Back to Top
 

Vzájemné učení ZŠ/SŠ

Programy vzájemného učení

Pro­gra­my vzá­jem­né­ho uče­ní jsou jed­nou z klí­čo­vých akti­vit pro­jek­tu. Žáci SŠ spo­leč­ně s uči­te­li při­pra­vu­jí a rea­li­zu­jí pro žáky základ­ních škol vzdě­lá­va­cí akti­vi­ty zamě­ře­né na tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní. Rea­li­za­ce těch­to akti­vit pro­bí­há v rám­ci pra­vi­del­ných jed­no­den­ních exkur­zí žáků ze ZŠ okol­ních obcí.
Žáci 8. a 9. tříd ZŠ mají mož­nost důklad­ně se sezná­mit s obsa­hem obo­rů vzdě­lá­ní, kte­ré se vyu­ču­jí na naší ško­le. Sami si vyzkou­ší tech­nic­ké doved­nos­ti nezbyt­né pro sou­čas­né pro­vo­zo­vá­ní dané­ho oboru.

Do pro­jek­tu se zapo­ji­lo cel­kem 14 škol z naše­ho regionu:
ZŠ Břez­ni­ce,  ZŠ Běl­či­ce,  ZŠ Čime­li­ce,  ZŠ Hvož­ďa­ny,  ZŠ Miro­vi­ce,  ZŠ Miro­ti­ce,  ZŠ Rož­mi­tál pod Třemší­nem,  ZŠ Sed­li­ce,  ZŠ Dukel­ská Stra­ko­ni­ce, ZŠ Pováž­ská Stra­ko­ni­ce,  ZŠ Ště­keň a ZŠ Záboří.

Žáci, základ­ních škol se na našem uči­liš­ti sezna­mo­vali se základ­ními pra­cov­ními ope­ra­cemi ruč­ního obrá­bění. Pozna­li vyba­vení opra­vá­ren­ských dílen a moh­li si sami vyzkou­šet jed­no­dušší pra­covní ope­race. Při prak­tic­kých čin­nos­tech vyrá­bě­li růz­né před­měty, kte­ré si moh­li odnést a pochlu­bit se s nimi rodičům.

Jed­ním z hlav­ních cílů této akti­vi­ty byla pod­po­ra pro roz­ho­do­vá­ní, jaký typ ško­ly si mají žáci vybrat po ukon­če­ní ZŠ. U nás si moh­li na vlast­ní kůži vyzkou­šet svo­ji šikov­nost, poznat lépe zamě­ře­ní a čin­nos­ti v tech­nic­kých obo­rech a mít tedy více infor­ma­cí, poznat­ků a zku­še­nos­tí pro vol­bu své­ho budou­cí­ho povolání.


Top