V letoš­ním škol­ním roce nabí­zí SOU Blat­ná tyto zájmo­vé kroužky:

  • Krou­žek moto­ro­vých vozidel
  • Elek­tro­tech­nic­ký kroužek
  • Vče­lař­ský kroužek

Krouž­ky jsou urče­ny pro žáky SOU Blat­ná i pro žáky dal­ších part­ner­ských základ­ních škol. Účast v krouž­ku i veš­ke­rý mate­ri­ál a pomůc­ky je zdar­ma. Zájem­ci se mohou hlá­sit na adre­se info@soublatna.cz