Back to Top
 

Rozvrh hodin

Seznam zkratek předmětů

Poznám­ka k roz­vr­hu: Odbor­ný výcvik začí­ná vždy v 7:30 a kon­čí ve 14:00 hodin. V tabul­ce nejsou tyto časy uve­de­ny správ­ně (vyu­čo­va­cí hodi­na v teo­re­tic­kém vyu­čo­vá­ní má 45 minut, v odbor­ném výcvi­ku 60 minut).
ROZVRH SUPLOVÁNÍ PLÁN AKCÍ


Top