Back to Top
 

Sdílení učeben pro ZŠ

Sdí­lení učeben/dílen SOU Blatná pro povin­nou výuku žáků ZŠ zamě­ře­nou na tech­nické vzdělávání

V této akti­vitě naše ško­la zabez­pe­čo­vala výu­ku povin­ného nebo povinně-volitelného před­mětu „Pra­covní vyu­čo­vání – díl­ny“ pro žáky osmých a devá­tých tříd bla­ten­ských ZŠ v dílen­ských pro­sto­rách SOU. Výu­ka byla zabez­pe­čena uči­teli odbor­ného výcvi­ku SOU za spo­lu­práce s uči­te­lem základ­ní školy.

Tato akti­vi­ta byla vel­mi oblí­be­ná a pře­kva­pil nás i poměr­ně vel­ký zájem mezi dív­ka­mi. Žáci, kte­ří si na ZŠ zvo­li­li ten­to před­mět, se na naší ško­le sezna­mo­va­li se základ­ní­mi pra­cov­ní­mi ope­ra­ce­mi ruč­ní­ho obrá­bě­ní. Pozna­li vyba­ve­ní opra­vá­ren­ských dílen a moh­li si sami vyzkou­šet jed­no­duš­ší pra­cov­ní ope­ra­ce. Nej­ví­ce času bylo věno­vá­no prak­tic­kým čin­nos­tem, a to výro­bě růz­ných před­mě­tů, kte­ré si moh­li žáci odnést a pochlu­bit se doma rodičům.

 


Top