Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Musíme to opravit

Musíme to opravit

V měsí­ci září bude pro­bí­hat roz­sáh­lá obno­va povrchu nádvo­ří a par­ko­viš­tě. Zakáz­ku bude pro­vá­dět fir­ma ZNAKON a.s. od 5. září.
Během pra­cí bude výraz­ně ome­zen pro­voz v are­á­lu ško­ly. Žádá­me o dodr­žo­vá­ní násle­du­jích pra­vi­del:

  • nevjíž­děj­te vozi­dly do are­á­lu ško­ly, nepar­kuj­te zde
  • při pohy­bu v are­á­lu dbej­te zvý­še­né opa­tr­nos­ti
  • dodr­žuj­te poky­ny zaměst­nan­ců ško­ly, pra­cov­ní­ků rea­li­zač­ní fir­my a doprav­ní zna­če­ní
    Děku­je­me za pocho­pe­ní.

Comments are closed.