Back to Top
 

Elektrárna Písek

Vyu­ží­vání tech­nic­kých pamá­tek a inter­ak­tiv­ních expo­zic tech­nic­kého a pří­ro­do­věd­ného charakteru

V rám­ci pro­jek­tu „Roz­voj tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Jiho­čes­kém kra­ji„ v oblas­ti vol­no­ča­so­vých akti­vit se chlap­ci z domo­va mlá­de­že při­pra­vu­jí na exkur­zi Měst­ské elek­trár­ny v Pís­ku.
Jako tech­nic­ká památ­ka je pro budou­cí řeme­sl­ní­ky zají­ma­vé hlav­ně srov­ná­ní původ­ní, stá­le funkč­ní výro­by elek­tric­ké ener­gie a nových technologií.


 

Naše exkurze do Vodní elektrárny v Písku

Dne 4.prosince 2013 jsme se v 8.hodin ráno sešli k odjez­du na dlou­ho při­pra­vo­va­nou návště­vu Muzea veřej­né­ho osvět­le­ní a ener­ge­ti­ky, kte­ré je v pro­sto­rách Vod­ní elek­trár­ny v Pís­ku. Za účas­ti žáků naše­ho Domo­va mlá­de­že, chlap­ců z krouž­ku elek­tro­tech­ni­ky , ková­ní a jejich vedou­cí­mi – panem Sta­ni­sla­vem Kuče­rou a panem Petrem Schmi­dem, jsme v počtu 42 , vyje­li směr Písek.

I když bylo mra­zi­vé zim­ní dopo­led­ne, tak jsme si po pří­jez­du udě­la­li pro­cház­ku oko­lí řeky Ota­vy a pro­hléd­li si sta­rý kamen­ný most. A pak už jsme byli vítá­ni panem Mar­kem Andě­lem, kte­rý má celý objekt elek­trár­ny na sta­ros­ti. Veli­ce pou­ta­vě a zají­ma­vě nám ve svém výkla­du při­blí­žil vznik a his­to­rii mís­ta. Od jeho zalo­že­ní, přes všech­ny fáze změn, až po spuš­tě­ní elek­trár­ny a vznik dneš­ní­ho muzea. Sezná­mil všech­ny se jmé­nem Fran­ti­šek Křižík a s jeho přínosem.

Žáci měli koneč­ně pří­le­ži­tost vidět všech­ny expo­ná­ty v reá­lu a porov­nat s tím, co zna­li z pre­zen­ta­ce a foto­gra­fií. Ať to byly prv­ní ole­jo­vé lam­py v želez­ných koších, par­ní loko­mo­ti­va, kte­rá pohá­ně­la prv­ní dyna­mo, tur­bí­ny, nebo prv­ní, veli­ce aty­pic­ké žárov­ky. Nej­vět­ší dojem, ovšem, udě­la­la stro­jov­na s tur­bí­na­mi. Všich­ni jsme obdi­vo­va­li původ­ní, řeme­sl­né zpra­co­vá­ní všech expo­ná­tů. Chlap­ci měli mož­nost i odha­do­vat své doved­nos­ti, na co všech­no by asi tak sta­či­li. A zno­vu pro­mýš­le­li mož­nos­ti rea­li­za­ce mož­ných mode­lů, kte­ré se chys­ta­jí v rám­ci zájmo­vých krouž­ků tvořit.

Pan Anděl zod­po­vě­děl veli­ce ochot­ně všech­ny otáz­ky, kte­ré účast­ní­ci měli a pro­ve­dl nás celým objek­tem. Na závěr nechy­bě­ly náku­py retro pohled­nic a suvenýrů .

Po skon­če­ní pro­hlíd­ky jsme měli čas na vol­nou pro­cház­ku po Pís­ku, kte­rý jsme vyu­ži­li k návštěvě náměs­tí, nábře­ží a sta­ré čás­ti měs­ta. Všich­ni účast­ní­ci byli spo­ko­je­ní s prů­bě­hem exkur­ze a plni nových zážitků.

Mar­ti­na Čejková

Několik postřehů od účastníků exkurze

Jeli jsme do Vod­ní elek­trár­ny v Pís­ku. Měli jsme sraz před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou v 8.00 ráno
a vyjíž­dě­li jsme z are­á­lu ško­ly kolem čtvrt na devět.
Jeli s námi ješ­tě elek­tri­kář­ský krou­žek a kovář­ský kroužek.
Při­jel si pro nás „vohry­bus“.
Do Pís­ku jsme dora­zi­li v devět a vystu­po­va­li jsme u zim­ní­ho sta­di­o­nu na par­ko­viš­ti. Šli jsme asi deset minut z par­ko­viš­tě do vod­ní elek­trár­ny. Při­šli jsme dovnitř a při­ví­tal nás tam pan Anděl. Řekl nám tam o his­to­rii vod­ní elek­trár­ny a ješ­tě něja­ké věci , a potom jsme se tam šli pro­jít, po té vod­ní elektrárně.
Potom jsme ode­šli a měli jsme hodi­nu a půl, dosta­li jsme roz­chod a s kluka­ma jsme šli pro­jít Písek.
A nazpět jsme šli přes kamen­ný most a při­šli jsme zpát­ky na par­ko­viš­tě, kde jsme měli sraz. Odjíž­dě­li jsme v půl dva­nác­té. Do škol­ní­ho are­á­lu jsme při­je­li ve čtvrt na jed­nu a šli jsme na oběd.
Exkur­ze se mi líbi­la a klid­ně bych si jí zopakoval.
Jan Šmat 2.A

4.prosince jsme navští­vi­li Vod­ní elek­trár­nu v Pís­ku. Bylo to vel­mi zají­ma­vé, dozvě­dě­li jsme se něco o his­to­rii, vidě­li jsme tam mno­ho zají­ma­vých věcí. Napří­klad tur­bí­ny dyna­ma, par­ní stroj a sta­ré věci.
Mar­tin Štěr­ba 1.O., Zde­něk Žilák 3.O., Filip Hořejš 3.O

Mys­lím, že na této exkur­zi všech­ny nej­ví­ce nadchla expo­zi­ce tur­bín a běh ozu­be­né­ho kola. Dále co bylo zají­ma­vos­tí: prv­ní osvět­le­ní, vyro­be­né prá­vě tou­to elek­trár­nou. V této exkur­zi se nesmí opo­me­nout na Fran­tiš­ka Křiží­ka, kte­rý nechal posta­vit prv­ní měst­ské osvět­le­ní v Písku.
Exkur­ze byla doce­la fajn, hez­ký výlet a obo­ha­ce­ní našich znalostí.
Anna Sta­rin­ská 1.A., Lukáš Kla­bouch 2.A., Patrik Maš­ka 2.A.

Při exkur­zi v Pís­ku jsme se dozvě­dě­li něco z his­to­rie Pís­ku a elek­trár­ny. Díky panu prů­vod­ci jsme se dozvě­dě­li napří­klad : proč byla elek­trár­na, teh­dy ješ­tě mlýn, umís­těn téměř v cen­t­ru měs­ta. A také prá­vě to, že elek­trár­na nefun­go­va­la jako dnes, ale jako mlýn.
Cel­ko­vě se mi exkur­ze líbi­la a tro­chu i zají­ma­la, hlav­ně ta pro­hlíd­ka muzea. 
Vla­di­slav Slá­ma 1.A.

Bylo to pěk­né, cel­kem mě to tam bavi­lo. Dozvě­děl jsem se spous­tu věcí.
Petr Buri­an 1.AE

Bylo to supr, neby­la nuda. Dozvě­děl jsem se spous­tu nových informací.
David Čon­dl 1.AE

V elek­trár­ně to bylo cel­kem dob­ré. Něco jsem si obno­vil z minu­lé­ho roku a dozvě­děl jsem se nové věci o tom, jak vše vlast­ně oprav­du fun­gu­je. Nej­víc mě zau­ja­lo kolo v akci. A vše­li­ja­ké mož­nos­ti a nápa­dy, co vlast­ně všech­no člo­věk vymys­lel a jak je vše pěk­ně udě­la­né. Bylo to dob­ré a cel­kem zajímavé.
Miroslav Zát­ka 2.A

Návště­va vod­ní elek­trár­ny Písek byla vel­mi nauč­ná, dozvě­dě­li jsme se mno­ho věcí. Teď tam udě­la­li nově pro­jek­to­vou míst­nost, tak­že se exkur­ze tro­chu zpes­t­ři­la. Nako­nec vyšlo i poča­sí, tak­že to bylo fajn.
Mar­tin Kři­vá­ček 2.O

Výlet byl parád­ní. Líbi­lo se nám tam. Zau­ja­ly nás tam vel­ké tur­bí­ny. Nedo­ká­za­li jsme si před­sta­vit jejich výro­bu v té době. Bylo to veli­ce zají­ma­vé a pan Křižík byl borec.
Patrik Maš­ka 3.A a Petr Pod­lešák 1.O

Ve stře­du 24. 9. jsme byli na exkur­zi v Písec­ké elek­trár­ně, kde jsme měli mož­nost poslech­nout si něco z his­to­rie elek­trár­ny a dále si pro­hléd­nout samot­ný pro­ces výro­by elek­tric­ké ener­gie, včet­ně his­to­ric­kých kous­ků a dobo­vě oble­če­ných figurín. Dále jsme shléd­li pre­zen­ta­ci o zís­ká­vá­ní a výro­bě ener­gie s něko­li­ka obráz­ky a prin­ci­pem čin­nos­ti. Na této exkur­zi jsme již byli a ta letoš­ní mi při­šla o hod­ně zajímavější.
Vla­di­slav Slá­ma 2.A

Výlet jsem si užil, zába­va byla a nuda mini­mál­ní. Dozvě­děl jsem se pár nových věcí a cel­ko­vě se mi to líbilo.
Daniel Jonák 3.A

Líbi­la se mi ces­ta auto­bu­sem a rád jsem se o vod­ní elek­trár­ně v Pís­ku dozvě­děl nové věci. Tak­že se mi to líbilo.
Petr Vodič­ka 1.O

Top