Back to Top
 

Evaluační zpráva

Splnění cílů projektu

Pro­jekt “Roz­voj tech­nic­ké­ho vzdě­lá­vá­ní v Jiho­čes­kém kra­ji” byl ukon­čen k 30. 6. 2015. Při hod­no­ce­ní rea­li­zo­va­ných akcí a akti­vit může­me kon­sta­to­vat, že pro­jekt spl­nil všech­ny plá­no­va­né cíle.

Rea­li­zo­va­né náku­py inves­tič­ní­ho majet­ku pro potře­by výu­ky umož­ni­ly vyba­vit pra­co­viš­tě odbor­né­ho výcvi­ku moder­ní­mi dia­gnos­tic­ký­mi a ser­vis­ní­mi stro­ji, se kte­rý­mi mají naši žáci mož­nost pra­co­vat. Žáci se tak v odbor­ném výcvi­ku učí moder­ní pra­cov­ní postu­py na vyba­ve­ní, kte­ré je na sou­čas­né špič­ko­vé tech­nic­ké úrov­ni. Nej­ví­ce se tato akti­vi­ta pro­je­vi­la ve vyba­ve­ní pra­co­viš­tě obo­ru Auto­me­cha­nik a Auto­elek­tri­kář, pro kte­ré jsme poří­di­li vyva­žo­vač­ku kol a zku­šeb­nu brzd a tlu­mi­čů osob­ních automobilů.

Nově poří­ze­ná a moder­ni­zo­va­ná pra­co­viš­tě jsou prak­tic­ky den­ně vyu­ží­vá­na pro nácvik ser­vis­ních a opra­vá­ren­ských čin­nos­tí. Zde se nejed­ná jen o zmí­ně­né pra­co­viš­tě škol­ní­ho auto­ser­vi­su, ale i o vyba­ve­ní sva­řov­ny pla­me­no­vým řeza­cím stro­jem pro řezá­ní a pří­pra­vu mate­ri­á­lu ke sva­řo­vá­ní. Vir­tu­ál­ní simu­lá­tor sva­řo­vá­ní zase umož­ní žákům na úvod sva­řo­va­cí­ho kur­zu vyzkou­šet si základ­ní svá­řeč­ské doved­nos­ti bez nut­nos­ti sku­teč­né­ho sva­řo­vá­ní. To jed­nak zvy­šu­je bez­peč­nost prá­ce a zajiš­ťu­je úspo­ru nákla­dů opro­ti kla­sic­ké­mu výcvi­ku pří­mo na svá­řeč­ském pracovišti.
Vyba­ve­ní díl­ny stroj­ní­ho obrá­bě­ní moder­ní páso­vou pilou na kov rov­něž zvy­šu­je tech­nic­kou úro­veň pra­co­viš­tě, zvy­šu­je bez­peč­nost prá­ce a umož­ňu­je žákům poznat dal­ší z mož­nos­tí stroj­ní­ho obrá­bě­ní materiálu.

Akti­vi­ta „Zapo­je­ní odbor­ní­ků z pra­xe do výu­ky“ roz­ší­ři­la spo­lu­prá­ci ško­ly a firem v regi­o­nu. Již dří­ve jsme se sna­ži­li podob­né akti­vi­ty rea­li­zo­vat. Díky finanč­ní pod­po­ře z pro­jek­tu jsme moh­li odbor­ná ško­le­ní pro­vá­dět ve vět­ším roz­sa­hu a zajis­tit i krát­ko­do­bý pro­ná­jem vhod­né tech­ni­ky – pře­váž­ně země­děl­ských stro­jů, ser­vis­ní dílen­ské tech­ni­ky a prv­ků domov­ní elek­tric­ké insta­la­ce. Tím měli žáci mož­nost podrob­ně se s novou tech­ni­kou sezná­mit nejen při samot­ném ško­le­ní, ale i násled­ně samo­stat­ně nebo při výu­ce s učiteli.
Před­po­klá­dá­me, že navá­za­né kon­tak­ty s fir­ma­mi bude­me vyu­ží­vat i do budoucna.

Podrobné zhodnocení předkládáme v evaluační zprávě

Eva­lu­ač­ní zprá­va projektu

Další ohlasy a publicita projektu

Tis­ko­vá zprá­va ZŠ Miro­vi­ce ze dne 23. 10. 2013
Člá­nek z tis­ku - Bla­ten­sko sobě 05/2014
Člá­nek z tis­ku - Bla­ten­sko sobě 11/2014
Tis­ko­vá zprá­va ZŠ Miro­vi­ce ze dne 11. 2. 2015
Tis­ko­vá zprá­va ZŠ Miro­vi­ce ze dne 25. 3. 2015


Top