Back to Top
 

Technické kroužky

Krouž­ky tech­nic­kých doved­nos­tí byly orga­ni­zo­vá­ny spo­leč­ně pro žáky SOU Blat­ná a základ­ních škol. V pro­jek­tu jsme měli orga­ni­zo­vá­no cel­kem pět kroužků:

  • Moto­cy­klo­vý kroužek
  • Krou­žek moto­ro­vých vozidel
  • Elek­tro­tech­nic­ký kroužek
  • Krou­žek zabez­pe­čo­va­cí techniky
  • Krou­žek ková­ní a tvá­ře­ní kovů

Moto­cy­klo­vý kroužek
Krou­žek byl pro­vo­zo­ván ve spo­lu­prá­ci s fir­mou JSM Pro­mo­ti­on Blat­ná a vede­ný maji­te­lem fir­my p. Jaro­sla­vem Staň­kem. Fir­ma se zabý­vá pro­de­jem a ser­vi­sem moto­cy­klů a čtyř­ko­lek a také stav­bou sou­těž­ních spe­ci­á­lů. Žáci tedy moh­li pra­co­vat ve vel­mi atrak­tiv­ním pro­stře­dí a fan­do­vé do moto­cy­klů zís­ka­li mno­ho zkušeností.
Cin­nost v krouž­ku byla zamě­ře­na na sezna­mo­vá­ní s dru­hy a kon­struk­cí moto­cy­klů a čtyř­ko­lek, zákla­dy údrž­by a oprav, mon­táž­ní a demon­táž­ní prá­ce na moto­cy­klech, řestav­bu, vylep­šo­vá­ní a tuning moto­cy­klů, a to vše v sou­la­du s práv­ní­mi před­pi­sy o pro­vo­zu vozi­del na pozem­ních komunikacích.

Krou­žek moto­ro­vých vozidel
Krou­žek moto­ro­vých vozi­del měl obdob­né zamě­ře­ní, ale vše­o­bec­něj­ší. Pro­bí­hal v odbor­ných díl­nách SOU Blat­ná pod vede­ním p. Vác­la­va Fuš­či­če, uči­te­le odbor­né­ho výcvi­ku SOU Blatná.
Žáci se sezna­mo­va­li s nový­mi tech­nic­ký­mi tren­dy v moto­ris­tic­kém odvět­ví, zákla­dy údrž­by, oprav a mož­nos­ti pro­ve­de­ní úprav na moto­cy­klu a dal­ších vozi­dlech. Zabý­va­li se také reno­va­cí his­to­ric­kých vozi­del a výro­bou růz­ných doplň­ků. Nej­ob­lí­be­něj­ší čin­nos­tí bylo vylep­šo­vá­ní čtyř­kol­ky a nácvik jízdy na tom­to vozidle.

Elek­tro­tech­nic­ký kroužek
Elek­tro­tech­nic­ký krou­žek ved­li uči­te­lé odbor­né­ho výcvi­ku SOU Blat­ná p. Petr Schmid a p. Jiří Ďurián.
Pře­kva­pil nás zájem žáků i nee­lek­tro­tech­nic­kých obo­rů. Žáci si roz­ší­ři­li základ­ní zna­los­ti a doved­nos­ti v elek­tro­tech­ni­ce, ori­en­ta­ci ve schématech
a elek­tro­tech­nic­kých sou­část­kách. V krouž­ku si vyro­bi­li zají­ma­vé pří­stro­je v začát­ku jed­no­duš­ší z komerč­ních sta­veb­nic, pokro­či­lej­ší pak zvlád­li kom­plet­ní návrh a výro­bu pří­stro­jů jako zesi­lo­vač nebo alarm od výro­by des­ky ploš­ných spo­jů, po osa­ze­ní sou­část­ka­mi a oži­ve­ní a nasta­ve­ní zapojení.

Krou­žek zabez­pe­čo­va­cí techniky
Krou­žek byl orga­ni­zo­ván v pro­sto­rech SOU Blat­ná pod vede­ním uči­te­lů odbor­né­ho výcvi­ku p. Petrem Schmi­dem, p. Jiřím Ďuri­á­nem a p. Vác­la­vem Fuščičem.
Pro vel­ký zájem byl krou­žek roz­dě­len na dvě sku­pi­ny s růz­ným zaměřením.
Prv­ní sku­pi­na byla zamě­ře­na na zabez­pe­če­ní budov a zákla­dy auto­ma­ti­za­ce a robo­ti­ky. Žáci si vyzkou­še­li mon­táž zabez­pe­če­ní budov, sezná­mi­li se s jed­not­li­vý­mi bez­peč­nost­ní­mi prv­ky a nau­či­li se celý sys­tém pro­po­jit do ústřed­ny a naprogramovat.
Zamě­ře­ní dru­hé sku­pi­ny bylo na zabez­pe­če­ní moto­ro­vých vozi­del - autoalarmy.

Krou­žek ková­ní a tvá­ře­ní kovů
Krou­žek vedl Bc. Sta­ni­slav Kuče­ra, uči­tel odbor­né­ho výcvi­ku. Mís­tem koná­ní byla pře­váž­ně kovár­na a sva­řov­na. Zájem­ci si vyzkou­še­li základ­ní ope­ra­ce a pus­ti­li se i do zákla­dů umě­lec­ké­ho kovářství.

 


Top