Back to Top
 

Exkurze

Exkurze do výrobních firem a na odborné výstavy

Zají­ma­vou akti­vi­tou jsou exkur­ze do výrob­ních firem a na odbor­né akce a výsta­vy. Zamě­ře­ní exkur­zí vhod­ně dopl­ňu­je vzdě­lá­va­cí pro­gra­my obo­rů vzdě­lá­ní. Žáci mají mož­nost sezná­mit se s moder­ní­mi pro­vo­zy výrob­ních firem, poznat nové výrob­ní postu­py i sou­čas­ný výrob­ní pro­gram navští­ve­ných firem.

Exkur­ze jsou urče­ny pře­de­vším pro žáky SOU Blat­ná obo­rů Auto­me­cha­nik, Auto­elek­tri­kář, Elek­tri­kář a Opra­vář země­děl­ských strojů.

V rám­ci pro­jek­tu jsou plá­no­vá­ny návštěvy výrob­ních firem a na veletrhy a výsta­vy tema­tic­ky sou­vi­se­jí­cí se zamě­ře­ním obo­rů naší školy.

LIVA Předslavice, spol. s r.o.

Akti­vi­ty spo­leč­nos­ti Liva cha­rak­te­ri­zu­jí sys­té­mo­vá a kom­plex­ní řeše­ní. Vyso­ká pruž­nost a rych­lost slu­žeb se pojí s odbor­ným pro­de­jem a záruč­ním i pozá­ruč­ním ser­vi­sem znač­ko­vé zahra­nič­ní techniky.
Fir­ma si zís­ka­la mezi obchod­ní­mi part­ne­ry vyu­ží­vá­ním špič­ko­vých tech­no­lo­gií a nový­mi obchod­ní­mi pří­stu­py reno­mé a důvě­ru, dosáh­la sta­bil­ní­ho posta­ve­ní na trhu země­děl­ské tech­ni­ky. Postup­ně roz­ši­řu­je svou teri­to­ri­ál­ní působ­nost na úze­mí Čes­ké repub­li­ky a sou­sed­ních států.
Léta zku­še­nos­tí s obcho­dem a ser­vi­sem spe­ci­ál­ní země­děl­ské tech­ni­ky tvo­ří základ úspěš­nos­ti spo­leč­nos­ti. Detail­ní zna­lost spe­ci­fic­kých pro­blé­mů země­děl­ské­ho hos­po­da­ře­ní se vra­cí ve výsled­cích fir­my, důsled­ně ori­en­to­va­né na potře­by zákaz­ní­ků. Sys­te­ma­tic­ký moni­to­ring novi­nek na svě­to­vých výsta­vách umož­ňu­je sle­do­vat nej­mo­der­něj­ší tren­dy a jejich kon­krét­ní aplikaci.
[www.liva.cz]

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. Písek

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. je dce­ři­ným výrob­ním závo­dem spo­leč­nos­ti AISIN EUROPE S.A. pat­ří­cí do glo­bál­ní sku­pi­ny AISIN SEIKI Co.,Ltd.
AEM-C je glo­bál­ním doda­va­te­lem pro auto­mo­bi­lo­vý prů­my­sl. Dodá­vá díly moto­rů do závo­dů evrop­ských i japon­ských výrob­ců auto­mo­bi­lů, napří­klad Toy­o­ta, Renault, Vol­vo, Nissan, Ford. Do port­fo­lia výrob­ků pat­ří: kryt roz­vo­do­vých řetězů (řeme­nů), kryt hlav vál­ců, kryt vač­ko­vé hří­de­le, kli­ko­vá skříň, ole­jo­vá pánev, ole­jo­vé a vod­ní čer­pa­dlo, sací potru­bí a další.
Spo­leč­nost se řídí glo­bál­ním firem­ním prin­ci­pem “Kva­li­ta na prv­ním mís­tě”, pro­to vždy usi­lu­je o to, aby svým zákaz­ní­kům dodá­va­la spo­leh­li­vé výrob­ky jedi­neč­né jakos­ti vyro­be­né s vyu­ži­tím nej­no­věj­ších technologií.
[www.aisin.co.cz/]

JABLOTRON ALARMS a.s. Jablonec nad Nisou

Vizí fir­my je dodá­vat zákaz­ní­kům špič­ko­vé zabez­pe­čo­va­cí a komu­ni­kač­ní sys­témy a prvotříd­ní bez­peč­nost­ní služ­by.

Jed­ná se o dyna­mic­kou spo­leč­nost s tra­di­cí od roku 1990. Pat­ří k význam­ným doda­va­te­lům alar­mů. Sys­témy fir­my insta­lu­jí tisí­ce mon­táž­ních part­ne­rů a uží­va­jí sta­ti­sí­ce spo­ko­je­ných zákaz­ní­ků po celém světě.
Fir­ma neu­stá­le při­ná­ší nová řeše­ní, kte­rá lépe chrá­ní maje­tek a zdra­ví uži­va­te­lů, usnad­ňu­jí insta­la­ci i kaž­do­den­ní pou­ží­vá­ní a zvy­šu­jí uži­va­tel­ský komfort.
[www.jablotron.com/]

ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

Spo­leč­nost ŠKODA pat­ří k nej­star­ším výrob­cům auto­mo­bi­lů na světě.
Prv­ní vůz vyjel z bran továr­ny v Mla­dé Bolesla­vi již v roce 1905 a za více než sto let exis­ten­ce auto­mo­bil­ky ho násle­do­va­ly mili­o­ny dal­ších. Síd­lo spo­leč­nos­ti i vývoj auto­mo­bi­lů stá­le zůstá­va­jí v jejím domov­ském měs­tě, ale vlast­ní pro­duk­ce se postu­pem času roz­rost­la do mno­ha dal­ších míst, měst a dokon­ce i zemí.
Již před dru­hou svě­to­vou vál­kou vznik­ly dva dal­ší výrob­ní závo­dy v Čes­ké Repub­li­ce (teh­dej­ším Čes­ko­slo­ven­sku), Kva­si­ny a Vrchla­bí. V posled­ních letech pak dochá­zí zejmé­na k roz­ši­řo­vá­ní výro­by na roz­ví­je­jí­cích trzích, kte­ré tvo­ří vel­kou část odby­tu auto­mo­bil­ky – napří­klad v Číně, Indii a Rus­ku. Nově se vozy ŠKODA Citi­go vyrá­bě­jí také ve výrob­ním závo­dě kon­cer­nu Volkswagen ve slo­ven­ské Bra­ti­sla­vě. [www.skoda-auto.cz]

Toyota Peugeot Citroën Automobile (TPCA) Kolín

Auto­mo­bil­ka TPCA (Toy­o­ta Peu­ge­ot Cit­roën Auto­mo­bi­le) je spo­leč­ným pod­ni­kem japon­ské fir­my Toy­o­ta Motor Cor­po­rati­on (TMC) a fran­couz­ské PSA Peu­ge­ot Cit­roën. Nej­vět­ší výrob­ce auto­mo­bi­lů na svě­tě TMC a evrop­ský lídr PSA pode­psa­li smlou­vu o spo­lu­prá­ci v led­nu 2002. Měst­ské vozy Toy­o­ta Aygo, Peu­ge­ot 107 a Cit­roën C1 u Kolí­na zača­li mon­to­vat v úno­ru 2005. Výstav­ba závo­du TPCA stá­la cel­kem dva­cet mili­ard korun, což byla do té doby nej­vět­ší zahra­nič­ní inves­ti­ce na zele­né lou­ce ve střed­ní Evro­pě. V sou­čas­né době se na výro­bě vozů, vyzna­ču­jí­cích se spo­leh­li­vos­tí a níz­kou spo­tře­bou, podí­lí 2 400 zaměst­nan­ců. [www.tpca.cz]

PÖTTINGER spol. s r. o. Číčenická 1284/II, Vodňany

Rodin­ný pod­nik Pöt­tinger si polo­žil za cíl utvá­řet spo­leč­ně se země­děl­ci, pod­ni­ka­te­li a pro­dej­ní­mi part­ne­ry svět země­děl­ské tech­ni­ky. Hlav­ním fak­to­rem úspě­chu je pro rakous­kou spo­leč­nost blíz­kost k zákaz­ní­kům: „Díky part­ner­ské­mu dia­lo­gu pro­ni­ká­me do svě­ta zákaz­ní­ků a tím posi­lu­je­me základ dlou­ho­do­bé­ho úspě­chu,“ říka­jí jed­na­te­lé spo­leč­nos­ti Heinz a Klaus Pöt­tinge­ro­vé. Tato blíz­kost je záru­kou toho, že spo­leč­nost Pöt­tinger doká­že vní­mat a ve vývo­jo­vém pro­ce­su rea­li­zo­vat poža­dav­ky svých zákaz­ní­ků. Výsled­kem je inte­li­gent­ní země­děl­ská tech­ni­ka, kte­rá sází na šetr­nost vůči plo­di­nám a půdě a rov­něž na vyso­kou funkč­nost zaří­ze­ní – fak­to­ry, jež význam­ně urču­jí úspěš­nost země­děl­ce. Tím­to smě­rem je ori­en­to­vá­na celá pale­ta výrob­ků spo­leč­nos­ti. Spo­leč­nost Pöt­tinger však do obchod­ních vzta­hů při­ná­ší ješ­tě více – ino­va­ci, anga­žo­va­nost a záru­ku kva­li­ty – hod­no­ty, na kte­ré se zákaz­ní­ci a smluv­ní pro­dej­ci rodin­né­ho pod­ni­ku mohou spo­leh­nout. Kvů­li dal­ší­mu vývo­ji výrob­ků inves­tu­je spo­leč­nost Pöt­tinger do výzku­mu a také do výstav­by tech­no­lo­gic­ké­ho centra.
[www.poettinger.cz]

STROM PRAHA a.s., středisko Lnáře

Divi­ze Západ­ní Čechy fir­my STROM PRAHA a.s. vznik­la v září 1999 s cílem řešit obchod­ně či ser­vis­ně zastou­pe­ní fir­my STROM Pra­ha a.s. v okre­sech nebo čás­tech okre­sů Stra­ko­ni­ce, Písek, Pří­bram, Kla­to­vy a Plzeň-jih. Ser­vis­ní stře­dis­ko bylo umís­tě­no do obce Lná­ře u Blat­né, kte­rá je při­bliž­ně upro­střed výše zmi­ňo­va­né zájmo­vé oblas­ti. Od počát­ku byl kla­den důraz na co mož­ná nej­kva­lit­něj­ší ser­vis­ní zabez­pe­če­ní pro vyso­ce výkon­nou země­děl­skou techniku.
[www.strompraha.cz/zapad]

ZETOR TRACTORS a.s. Brno - Líšeň

Název Zetor vzni­kl pros­tým spo­je­ním názvu “Zet”, pou­ží­va­né­ho továr­nou Zbro­jov­ka Brno, kde byl v roce 1945 prv­ní trak­tor Z 25 zkon­stru­o­ván a z posled­ních dvou pís­men slo­va trak­tor - “or”.
Po úspěš­ném zahá­je­ní séri­o­vé výro­by trak­to­rů Z 25 v roce 1946 byla jejich výro­ba v roce 1952 pře­ve­de­na ze Zbro­jov­ky Brno do výrob­ních hal teh­dej­ší­ho národ­ní­ho pod­ni­ku “Závo­dy přes­né­ho stro­jí­ren­ství Brno-Líšeň”, kde jsou trak­to­ry Zetor i přes postup­né změ­ny názvu spo­leč­nos­ti na sou­čas­ný ZETOR TRACTORS a.s. vyrá­bě­ny v moder­ni­zo­va­né podo­bě do dneš­ních dnů.
[www.zetor.cz]

TECHAGRO Brno 2014

Za dobu více než dva­ce­ti­le­té­ho úspěš­né­ho trvá­ní nesou veletrhy TECHAGRO, ANIMAL VETEX, SILVA REGINA, BIOMASA znám­ku pres­tiž­ní akce s vyso­kým odbor­ným kre­di­tem, kte­rá před­sta­vu­je jed­nu z před­ních udá­los­tí své­ho dru­hu v Evro­pě. Svěd­čí o tom i výsled­ky roč­ní­ku 2012, kte­rý byl nej­ú­spěš­něj­ší ve své his­to­rii. Roč­ník 2014 má nej­lep­ší před­po­kla­dy být ješ­tě úspěšnější.
TECHAGRO 2014:
- nej­vět­ší země­děl­ský veletrh ve střed­ní Evro­pě, země­děl­ská tech­ni­ka na téměř 70 tisí­cích čtve­reč­ních metrech
- nej­no­věj­ší tren­dy a země­děl­ské technologie
- pre­zen­ta­ce vět­ši­ny zna­ček země­děl­ské tech­ni­ky půso­bí­cích v Čes­ké republice
- vyso­ká zahra­nič­ní účast, vysta­vo­va­te­lé z téměř 40 zemí
- boha­tý dopro­vod­ný pro­gram s aktu­ál­ní­mi téma­ty odvět­ví a účas­tí význam­ných osobností
[www.bvv.cz/techagro/]


Top