Z důvo­du sou­čas­né epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ce a pod­le aktu­ál­ních Opat­ře­ní MŠMT se ter­mí­ny v při­jí­ma­cím říze­ní nově upra­vu­jí takto:

Při­jí­ma­cí zkuš­ka pro obor Vče­lař se usku­teč­ní ve dnech 14. 5. 2021 od 13 hodin a 15. 5. 2021 od 9 hodin. Ucha­zeč si může zvo­lit libo­vol­ný ter­mín, není potře­ba ho ško­le hlá­sit předem.

Před zkouš­kou musí kaž­dý ucha­zeč před­lo­žit doklad o nega­tiv­ním výsled­ku tes­tu na SARS-CoV-2 ne star­ší 7 dnů, nebo potvr­ze­ní, že pro­dě­lal labo­ra­tor­ně potvr­ze­né one­moc­ně­ní COVID-19 a od prv­ní­ho pozi­tiv­ní­ho tes­tu na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2 neu­ply­nu­lo více než 90 dnů, nebo cer­ti­fi­kát o pro­ve­de­ném očko­vá­ní. Bez těch­to dokla­dů nebu­de ucha­ze­či umož­ně­no zkouš­ku absolvovat.

Podrob­né instruk­ce obdr­ží ucha­ze­či v pozván­ce k při­jí­ma­cí zkouš­ce, kte­rá bude roze­slá­na poš­tou 2 - 3 týd­ny před koná­ním zkoušky. 

V obo­rech, ve kte­rých se nebu­de konat při­jí­ma­cí zkouš­ka, budou výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní zve­řej­ně­ny 19. 5. 2021 na webo­vých strán­kách ško­ly - úřed­ní des­ce .