Sle­duj­te zde důle­ži­té infor­ma­ce k závě­ru škol­ní­ho roku, kte­ré se týka­jí ukon­če­ní stu­dia matu­rit­ní zkouš­kou, závě­reč­nou zkouš­kou a při­jí­ma­cích zkou­šek do prv­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Pod­ni­ká­ní a Vče­lař.

Posud­ky o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti (pro žáky tříd 1.O, 2.O a 2.A)
Žáci, kte­ří budou v příš­tím škol­ním roce absol­vo­vat řidič­ské a svá­řeč­ské kur­zy, si musí včas zajis­tit potvr­ze­ní léka­ře o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti.
Posud­ky potvr­ze­né léka­řem musí ode­vzdat ve ško­le do kon­ce červ­na 2020, nej­lé­pe při pře­dá­ní vysvěd­če­ní 30.6.2020

Tisko­pi­sy najde­te v pří­lo­ze toho­to ozná­me­ní.
Žáci sou­čas­né 1.O ode­vzda­jí lékař­ský posu­dek pro výcvik ŘP sku­pi­ny T (trak­tor) a svá­řeč­ský kurz
Žáci sou­čas­né 2.O ode­vzda­jí lékař­ský posu­dek pro výcvik ŘP sku­pi­ny B+C (osob­ní a náklad­ní auto)
Žáci sou­čas­né 2.A ode­vzda­jí lékař­ský posu­dek pro výcvik ŘP sku­pi­ny B+C (osob­ní a náklad­ní auto) a ti, kte­ří mají zájem o kurz sva­řo­vá­ní v ochran­né atmo­sfé­ře také na svá­řeč­ský kurz (není povin­né, pla­ce­ný kurz)

Ozná­me­ní pro žáky 1. a 2. roč­ní­ků
Vlá­da ČR schvá­li­la s účin­nos­tí od 8. 6. 2020 mož­nost osob­ní pří­tom­nos­ti žáků střed­ních škol za úče­lem koná­ní kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin. Účast žáků je dob­ro­vol­ná a zále­ží i na mož­nos­tech kon­krét­ních škol.

Vzhle­dem k tomu, že v měsí­ci červ­nu 2020 budou pro­bí­hat závě­reč­né zkouš­ky, matu­rit­ní zkouš­ky a při­jí­ma­cí zkouš­ky, není v per­so­nál­ních a pro­voz­ních mož­nos­tech ško­ly zajis­tit výu­ku nebo kon­zul­ta­ce pro žáky za osob­ní pří­tom­nos­ti ve ško­le. Výu­ka bude i nadá­le pro­bí­hat distanč­ním způ­so­bem.

Výjim­ka bude umož­ně­na pou­ze pro kur­zy auto­ško­ly a sva­řo­vá­ní. Naším cílem je zajis­tit, aby pro­bí­ha­jí­cí kur­zy byly dokon­če­ny pokud mož­no do kon­ce červ­na 2020. Vyzý­vá­me žáky, kte­rých se tato mož­nost týká (pou­ze žáci tří­dy 2.O.), aby nepro­dle­ně ozná­mi­li na tele­fon­ní čís­lo 773 444 561 (p. Kuče­ra), zda budou mít zájem do ško­ly v červ­nu nastou­pit a kur­zy dokon­čit.

Upo­zor­ňu­je­me na to, že osob­ní pří­tom­nost ve ško­le je povo­le­na pou­ze žákům, u kte­rých se v posled­ních dvou týd­nech nepro­je­vi­ly pří­zna­ky viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní a kte­ří pode­pí­ší čest­né pro­hlá­še­ní o sezná­me­ní s rizi­ko­vý­mi fak­to­ry (u nezle­ti­lých žáků je nut­né pode­psat zákon­ným zástup­cem).

Pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní a sezná­me­ní s rizi­ko­vý­mi fak­to­ry


ELEKTRIKÁŘ - dál­ko­vé stu­di­um
Od 2. červ­na 2020 jsou opět zahá­je­ny kon­zul­ta­ce pro žáky dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru ELEKTRIKÁŘ.

Roz­pis kon­zul­ta­cí v červ­nu 2020


Škol­ní při­jí­ma­cí zkouš­ka pro obor VČELAŘ
Ter­mí­ny při­jí­ma­cí zkouš­ky obo­ru 41-51-H/02 Vče­lař jsou sta­no­ve­ny tak­to:
5. červ­na 2020 od 10,00 hod. (1. ter­mín)
6. červ­na 2020 od 10,00 hod. (2. ter­mín)
Zkouš­ka se bude konat v budo­vě ško­ly na adre­se SOU Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, 388 16 Blat­ná. Sraz účast­ní­ků je na nádvo­ří ško­ly před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou. K vyko­ná­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky si může­te zvo­lit libo­vol­ný z uve­de­ných dnů pod­le své­ho uvá­že­ní, není potře­ba nám zvo­le­ný ter­mín hlá­sit pře­dem.
Pokud se ucha­zeč k při­jí­ma­cí zkouš­ce nedo­sta­ví, nespl­ní pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro při­je­tí ke stu­diu. V pří­pa­dě, že se ke zkouš­ce nemů­že­te dosta­vit ze závaž­ných důvo­dů, je nut­né se písem­ně omlu­vit ředi­te­li ško­ly do 3 dnů od ter­mí­nu koná­ní zkouš­ky. V tom pří­pa­dě má ucha­zeč nárok vyko­nat zkouš­ku v náhrad­ním ter­mí­nu.

Pří­lo­ha: kri­té­ria a poky­ny


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLY PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ
! Toto ozná­me­ní se týká pou­ze tříd 2.P, 3.A, 3AE, 3E, 3.O !

Od 11. 5. 2020 je opět umož­ně­na osob­ní pří­tom­nost ve ško­le žákům posled­ních roč­ní­ků, kte­ří budou sklá­dat matu­rit­ní nebo závě­reč­nou zkouš­ku.

Výu­ka není povin­ná, je tedy na zvá­že­ní žáků a zákon­ných zástup­ců, zda se budou chtít pří­pra­vy na zkouš­ky zúčast­nit. Žáci budou roz­dě­le­ni do men­ších sku­pin. Roz­dě­le­ní do sku­pin a dal­ší doku­men­ty jsou k dis­po­zi­ci na sdí­le­ném Goo­gle dis­ku dotče­ných tříd.

Sou­čas­ně bude v tom­to obdo­bí pro­bí­hat dokon­če­ní kur­zů auto­ško­ly. Upo­zor­ňu­je­me žáky, že škol­ní kurz musí mít ukon­če­ný nej­poz­dě­ji do 30. 6. 2020. V pří­pa­dě, že se roz­hod­nou v násle­du­jí­cím obdo­bí ško­lu nena­vště­vo­vat, zna­me­ná to, že nebu­dou moci pro­bí­ha­jí­cí kur­zy auto­ško­ly dokon­čit.

Pro žáky bude zajiš­tě­no uby­to­vá­ní na DM i stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně za zpřís­ně­ných hygi­e­nic­kých pod­mí­nek. Kdo bude chtít zajis­tit stra­vo­vá­ní již od pon­děl­ka 11. 5. 2020, musí si stra­vu při­hlá­sit u p. Bam­ba­so­vé tele­fo­nic­ky nebo e-mailem nej­poz­dě­ji do stře­dy 6. 5. 2020 14 hodin.

Před nástu­pem do ško­ly musí žáci pře­dat pode­psa­né „Pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní“ a „Pra­vi­dla pří­tom­nos­ti žáků ve ško­le v obdo­bí od 11. 5. do 30. 6. 2020“. Oba doku­men­ty jsou pří­lo­hou toho­to ozná­me­ní.

!! Tyto pode­psa­né doku­men­ty musí žáci pře­dat ráno při nástu­pu do ško­ly. U nezle­ti­lých žáků musí být pode­psá­ny i zákon­ným zástup­cem!!   

Bez ode­vzdá­ní těch­to pode­psa­ných doku­men­tů není mož­né se výu­ky účast­nit. Doku­men­ty je tedy nut­né vytisk­nout a pode­psat pře­dem.

Výu­ka bude pro­bí­hat  u sta­no­ve­ných sku­pin jed­not­li­vých tříd dle nově zpra­co­va­né­ho roz­vr­hu od 07.55 hodin nej­poz­dě­ji do 12.20 hodin v teo­re­tic­kém vyu­čo­vá­ní a od 7:30 do 14:00 v odbor­ném výcvi­ku.

Přílohy k oznámení

Har­mo­no­gram zkou­šek v červ­nu 2020

Pra­vi­dla pří­tom­nos­ti žáků ve ško­le v obdo­bí od 11. 5. do 30. 6. 2020

Pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní

Roz­vrh výu­ky od 25. 5. do 5. 6. 2020