna

   V sou­čas­ném škol­ním roce do 1. roč­ní­ku nastou­pi­lo 14 Auto­me­cha­ni­ků, 3 Auto­elek­tri­ká­ři, 8 Elek­tri­ká­řů a 26 Opra­vá­řů země­děl­ských stro­jů. Počty při­hlá­šek byly o něco vyš­ší, ale to je dáno tím, že žáci mohou podá­vat při­hláš­ku na 2 ško­ly a až násled­ně si vybí­ra­jí, na kte­rou sku­teč­ně nastou­pí. Pod­stat­né je, že jsme moh­li při­jmout všech­ny, kte­ří měli o stu­di­um na naší ško­le oprav­do­vý zájem. Před­po­klá­dám, že i v letoš­ním roce bude­me moci do tří­le­tých obo­rů při­jmout všech­ny, kte­ří budou chtít na naši ško­lu nastou­pit. -MČ-


 4. Schwarzová

  Dob­rý den, ráda bych se v tom­to roce při­hlá­si­la do učeb­ní­ho obo­ru Vče­lař. Moje otáz­ka zní: pokud mám Výuč­ní list i Matu­rit­ní vysvěd­če­ní, sta­čí dodat Výuč­ní list? Kdy bude ote­vře­no při­jí­ma­cí říze­ní? Bude výu­ka vždy dva dny v měsí­ci, tzn. pátek+sobota?

  Děku­ji, Schwarzová


  1. soublatna

   K při­hláš­ce sta­čí při­lo­žit jed­no vysvěd­če­ní. Vzhle­dem k tomu, že prů­měr zná­mek je jed­ním z kri­té­rií při­jí­ma­cí­ho říze­ní, je vhod­né pou­žít to s lep­ším pro­spě­chem. Při­hláš­ky bude­me při­jí­mat během úno­ra, nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2021. Kon­zul­ta­ce ve ško­le býva­jí 1x měsíč­ně v pátek a v sobo­tu, i když v sou­čas­né době je část pre­zenč­ní výu­ky nahra­zo­vá­na distanč­ním způ­so­bem. Podrob­né poky­ny k při­jí­ma­cí­mu říze­ní budou zve­řej­ně­ny do kon­ce ledna.


 5. Petr U L Í K

  Dob­rý den, v příš­tím roce 2021 bude můj syn kon­čit 9.třídu a měl by zájem v Blat­né stu­do­vat obor automechanik.Chtěl bych se zeptat, jaké jsou pod­mín­ky při­je­tí na ten­to obor v SOU Blat­ná, jak důle­ži­tý je pro­spěch na základ­ní ško­le - v daném pří­pa­dě sluš­ný prů­měr, s “puber­tál­ní­mi” výky­vy.… V pra­xi už samo­stat­ně zvlád­nul tře­ba výmě­nu ole­je u mojí Toy­o­ty, teo­re­tic­ky ovlá­dá růz­né vývo­jo­vé řady BMW, pros­tě je před­po­klad, že ho auta oprav­du baví.
  Omlou­vám se za tro­chu před­čas­ný dotaz, byl bych rád, kdy­by v živo­tě dělal to, co ho oprav­du baví.
  S pozdra­vem P. U.


  1. soublatna

   Pod­le našich zku­še­nos­tí je oprav­du u žáků naší ško­ly nej­dů­le­ži­těj­ší zájem o zvo­le­ný obor. Pod­le toho, co uvá­dí­te, by zamě­ře­ní Auto­me­cha­nik nebo Auto­elek­tri­kář bylo pro Vaše­ho syna urči­tě dobrou vol­bou. Pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní na tyto tří­le­té obo­ry budou vyhlá­še­ny v led­nu 2021. Při­jí­ma­cí zkouš­ky se neko­na­jí, pořa­dí ucha­ze­čů se sta­no­vu­je pod­le pro­spě­chu ze ZŠ. V posled­ních letech jsme moh­li při­jmout všech­ny zájem­ce, pokud uvá­dí­te “sluš­ný prů­měr”, urči­tě nebu­dou s při­je­tím pro­blémy. Ide­ál­ní by bylo domlu­vit si návště­vu ško­ly a při­jít se i se synem podí­vat osobně.


 6. zákonný zástupce

  Dob­rý den,
  s ohle­dem k aktu­ál­ní situ­a­ci (nou­zo­vý stav) si dovo­lu­ji požá­dat o infor­ma­ci, kdy (asi) budou zná­my výsled­ky při­je­tí na vaše uči­liš­tě? Do kdy tedy bude nut­né v pří­pa­dě při­je­tí dítě­te podat zápi­so­vý lís­tek (máme v tom už tro­chu zmatek).
  Děku­ji za odpověď


  1. soublatna

   Výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro tří­le­té obo­ry, u kte­rých se neko­ná při­jí­ma­cí zkouš­ka, jsou zve­řej­ně­ny od 22. dub­na 2020 na našich webo­vých strán­kách na úřed­ní des­ce. Pro ostat­ní obo­ry budou výsled­ky zve­řej­ně­ny po koná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek, kte­ré budou v červ­nu - přes­ný ter­mín bude určen MŠMT.
   Zápi­so­vé líst­ky nám doruč­te co nejdří­ve - nej­lé­pe poš­tou nebo vho­ze­ním do schrán­ky před vcho­dem do admi­nis­tra­tiv­ní budo­vy, abychom moh­li určit počet vol­ných míst do dal­ší­ho kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Nej­zaz­ší ter­mín je 7 dní po ukon­če­ní při­jí­ma­cí­ho říze­ní do matu­rit­ních obo­rů pro zájem­ce, kte­ří záro­veň podá­va­li dru­hou při­hláš­ku na obor, kde se koná při­jí­ma­cí zkouška.


 7. DS elektrikář

  Dob­rý den, chci se zeptat, zda bude­te ote­ví­rat dál­ko­vě stu­di­um na elek­tri­ká­ře a popř. jaká je potom časo­vá nároč­nost předmětů?


  1. soublatna

   Z kapa­cit­ních a pro­voz­ních důvo­dů nebu­de­me ve škol­ním roce 2020-21 ote­ví­rat prv­ní roč­ník dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Elek­tri­kář. Při­hláš­ky bude­me při­jí­mat opět v roce 2021 (pro zahá­je­ní stu­dia od září 2021).
   Stu­di­um je kon­ci­po­vá­no jako dvou­le­té, kon­zul­ta­ce pro­bí­ha­jí 1x týd­ně odpo­led­ne (nyní v úte­rý 14 - 20 hodin).


 8. bezlepková strava

  Dob­rý den,
  syn by chtěl stu­do­vat na Vaší ško­le obor elek­tri­kář a byl by i uby­to­va­ný v domo­vě mládeže.Chtěla bych se zeptat jest­li by bylo mož­né zajis­tit bezlep­ko­vou stravu
  Kalmanová


  1. soublatna

   Diet­ní stra­vo­vá­ní v naší škol­ní jídel­ně bohu­žel nejsme schop­ni zajis­tit. Je ale mož­né umož­nit ohřá­tí vlast­ní­ho done­se­né­ho jídla.


 9. Podmínky studia obor včelař

  Dob­rý den
  Měla bych zájem o dál­ko­vé stu­di­um obo­ru vče­lař. Chtě­la jsem se zeptat, zda je nut­ná 100% účast na všech před­náš­kách. Záro­veň totiž stu­du­ji VŠ a výji­meč­ně by se mi noh­lo stát, že bych napří­klad v pátek měla zkouš­ku, nebo bych odje­la na něja­ký povin­ný kurz. Tyto pří­pa­dy bych samo­zřej­mě moh­la pod­lo­žit potvr­ze­ním ze stu­dij­ní­ho oddě­le­ní uni­ver­si­ty. O mož­nos­ti stu­dia toho obo­ru jsem se dozvě­dě­la tepr­ve nedáv­no, tak­že jsem nestih­la žád­ný ter­mín ote­vře­ných dve­ří. Mohu se zeptat, kde najdu podrob­něj­ší infor­ma­ce o stu­diu? Moc děku­ji za odpo­věď. Lánová


  1. soublatna

   Dob­rý den,
   infor­ma­ce ke stu­diu a k při­jí­ma­cí­mu říze­ní hle­dej­te na našich www stránkách:
   https://soublatna.cz/vcelar-info/vcelar/
   https://soublatna.cz/uchazec/prijimaci-rizeni/
   Samo­zřej­mě sto­pro­cent­ní účast na kon­zul­ta­cích není nezbyt­ným poža­dav­kem pro absol­vo­vá­ní obo­ru, je ovšem potře­ba si zaří­dit, aby absen­ce byla co nej­niž­ší. Tyto pří­pa­dy se vždy řeší indi­vi­du­ál­ně s pří­sluš­ný­mi lektory.


 10. Pavel

  Dob­rý den, dělá se u obo­ru auto­elek­tri­kar pri­ji­ma­ci zkouška?


  1. soublatna

   Na tří­le­té obo­ry den­ní­ho stu­dia - tedy i na obor auto­elek­tri­kář - se při­jí­ma­cí zkouš­ky nekonají.
   Pořa­dí ucha­ze­čů bude sta­no­ve­no pou­ze pod­le hod­no­ce­ní za posled­ní 3 polo­le­tí ze základ­ní školy.


 11. Dotaz

  Dob­rý den, pořá­dá Vaše ško­la ješ­tě letos Den ote­vře­ných dve­ří? Pokud ano,kdy prosím. 


  1. soublatna

   Dny ote­vře­ných dve­ří již v tom­to škol­ním roce pořá­dat nebu­de­me, ale pokud máte zájem o pro­hlíd­ku naší ško­ly, není pro­blém navští­vit nás indi­vi­du­ál­ně – jen je vhod­né domlu­vit si ter­mín pro­hlíd­ky pře­dem s vede­ním školy.


 12. Pavlína

  Dob­rý den kde najdu vysvět­le­ni zkra­tek z roz­vr­hu hodin? OVY je odbor­ný výcvik ta co ty ostat­ní.… Děkuji


  1. soublatna

   Seznam před­mě­tů a zkra­tek byl dopl­něn na strán­ku roz­vr­hu hodin:
   https://soublatna.cz/informace-pro-zaky/rozvrh-hodin/


 13. mili

  dob­rý den dnes jsem dosta­la dopis s infor­ma­ce­mi týka­jí­cí se nástu­pu do ško­ly pro 1 roč­ní­ky. tam jsem se dozvě­dě­la, že děti musí jez­dit na inter­nám až v pon­dě­lí od 6 hodin, To nelze aby jez­di­li již v nedě­li? moc děku­ji za odpověd


  1. soublatna

   O pří­jezd na inter­nát v nedě­li byl v minu­lých letech jen mini­mál­ní zájem a pro­to byla tato služ­ba zru­še­na. Pří­jez na inter­nát je mož­ný v pon­dě­lí ráno od 6 hodin. U žáků ze vzdá­le­něj­ších míst samo­zřej­mě tole­ru­je­me v pon­dě­lí poz­děj­ší nástup do ško­ly, pokud není pro ně reál­né dojet do zahá­je­ní vyučování.


 14. mili

  Dob­rý den chci se zeptat syn byl při­jat k Vám na ško­lu , posla­la jsem i zápi­so­vý list kde a kdy dosta­nu dal­ší infor­ma­ce k nástu­pu do ško­ly a syn bude na inter­ná­tě tak něja­kou při­hláš­ku a podob­ně moc děku­ji za odpověď


  1. soublatna

   Podrob­né infor­ma­ce pro žáky nastu­pu­jí­cí od září do 1. roč­ní­ku bude­me posí­lat poš­tou na začát­ku červ­na. Sou­čás­tí dopi­su bude i při­hláš­ka na DM, objed­náv­ka učeb­nic, infor­ma­ce k adap­tač­ní­mu kur­zu a vše dal­ší potřeb­né. Pokud potře­bu­je­te něja­ké doku­men­ty či infor­ma­ce dří­ve, obrať­te se nej­lé­pe e-mailem na vede­ní školy.


 15. Pavel

  Dob­rý den, jak je to se škol­ným a jiný­mi nákla­dy u dál­ko­vé­ho uč. obo­tu elek­tri­kář? Děkuji


  1. soublatna

   Škol­né se na naší ško­le nepla­tí, stu­di­um je finan­co­vá­no Minis­ter­stvem škol­ství a Jiho­čes­kým kra­jem. Samo­zřej­mě je tře­ba počí­tat s něja­ký­mi drob­ný­mi výda­ji za učeb­ni­ce, pra­cov­ní oblek atd.


 16. Lenka Hodková

  Dob­rý den, poda­la jsem si při­hláš­ku na dál­ko­vé stu­di­um vče­la­ře a chtě­la jsem se jen zeptat, kdy může­me čekat roz­hod­nu­tí a jak je to pak even­tu­el­ně s ter­mí­nem při­jí­ma­cích zkou­šek? Aby byl čas na jejich pří­pra­vu. Děku­ji Len­ka Hodková


  1. soublatna

   Při­jí­ma­cí zkouš­ky se budou konat v ter­mí­nu 26. - 27. dub­na 2019. Výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou zve­řej­ně­ny po vyhod­no­ce­ní při­jí­ma­cích zkou­šek, tedy kon­cem dub­na - začát­kem květ­na. Pozván­ky k při­jí­ma­cí zkouš­ce s dal­ší­mi infor­ma­ce­mi jsou všem při­hlá­še­ným zájem­cům roze­sí­lá­ny poš­tou během toho­to týd­ne (do 29. 3. 2019).


 17. Renáta

  Dob­rý den,syn si podal při­hláš­ku na obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů. Tak se chci zeptat kdy budou na vašich webo­vých strán­kách zve­řej­ně­ny výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní? Děkuji


  1. soublatna

   Pod­le plat­né legisla­ti­vy může­me výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní zve­řej­nit nejdří­ve 22. dub­na. O dal­ším prů­bě­hu při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou všich­ni při­hlá­še­ní zájem­ci infor­mo­vá­ni dopisem.


 18. Jarka Benešová

  Dob­rý den.
  Měla bych zájem o dál­ko­vé stu­di­um vče­lař. Moh­li bys­te mi objas­nit co obná­ší při­jí­ma­cí zkouš­ka? Jaké­ho roz­sa­hu a okru­hu vědomostí?
  Děkuji.


  1. soublatna

   Při­jí­ma­cí zkouš­ka je tvo­ře­na tes­tem, kte­rý obsa­hu­je tři odpo­vě­di a,b,c, na kaž­dou otáz­ku. Vždy je správ­ná jen jed­na z odpo­vě­dí. Úče­lem tes­tu je ově­ře­ní před­po­kla­dů a zna­los­tí ucha­ze­če v sou­la­du s rám­co­vým vzdě­lá­va­cím pro­gra­mem pro základ­ní ško­ly. Otáz­ky tes­tu budou tvo­ře­ny z témat Bio­lo­gic­ké a eko­lo­gic­ké vzdě­lá­vá­ní (vlast­nos­ti živých soustav,typy buněk,rozmanitost orga­nis­mů a jejich charakteristika,dědičnost a pro­měn­li­vost, bio­lo­gie člo­vě­ka, eko­lo­gic­ké fak­to­ry pro­stře­dí, potrav­ní řetěz­ce, koloběh látek vpří­ro­dě, typy kra­ji­ny, vzá­jem­né vzta­hy mezi člo­vě­kem a život­ním pro­stře­dím, dopa­dy čin­nos­tí člo­vě­ka na život­ní pro­stře­dí, glo­bál­ní pro­blémy, nástro­je spo­leč­nos­ti na ochra­nu život­ní­ho pro­stře­dí) a Mate­ma­tic­ké vzdě­lá­vá­ní (řeše­ní rov­nic o jed­né a více nezná­mých, výpo­čet rych­los­ti, prů­měr­nárych­lost, pře­vo­dy jed­no­tek hmot­nos­ti, obje­mu a času, vztah mezi hus­to­tou, hmot­nos­tí a objemem).
   Tyto a dal­ší infor­ma­ce k při­jí­ma­cí zkouš­ce, včet­ně dopo­ru­če­né lite­ra­tu­ry k pří­pra­vě, najde­te na našich www strán­kách v sek­ci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


 19. václav

  když mám 4 krát čtyř­ku jaká je šan­ce o přijetí


  1. soublatna

   Pod­mín­kou při­je­tí do učeb­ní­ho obo­ru je ukon­če­né základ­ní vzdě­lá­ní. V při­jí­ma­cím říze­ní hod­no­tí­me pro­spěch ucha­ze­čů za posled­ní tři polo­le­tí základ­ní ško­ly, a pod­le bodo­vé­ho hod­no­ce­ní je sesta­ve­no pořa­dí ucha­ze­čů. Pokud by byl o něja­ký obor vel­ký zájem, měli by samo­zřej­mě před­nost ucha­ze­či s lep­ším hod­no­ce­ním. V posled­ních letech byl ale zájem cel­kem vyrov­na­ný a moh­li jsme při­jmout téměř všech­ny zájem­ce. Pod­le našich zku­še­nos­tí je pro úspěš­né zvlád­nu­tí stu­dia na naší ško­le mno­hem důle­ži­těj­ší zájem o zvo­le­ný obor než dosa­vad­ní výsled­ky na ZŠ.


 20. Jelinek

  Dob­rý den,
  mám zájem o dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Včelař.
  Kde se mohu dopí­dit bliž­ších infor­ma­cí stran při­hláš­ky a podmínek?
  Děku­ji Jelinek


  1. soublatna

   Veš­ke­ré infor­ma­ce k při­jí­ma­cí­mu říze­ní jsou zve­řej­ně­ny na těch­to našich www strán­kách v sek­ci PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ,
   pří­pad­ně na ÚŘEDNÍ DESCE


 21. František Vild

  Dob­rý den pořá­dá­te pro­sím také kur­zy pro včelaře?
  Děku­ji za odpověď


  1. soublatna

   Naše ško­la zajiš­ťu­je pou­ze výu­ku obo­ru Vče­lař, na kte­ré úzce spo­lu­pra­cu­je­me s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s. Pokud máte zájem o krát­ko­do­bé nebo spe­ci­ál­ně zamě­ře­né kur­zy, obrať­te se pří­mo na tuto spo­leč­nost, kte­rá tako­vé akce pořá­dá. Infor­ma­ce najde­te na http://www.psnv.cz/


 22. anonym

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat zda je mož­né přestou­pit do jiné auto­ško­ly když už mám odjež­de­né něja­ké jízdy?


  1. soublatna

   Samo­zřej­mě tuto mož­nost zákon při­pouš­tí (§30 záko­na č. 247/2000 Sb. o zís­ká­vá­ní a zdo­ko­na­lo­vá­ní odbor­né způ­so­bi­los­ti k říze­ní moto­ro­vých vozi­del a o změ­nách někte­rých záko­nů). Je jen potře­ba domlu­vit se v obou dotče­ných auto­ško­lách. Původ­ní auto­ško­la žada­te­li vysta­ví potvr­ze­ní o roz­sa­hu absol­vo­va­né­ho výcvi­ku a v nové auto­ško­le pokra­ču­je­te dále.


 23. Zdeněk

  dob­rý den rad bych se hlá­sil na opra­vá­ře země­děl­ských stro­jů, jaké bych měl mit známky.


  1. soublatna

   Pro při­je­tí do tří­le­tých obo­rů není sta­no­ve­na žád­ná hra­ni­ce pro­spě­chu nebo poža­da­vek na znám­ky ze základ­ní ško­ly. Špat­ný pro­spěch ze ZŠ by mohl být ale roz­ho­du­jí­cí pro nepři­je­tí v pří­pa­dě, že by se na obor hlá­si­lo více zájem­ců, než kolik může­me při­jmout. Podrob­né podm­nín­ky a kri­té­ria při­je­tí budou zve­řej­ně­na na úřed­ní des­ce a v sek­ci při­jí­ma­cí říze­ní na našich www stránkách.
   Pod­le našich zku­še­nos­tí je pro úspěš­né zvlád­nu­tí stu­dia na naší ško­le mno­hem důle­ži­těj­ší zájem o zvo­le­ný obor než dosa­vad­ní výsled­ky na ZŠ.


 24. František Klimeš

  Dob­rý den,
  jsem důchod­ce (75 let) a včelař-samouk s 15-tiletou pra­xí s cho­vem včel. Nyní jsem se dozvě­děl o dál­ko­vém stu­diu obo­ru “Vče­lař” na SOU v Blat­né. Uví­tal bych mož­nost zís­kat pro­fe­si­o­nál­ní zna­los­ti a ukáz­ko­vou pra­xi. Rád bych pro­to zís­kal infor­ma­ce ohled­ně věko­vé­ho ome­ze­ní pro toto stu­di­um a výši školného,případně dal­ších admi­nis­tra­tiv­ních nákla­dů spo­je­ných se stu­di­em. Pokud by nee­xis­to­va­ly žád­né pod­stat­né zábra­ny, rád bych začal se stu­di­em ve škol­ním roce 2019. Děku­ji za odpověď.


  1. soublatna

   Stu­di­um není ome­ze­no věkem, jedi­nou pod­mín­kou je ukon­če­né střed­ní vzdě­lá­ní v jiném (libo­vol­ném) obo­ru - doklá­dá se výuč­ním lis­tem nebo matu­rit­ním vysvěd­če­ním. A dále samo­zřej­mě úspěch u při­jí­ma­cí zkouš­ky, pro­to­že neu­stá­le se hlá­sí mno­hem více zájem­ců, než kolik může­me přijmout.
   Škol­né se nepla­tí, stu­den­ti si hra­dí pou­ze osob­ní učeb­ní a pra­cov­ní pomůc­ky a dále samo­zřej­mě dopra­vu, stra­vo­vá­ní, pří­pad­ně ubytování.
   Při­hláš­ky na dal­ší škol­ní rok bude­me při­jí­mat v úno­ru 2019.


 25. Anonym

  Chtěl bych se zeptat můžu si udě­lat řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T když budu v obo­ru auto­me­cha­nik? Popří­pa­dě kolik bych platil


  1. soublatna

   Žáci obo­ru Auto­me­cha­nik mají pod­le vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zařa­zen výcvik pro slo­že­ní řidič­ských zkou­šek sku­pi­ny B+C ve tře­tím roč­ní­ku stu­dia. Pokud bude­te mít zájem o řidič­ský prů­kaz sku­pi­ny T, je nut­né se domlu­vit s uči­te­li auto­ško­ly, zále­ží na vol­né kapa­ci­tě. V kaž­dém pří­pa­dě již ten­to kurz bude­te muset hra­dit sám.


 26. Jan Kovář

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat kdy máte úřed­ní dny pro osob­ní doda­ní při­hla­sek na vaší ško­lu o kte­rou mám važ­ný zájem. Děku­ji za odpo­věd Kovář.


  1. soublatna

   Při­hláš­ky může­te ode­vzdat v kan­ce­lá­ři ško­ly v admi­nis­tra­tiv­ní budo­vě kaž­dý pra­cov­ní den v době od 8 do 14 hodin.
   -MČ-


 27. Josef Benedikt

  Dob­rý den,
  chtěl bych vědět čím jsem si zaslou­žil, že jsem byl jako absol­vent ško­ly (1965-1968) obo­ru opra­vář země­děl­ských stro­jů vylou­čen ze sezna­mu absol­ven­tů. Jak jsem zjis­til, nejsem jediný.


  1. soublatna

   Sku­teč­nost, že nejste uve­den v sezna­mu absol­ven­tů, neber­te v žád­ném pří­pa­dě jako dis­kri­mi­na­ci Vaší oso­by. Bohu­žel, z dří­věj­ších let se v archi­vu ško­ly nedo­cho­va­ly zce­la kom­plet­ní úda­je. Sezna­my byly vytvo­ře­ny z dostup­ných zázna­mů a víme o tom, že nejsou zce­la kom­plet­ní a přes­né. Bude­me vel­mi rádi, pokud nám poskyt­ne­te infor­ma­ce o chy­bě­jí­cích oso­bách, ozna­če­ní tříd, pří­pad­ně dal­ší úda­je a data­bá­zi absol­ven­tů zce­la jis­tě doplníme.
   -MČ-


 28. František

  Dob­ry den, kdy je plá­no­vá­na prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia “vče­lař”? Už dnes je tře­ba pro zaměst­na­né plá­no­vat ŘD. Děkuji


  1. soublatna

   Kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Vče­lař jsou vždy v pátek a sobo­tu od září do červ­na vždy kolem polo­vi­ny měsí­ce. Přes­né ter­mí­ny budou zve­řej­ně­ny po poro­jed­ná­ní s lek­to­ry PSNV kon­cem srp­na nebo začát­kem září v sek­ci Dál­ko­vé stu­di­um.


 29. Hrachovcová Lada

  Chtě­la bych se zeptat jest­li jako auto elek­tri­kář může dělat svá­řec­kou školu.Děkuji .


  1. soublatna

   V obo­rech Elek­tri­kář a Auto­elek­tri­kář není svá­řeč­ský kurz sou­čás­tí výu­ko­vé­ho pro­gra­mu. V pří­pa­dě vol­né kapa­ci­ty svá­řeč­ské ško­ly by bylo mož­né si kurz udě­lat za úpla­tu, tuto mož­nost je ale potře­ba pro­jed­nat vždy individuálně.
   -MČ-


 30. Petra M.

  Dob­rý den, ráda bych se infor­mo­va­la na matu­rit­ní obor Pod­ni­ká­ní. Je mož­né stu­do­vat ten­to obor i dál­ko­vou for­mou, příp. s indi­vi­du­ál­ním stu­dij­ním plá­nem tak, aby bylo mož­né stu­di­um kom­bi­no­vat se zaměst­ná­ním na plný úva­zek? Jak by to potom bylo s účas­tí ve ško­le? Děku­ji, Pet­ra M.


  1. soublatna

   Obor Pod­ni­ká­ní je mož­né na naší ško­le stu­do­vat pou­ze v den­ní for­mě studia.
   -MČ-


 31. Jolana Nováková

  Dob­rý den, mám zájem o dál­ko­vé stu­di­um v obo­ru Vče­lař. Chtě­la bych se zeptat:
  - výu­ka pro­bí­há v pátek a v sobo­tu - je ve ško­le něja­ká mož­nost uby­to­vá­ní, nebo si je stu­den­ti zajiš­ťu­jí sami?
  - v pátek a v sobo­tu jsou pod­le har­mo­no­gra­mu teo­re­tic­ké před­náš­ky. Jak je to s pra­xí? Zajiš­ťu­jí si ji stu­den­ti sami, nebo jim ško­la při­dě­lí mís­ta a termíny?
  - exis­tu­jí někde ukáz­ky zku­šeb­ních tes­tů z minu­lých let?
  Děku­ji moc, JN


  1. soublatna

   1 - Uby­to­vá­ní z pát­ka na sobo­tu nejsme schop­ni zajis­tit. Stu­den­ti vyu­ží­va­jí sou­kro­mé bla­ten­ské pen­zi­o­ny nebo inter­nát Střed­ní odbor­né ško­ly V Jezár­kách (http://www.blek.cz).
   2 - Odbor­ný výcvik je zčás­ti zajiš­ťo­ván při pra­vi­del­ných měsíč­ních kon­zul­ta­cí. Jed­ná se hlav­ně o dílen­ské prá­ce a labo­ra­tor­ní čin­nos­ti (mik­ro­sko­pic­ká vyšet­ře­ní, roz­bo­ry medu apod.).
   Část odbor­né­ho výcvi­ku je orga­ni­zo­vá­na na včel­ni­cích spo­lu­pra­cu­jí­cích vče­la­řů z PSNV. Vhod­né ter­mí­ny a pra­co­viš­tě si žáci dohod­nou s vyu­ču­jí­cí­mi při konzultacích.
   3 - Kon­krét­ní ukáz­ky tes­tů z minu­lých let nebu­de­me zve­řej­ňo­vat. Okru­hy otá­zek k při­jí­ma­cí zkouš­ce jsou uve­de­ny ve vyhlá­še­ných kri­té­ri­ích při­jí­ma­cí­ho řízení.
   -MČ-


 32. anonym

  dob­rý den kdy­bych se chtěl jít učit na obor auto­me­cha­nik musel bych dělat pří­j­ma­cí zkoušky?


  1. soublatna

   Ve tří­le­tých obo­rech se nebu­dou konat při­jí­ma­cí zkouš­ky, v pří­pa­dě vel­ké­ho počtu zájem­ců bude roz­ho­do­vat o při­je­tí pro­spěch z posled­ních dvou roč­ní­ků základ­ní školy.
   - MČ -


 33. anonym

  když dosta­nu v polo­le­tí něja­kou pět­ku bude mož­nost si to v dru­hém polo­le­tí opra­vit abych jí neměl na kon­ci roku ?


  1. soublatnadmin

   Samo­zřej­mě, pro­spěch za dru­hé polo­le­tí je hod­no­cen samo­stat­ně, tak­že není vylou­če­no, že může­te mít tře­ba i jedničku ;-).
   Nedo­sta­teč­né hod­no­ce­ní (pět­ka) na kon­ci škol­ní­ho roku je mno­hem závaž­něj­ší než v polo­le­tí. Žák by v tom pří­pa­dě nepro­spěl a nemohl by postou­pit do vyš­ší­ho roč­ní­ku. Je mož­nost ješ­tě vyko­nat oprav­nou zkouš­ku, ale pou­ze v tom pří­pa­dě, že žák nepro­spěl na kon­ci škol­ní­ho roku maxi­mál­ně ze dvou předmětů.
   -MČ-


 34. Michal Sedláček

  Dob­rý den chtěl bych se zeptat jest­li má auto­elek­tri­kář řidič­ský prů­kaz sou­čás­tí výuky.


  1. soublatnadmin

   Ano, sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu Auto­elek­tri­kář je i řidič­ský kurz na osob­ní a náklad­ní auto­mo­bi­ly ve tře­tím roč­ní­ku studia.
   Žáci si hra­dí pou­ze správ­ní poplat­ky (lékař­ská pro­hlíd­ka, zkouš­ka na OÚ, vydá­ní ŘP).


 35. Rena

  Dob­ry den, v obo­ru opra­var zeme­del­skych stro­ju, je psa­no zis­ka­ni ridicske­ho pruka­zu sku­pi­ny T,B,C zdar­ma a to upl­ne­ho? bez zad­ne­ho poplat­ku? Deku­ji vam moc za odpo­ved. Kras­ny den.Novakova


  1. soublatnadmin

   Výcvik pro zís­ká­ní řidič­ské­ho opráv­ně­ní pro uve­de­né sku­pi­ny je v tom­to obo­ru sou­čás­tí ŠVP a tedy zce­la zdar­ma. Žáci si hra­dí pou­ze poplat­ky spo­je­né se zkouš­kou (lékař­skou pro­hlíd­ku, popla­tek na MÚ, oprav­né zkouš­ky atd.)
   -MČ-


 36. Václavíčková

  Dob­rý den,přijímáte také žáky z prak­tic­ké základ­ní školy?


  1. soublatnadmin

   Ano, při­jí­má­me.
   Zdůvodnění:
   Škol­ský zákon sta­no­vu­je, že pod­mín­kou pro při­je­tí do střed­ní ško­ly je spl­ně­ní škol­ní docház­ky atd. viz násle­du­jí­cí citace.
   Ke vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le lze při­jmout ucha­ze­če, kte­ří spl­ni­li povin­nou škol­ní docház­ku nebo úspěš­ně ukon­či­li základ­ní vzdě­lá­ní před spl­ně­ním povin­né škol­ní docház­ky, pokud ten­to zákon nesta­no­ví jinak, a kte­ří při při­jí­ma­cím říze­ní spl­ni­li pod­mín­ky pro při­je­tí pro­ká­zá­ním vhod­ných schop­nos­tí, vědo­mos­tí, zájmů a zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti (§ 59 odst. 1 škol­ské­ho zákona).
   Ke stu­diu ve střed­ní ško­le jsou při­jí­má­ni ucha­ze­či, kte­ří v obdo­bí povin­né škol­ní docházky:
   - absol­vo­va­li spe­ci­ál­ní školu
   - jinou než základ­ní ško­lu (střed­ní nebo vysokou)
   - ukon­či­li povin­nou škol­ní docház­ku v zahraničí.
   Před­po­klá­dám, že prak­tic­ká ško­la je spe­ci­ál­ní školou.
   Ucha­zeč při při­jí­ma­cím říze­ní musí:
   - pro­ká­zat urči­tou míru schop­nos­tí, vědo­mos­tí, zájmů
   - pro­ká­zat zdra­vot­ní způsobilost.
   Toto je vždy uve­de­no v kri­te­ri­ích při­jí­ma­cí­ho říze­ní na kaž­dý škol­ní rok.
   Pří­pad­né infor­ma­ce na 383412322.


 37. Dan

  Dob­rý den,chtěl bych se zeptat jest­li je mož­nost na vaši ško­le absol­vo­vat odbor­ný výcvik jinde(různé auto­ser­vi­sy apod.),než v pra­co­viš­ti školy,mám na mys­li obor autoelektrikář,2.ročník.Děkuji za odpověd.


  1. soublatnadmin

   Tu mož­nost máte od 2. roč­ní­ku na zákla­dě uza­vře­né smlou­vy mezi ško­lou a pro­voz­ním pra­co­viš­těm. Kon­krét­ní infor­ma­ce vám poskyt­ne zástup­ce ředi­te­le pro odbor­ný výcvik. -sat-


 38. Stanislav Míšek

  Jako býva­lý absol­vent vaší ško­ly vám moc fandím.Hlavně ta akce ve zruč­nos­ti říze­ní trak­to­ru je moc dobrá,naše země­děl­ství potře­bu­je mla­dé odborníky.Z vlast­ní zku­še­nos­ti při říze­ní moder­ní země­děl­ské far­my na Kla­tov­sku mi tako­ví­to šikov­ní a mla­dí lidé chybí.Sleduji vaší čin­nost dlou­hou dobu a ješ­tě jed­nou pře­ji hod­ně úspě­chů při výcho­vě mla­dé země­děl­ské mládeže.


  1. soublatnadmin

   Děku­je­me.


Leave a Reply

Vaše e-mailová adresa nebude zvežejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Top