Let­ní prázd­ni­ny začí­na­jí ve čtvr­tek 1. 7. 2021 a kon­čí v úte­rý 31. 8. 2021. Škol­ní rok 2021/22 bude zahá­jen ve stře­du 1. 9. 2021 v 8 hodin.

V posled­ním srp­no­vém týd­nu od 24. 8. budou pro­bí­hat oprav­né a náhrad­ní zkouš­ky pro žáky, kte­ří ješ­te nema­jí uza­vře­né hod­no­ce­ní 2. polo­le­tí škol­ní­ho roku 2020/21.

V době prázd­nin bude i výraz­ně ome­zen pro­voz admi­nis­tra­tiv­ní­ho úseku ško­ly. Nut­né zále­ži­tos­ti vyři­zuj­te pře­de­vším pro­střed­nic­tvím e-mailů na pří­sluš­né pra­cov­ní­ky - viz KONTAKTY.