Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení

Dne 19. 5. 2021 budou zve­řej­ně­ny výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní na webo­vých strán­kách ško­ly - úřed­ní des­ce.

Při­ja­tým ucha­ze­čům se roz­hod­nu­tí o při­je­tí neza­sí­lá, je pova­žo­vá­no za ozná­me­né a doru­če­né zve­řej­ně­ním této výsled­ko­vé listiny. 

Ucha­ze­či o stu­di­um ve tří­le­tých obo­rech den­ní for­my vzdě­lá­vá­ní musí své roz­hod­nu­tí vzdě­lá­vat se v dané střed­ní ško­le potvr­dit ode­vzdá­ním zápi­so­vé­ho líst­ku, a to nej­poz­dě­ji do 10 pra­cov­ních dnů ode dne ozná­me­ní roz­hod­nu­tí (tedy do 2. červ­na 2021). Nepotvrdí-li ucha­zeč nebo zákon­ný zástup­ce nezle­ti­lé­ho ucha­ze­če ode­vzdá­ním zápi­so­vé­ho líst­ku úmy­sl vzdě­lá­vat se ve střed­ní ško­le, zani­ka­jí posled­ním dnem lhů­ty práv­ní účin­ky roz­hod­nu­tí o při­je­tí toho­to ucha­ze­če ke vzdělávání.

Top