Back to Top
 

Google Apps

SOU Blat­ná vyu­ží­vá služ­by Goo­gle Apps pro ško­ly. Všich­ni peda­go­gič­tí zaměst­nan­ci a žáci ško­ly mají mož­nost pou­ží­vat tyto apli­ka­ce pro stu­dij­ní i sou­kro­mé úče­ly. Uži­va­te­lé jsou povin­ni dodr­žo­vat smluv­ní pod­mín­ky, zejmé­na nesmí vyu­ží­vat služ­bu pro sdí­le­ní nele­gál­ní­ho obsa­hu nebo pro čin­nost, kte­rá naru­šu­je funk­ci inter­ne­to­vé­ho pro­vo­zu, nebo by význam­ně ome­zo­va­la ostat­ní uživatele. 

Pro pří­stup ke služ­bám GOOGLE APPS je dopo­ru­če­no pou­ží­vá­ní webo­vé­ho pro­hlí­že­če Goo­gle Chro­me. V ostat­ních pro­hlí­že­čích není zaru­če­na doko­na­lá funkč­nost apli­ka­cí. Pokud ten­to pro­hlí­žeč nemá­te v počí­ta­či nain­sta­lo­va­ný, může­te si ho stáh­nout napří­klad z https://www.google.com/intl/cs_ALL/chrome/

Hlavní aplikace služby Google Apps

g-disk.jpg, 3,4kBDisk Goo­gle - clou­do­vé úlo­žiš­tě s neo­me­ze­nou kapacitou
g-dokumenty.jpg, 3,0kBDoku­men­ty - onli­ne edi­tor tex­to­vých souborů
g-tabulky.jpg, 3,1kBTabul­ky - onli­ne tabul­ko­vý kalkulátor
g-prezentace.jpg, 2,5kBPre­zen­ta­ce - onli­ne edi­tor pro vytvá­ře­ní prezentací
g-mail.jpg, 3,3kBG Mail - e-mailová schrán­ka pro elek­tro­nic­kou komu­ni­ka­ci
g-kalendar.jpg, 3,4kBKalen­dář - pro osob­ní i sdí­le­né plá­no­vá­ní aktivit
g-ucebna.jpg, 3,4kBUčeb­na - pro­stor pro sdí­le­ní výu­ko­vých mate­ri­á­lů a komu­ni­ka­ci mezi uči­te­lem a žáky

Pří­stu­po­vé úda­je ke služ­bě zís­ka­jí žáci při nástu­pu do ško­ly od své­ho tříd­ní­ho učitele. 

Účet je aktiv­ní po dobu škol­ní docház­ky. Slou­ží před­nost­ně pro výu­ko­vé úče­ly a komu­ni­ka­ci v rám­ci školy. 

Dokumenty

Postup při­hlá­še­ní ke služ­bě Goo­gle Apps

Top