Back to Top
 

O škole

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná bylo zalo­že­no v roce 1962.
V sou­čas­né době zajiš­ťu­je­me vzdě­lá­ní pře­váž­ně v tří­le­tých tech­nic­kých obo­rech Auto­me­cha­nik, Opra­vář země­děl­ských stro­jů, Elek­tri­kář a Autoelektrikář.
Absol­ven­ti tří­le­tých obo­rů mají mož­nost pokra­čo­vat ve stu­diu dvou­le­té­ho nástav­bo­vé­ho obo­ru Pod­ni­ká­ní zakon­če­ném matu­rit­ní zkouškou.
Ve spo­lu­prá­ci s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů nabí­zí­me i dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Včelař.
Žáci mají mož­nost uby­to­vá­ní na domo­vě mlá­de­že včet­ně celo­den­ní­ho stravování.
Ve vlast­ních pro­vo­zech v jed­nom are­á­lu pro­bí­há teo­re­tic­ké vyu­čo­vá­ní i odbor­ný výcvik. 

Top