Back to Top
 

Klíčové aktivity

Modernizace vybavení SOU Blatná pro technické vzdělávání

ŠVP obo­rů ško­ly před­po­klá­dá vyso­ký podíl prak­tic­kých čin­nos­tí žáků. Z pro­střed­ků pro­jek­tu bude­me mít mož­nost moder­ni­zo­vat a dopl­nit vyba­ve­ní pra­co­višť odbor­né­ho výcviku.

V této akti­vi­tě se usku­teč­ní poří­ze­ní výu­ko­vé­ho vyba­ve­ní a sou­vi­se­jí­cí odbor­né ško­le­ní peda­go­gů pro jeho obsluhu:

Inves­ti­ce:
Dia­gnos­ti­ka pod­voz­ků moto­ro­vých vozi­del, vyva­žo­vač­ka kol s pří­slu­šen­stvím – pro pod­po­ru výu­ky odbor­né­ho výcvi­ku obo­rů auto­me­cha­nik, autoelektrikář
Vál­co­vá zku­šeb­na brzd - pro pod­po­ru výu­ky odbor­né­ho výcvi­ku obo­rů auto­me­cha­nik, autoelektrikář
Zaří­ze­ní pro dia­gnos­ti­ku a zkou­še­ní tlu­mi­čů pro pod­po­ru výu­ky odbor­né­ho výcvi­ku obo­rů auto­me­cha­nik, autoelektrikář
Sva­řo­va­cí simu­lá­tor - pro pod­po­ru výu­ky odbor­né­ho výcvi­ku obo­rů opra­vář země­děl­ských stro­jů a pod­po­ru spo­leč­né­ho vzdě­lá­vá­ní se žáky ZŠ
Řeza­cí stroj pro ino­va­ci vzdě­lá­vá­ní ve svá­řeč­ské ško­le SOU
Model sta­veb­ni­ce čtyř­kol­ky – pro pod­po­ru spo­leč­né­ho vzdě­lá­vá­ní se žáky ZŠ a zájmo­vou činnost
Model robo­tic­ké­ho pra­co­viš­tě pro pod­po­ru spo­leč­né­ho vzdě­lá­vá­ní žáků SOU a ZŠ
Audi­o­vi­zu­ál­ní pra­co­viš­tě pro pod­po­ru pre­zen­ta­ce tech­nic­kých pro­střed­ků a zaří­ze­ní při spo­leč­ném vzdě­lá­vá­ní a zájmo­vé čin­nos­ti žáků SOU a ZŠ

Nástro­je a nářadí:
elek­tro­tech­nic­ké nářa­dí a pří­stro­je pro vyba­ve­ní výu­ko­vé­ho pra­co­viš­tě elek­tro­tech­ni­ka, pro výu­ku odbor­ných dílen ZŠ a obo­ru elektrikář
auto­ma­ti­zač­ní prv­ky a elek­tro­nic­ké prv­ky zabez­pe­čo­va­cí tech­ni­ky pro výu­ku elek­tri­ká­řů a dílen ZŠ
ruč­ní a elek­tric­ké nářa­dí pro obrá­bě­ní mate­ri­á­lu, výu­ka odbor­ných dílen ZŠ a obo­rů SOU
ruč­ní a pne­u­ma­tic­ké nářa­dí pro prá­ce v auto­o­pra­vá­ren­ství, pro výu­ku obo­ru auto­me­cha­nik a autoelektrikář
elek­tro­nic­ké pří­slu­šen­ství vozi­del pro výu­ku obo­ru auto­me­cha­nik a auto­elek­tri­kář a pro sezná­me­ní žáků ZŠ
mon­táž­ní nářa­dí pro výu­ku obo­ru auto­me­cha­nik a odbor­ných dílen ZŠ
mon­táž­ní vozí­ky s vyba­ve­ním pro dílu odbor­né­ho výcvi­ku, opra­vář země­děl­ských stro­jů 4 ks

 Volnočasové aktivity pro žáky SOU Blatná a žáky ZŠ

Vol­no­ča­so­vé akti­vi­ty budou spo­leč­né pro žáky ZŠ i SŠ. Tyto akti­vi­ty budou rea­li­zo­vá­ny orga­ni­zo­vá­ním zájmo­vých krouž­ků spo­leč­ných pro žáky SOU i ZŠ:
Zájmo­vý krou­žek tech­nic­kých doved­nos­tí zamě­ře­ný na jed­nos­to­pá moto­ro­vá vozidla

Krou­žek bude fun­go­vat v pro­sto­rách spo­leč­nos­ti JSM Pro­mo­ti­on s.r.o., kte­rá se zabý­vá vývo­jem a stav­bou moto­cy­klů a čtyř­ko­lek, umíst­ně­ním zájmo­vé­ho krouž­ku do pro­sto­ru fir­my chce­me zvý­šit moti­va­ci žáků o spe­ci­fic­kou tech­ni­ku, kte­rou v pro­jek­tu poří­dit nemůžeme.

Zájmo­vý krou­žek tech­nic­kých doved­nos­tí zamě­ře­ný na doprav­ní pro­střed­ky a automobily
Krou­žek bude veden uči­te­li odbor­né­ho výcvi­ku v pro­sto­rách dílen SOU, jeho zamě­ře­ní je na pozná­ní kon­struk­ce moto­ro­vých vozi­del reno­va­ci dílů a stroj­ních sku­pin a tuning.

Zájmo­vý krou­žek tech­nic­kých doved­nos­tí zamě­ře­ný na elek­tro­ni­ku a elektrotechniku
Krou­žek je veden uči­te­li odbor­né­ho výcvi­ku v SOU, je zamě­řen na stav­bu a oži­ve­ní elek­tro­nic­kých a elek­tro­tech­nic­kých zařízení.

Zájmo­vý krou­žek tech­nic­kých doved­nos­tí zamě­ře­ný na zabez­pe­čo­va­cí tech­ni­ku budov a autoalarmy
Krou­žek je veden uči­te­li odbor­né­ho výcvi­ku v SOU, je zamě­řen na pro­voz a pro­gra­mo­vá­ní zabez­pe­čo­va­cích ústře­den a pro­voz kame­ro­vých systémů.

Zájmo­vý krou­žek tech­nic­kých doved­nos­tí zamě­ře­ný na tvá­ře­ní kovů a kování
Krou­žek je veden uči­te­li odbor­né­ho výcvi­ku v SOU, je zamě­řen na prá­ci s kovem a doved­nost­ní zručnost.

Čin­nost krouž­ků v SOU bude pod­po­ře­na mate­ri­á­lo­vým vyba­ve­ním z pro­jek­tu, krou­žek u fir­my bude pod­po­řen úhra­dou pro­nájmu pro­stor včet­ně odbor­né­ho tech­nic­ké­ho vybavení.

 

Sdílení učeben/dílen SOU Blatná pro povinnou výuku žáků ZŠ zaměřenou na technické vzdělávání

V této akti­vi­tě bude naše ško­la zabez­pe­čo­vat výu­ku povin­né­ho nebo povinně-volitelného před­mě­tu „Pra­cov­ní vyu­čo­vá­ní – díl­ny“ pro žáky osmých a devá­tých tříd bla­ten­ských ZŠ v dílen­ských pro­sto­rách SOU. Výu­ka bude zabez­pe­če­na uči­te­li odbor­né­ho výcvi­ku SOU za spo­lu­prá­ce s uči­te­lem základ­ní školy.

 

Programy vzájemného učení

Pro­gra­my vzá­jem­né­ho uče­ní, kde žáci SŠ při­pra­vu­jí a rea­li­zu­jí pro žáky ZŠ vzdě­lá­va­cí aktivity/projekty zamě­ře­né na tech­nic­ké vzdě­lá­vá­ní. Rea­li­za­ce této akti­vi­ty bude pro­bí­hat v rám­ci pra­vi­del­ných jed­no­den­ních exkur­zí žáků ze ZŠ okol­ních obcí.

Uči­te­lé a žáci SOU budou sezna­mo­vat žáky 8. a 9. tříd ZŠ s tech­nic­ký­mi doved­nost­mi nezbyt­ný­mi pro sou­čas­né pro­vo­zo­vá­ní dané­ho obo­ru. Ško­la vytvo­ří samo­stat­ný pro­stor pro žáky ZŠ umož­ňu­jí­cí pozná­ní tech­ni­ky sou­vi­se­jí­cí s obory.

 

Zapojení odborníků z praxe do výuky technických předmětů

Akti­vi­ta bude rea­li­zo­vá­na v odbor­ném výcvi­ku v obo­rech opra­vář země­děl­ských stro­jů, auto­me­cha­nik, auto­elek­tri­kář, elek­tri­kář. Cílem je pře­dat žákům nové poznatky z obo­ru a roz­ši­řo­vat jejich tech­nic­ký obzor.
Sou­čás­tí této dlou­ho­do­bé spo­lu­prá­ce s budou­cí­mi zaměst­na­va­te­li bude ved­le zapo­je­ní odbor­ní­ků do výu­ky odbor­né­ho výcvi­ku i dlou­ho­do­bý pro­ná­jem tech­ni­ky, na kte­ré bude výu­ka pro­vá­dě­na. Jed­ná se o tech­ni­ku v tako­vém množ­ství a ceno­vých rela­cích, kte­ré bychom nemoh­li rea­li­zo­vat náku­pem. Dlou­ho­do­bý pro­ná­jem umož­ní žákům i uči­te­lům dlou­ho­do­bý kon­takt se sou­čas­nou tech­ni­kou z jed­not­li­vých obo­rů, tím se pro­hlou­bí moti­va­ce k hlub­ší­mu pozná­ní tech­ni­ky a roz­vo­ji tech­nic­ké­ho myš­le­ní žáků.

Part­ner­ské firmy:

LIVA Před­sla­vi­ce s.r.o. – auto­ri­zo­va­ný pro­dej­ce země­děl­ské tech­ni­ky a tech­no­lo­gií, dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je se SOU v oblas­ti pří­pra­vy opra­vá­řů země­děl­ských strojů.
Strom Pra­ha a.s., stře­dis­ko Lná­ře – pro­dej a ser­vis země­děl­ské tech­ni­ky, dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je se SOU v oblas­ti pří­pra­vy opra­vá­řů země­děl­ských strojů.
Auto­co­ra Pra­ha a.s. – doda­va­tel sou­čás­tí auto­mo­bi­lů a ser­vis­ní tech­ni­ky, dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je se SOU v oblas­ti pří­pra­vy auto­me­cha­ni­ků a autoelektrikářů.
Ško­lí­cí stře­dis­ko Bosch Pra­ha - pro­vá­dí ško­le­ní na auto­mo­bi­lo­vou tech­ni­ku, dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je se SOU v oblas­ti pří­pra­vy auto­me­cha­ni­ků a autoelektrikářů.
Bi Esse Eli­mat s.r.o. - doda­va­tel elek­tro­tech­nic­kých kom­po­nen­tů, dlou­ho­do­bě spo­lu­pra­cu­je se SOU v oblas­ti pří­pra­vy elektrikářů.

 

Odborné exkurze

Pořá­dá­ní odbor­ných exkur­zí pro žáky SOU do výrob­ních firem:
TPCA Kolín – pro obo­ry auto­me­cha­nik, autoelektrikář
Ško­da Mla­dá Boleslav – pro obo­ry auto­me­cha­nik, autoelektrikář
LIVA Před­sla­vi­ce – pro obor opra­vář země­děl­ských strojů
STROM Pra­ha – pro obor opra­vář země­děl­ských strojů
Pottinger Vodňa­ny - pro obo­ry opra­vář země­děl­ských stro­jů a automechanik
Aisin Písek – pro obo­ry elek­tri­kář, autoelektrikář
Jablot­ron Libe­rec – pro obo­ry elektrikář

 

Využívání technických památek a interaktivních expozic technického a přírodovědného charakteru k přípravě školních projektů zaměřených na popularizaci tohoto typu vzdělávání

Akti­vi­ta bude řeše­na v rám­ci mimo­škol­ní čin­nos­ti žáků na domo­vě mlá­de­že ško­ly. V prv­ní fázi se žáci sezná­mí s úko­lem a vypra­cu­jí vlast­ní pro­jekt týka­jí­cí se pří­sluš­né tech­nic­ké památ­ky. Poté bude násle­do­vat exkur­ze do tech­nic­ké památ­ky. Po rea­li­za­ci exkur­ze žáci pro­jekt zakon­čí zhod­no­ce­ním exkur­ze, pro­jekt a dal­ší poznatky zve­řej­ní na webu školy.

Navští­ve­né tech­nic­ké památ­ky Jiho­čes­ké­ho kraje:
Měst­ská elek­trár­na Písek
Sch­war­zenber­ský pla­veb­ní kanál


Top