Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

PŘERUŠENÍ VÝUKY

20. 3. 2020

Výzva Země­děl­ské­ho sva­zu ČR k zapo­je­ní stu­den­tů při pomo­ci zajiš­tě­ní země­děl­ské výro­by
V sou­vis­los­ti s opat­ře­ní­mi ohled­ně nemo­ci COVID-19 může nastat situ­a­ce, kdy budou země­děl­ské pod­ni­ky řešit kri­zo­vý nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků. Ško­ly a kon­krét­ní stu­den­ti se mohou hlá­sit přes kon­takt­ní for­mu­lář na webo­vých strán­kách Země­děl­ské­ho sva­zu ČR https://www.zscr.cz/Koronavirus?prace&poptavka a budou při­pra­ve­ni v pří­pa­dě potře­by vypo­mo­ci ve svém oko­lí kon­krét­ní­mu pod­ni­ku, kte­rý se vyskyt­ne ve sví­zel­né situ­a­ci pro nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků.
Dopis - výzva Země­děl­ské­ho sva­zu Čes­ké repub­li­ky


19. 3. 2020

Dal­ší nabíd­ka onli­ne kur­zů cizích jazy­ků. Ang­lič­ti­na onli­ne pro samou­ky zdar­ma a nejen to … Nauč­te se s námi svě­to­vé jazy­ky z pohod­lí Vaše­ho domo­va


12. 3. 2020

Pro samo­stu­di­um mohou žáci vyu­žít nabíd­ku vzdě­lá­va­cí­ho por­tá­lu LearnTube.cz, kde auto­ři nabí­zí výu­ko­vá videa zejmé­na pro pří­pra­vu na matu­ri­tu, při­jí­ma­cí zkouš­ky a dal­ší před­mě­ty.
Po dobu uza­vře­ní škol jsou vybra­né lek­ce k dis­po­zi­ci zce­la zdar­ma, dal­ší za mír­ný popla­tek

ODKAZY NA KURZY:
Mate­ma­ti­ka
Češ­ti­na

Tech­nic­ké poznám­ky - sdě­le­ní auto­rů:

  1. Sta­čí si vytvo­řit účet a může­te hned začít sle­do­vat videa. 
  2. Kurz bude k dis­po­zi­ci po dobu vlád­ní­ho naří­ze­ní. Na videa se může kdo­ko­liv podí­vat koli­krát chce. Není to nijak ome­ze­no.
  3. Sna­ži­li jsme se vybrat téma­ta, o kte­rých víme, že děla­jí stu­den­tům čas­to pro­blémy a moh­la by se Vám hodit napří­klad pro zopa­ko­vá­ní. Bohu­žel nejsme schop­ni upra­vo­vat obsah pod­le vašich pří­pad­ných přá­ní, pro­to­že kur­zy jsou dva, pro všech­ny ško­ly v ČR stej­né. Děku­je­me za pocho­pe­ní.

11.3. 2020

Během nepří­tom­nos­ti ve ško­le jsou žáci povin­ni stu­do­vat samo­stat­ně. Samo­stu­di­um spo­čí­vá v opa­ko­vá­ní pro­bra­né­ho uči­va a pří­pra­vě na násle­du­jí­cí téma­ta pod­le téma­tic­kých plá­nů v ŠVP.

Žáci jsou povin­ni pra­vi­del­ně sle­do­vat svůj pro­fil ve škol­ním infor­mač­ním sys­té­mu BAKALÁŘI a svůj škol­ní účet na GOOGLE APPS. Přes tyto infor­mač­ní kaná­ly budou vyu­ču­jí­cí posky­to­vat aktu­ál­ní infor­ma­ce, výu­ko­vé mate­ri­á­ly a zadá­vat úko­ly k vypra­co­vá­ní.


10. 3. 2020

Minis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví ČR naří­di­lo pro ochra­nu oby­va­tel­stva a pre­ven­ci roz­ší­ře­ní one­moc­ně­ní COVID-19 pře­ru­še­ní výu­ky ve ško­lách od 11. břez­na 2020 do odvo­lá­ní.

Toto opat­ře­ní pla­tí pro žáky všech obo­rů SOU Blat­ná. O vývo­ji situ­a­ce a opě­tov­ném zahá­je­ní výu­ky bude­te infor­mo­vá­ni pro­střed­nic­tvím těch­to našich webo­vých strá­nek.


Mimo­řád­né opat­ře­ní Minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví ČR o uza­vře­ní škol

Poky­ny Kraj­ské hygi­e­nic­ké sta­ni­ce pro ško­ly

Zájezd do výrobního podniku traktorky Steyr

Dne 27. 2. 2020 se brzy ráno žáci naší ško­ly, pře­váž­ně z obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů, vyda­li auto­bu­sem na zájezd do Rakous­ka. Cílem byl výrob­ní pod­nik fir­my Steyr, kde se vyrá­bí trak­to­ry znač­ky Steyr a Case. Zájezd pro nás zor­ga­ni­zo­va­la ces­tov­ní kan­ce­lá­ří JH Tra­vel, kte­rá zajis­ti­la kom­plet­ní služ­by - exkur­zi, dopra­vu i prů­vod­ky­ni, kte­rá nás celým zájez­dem dopro­vá­ze­la.

Při pří­jez­du do Rakous­ka jsme se v auto­buse dozvě­dě­li něco o his­to­rii toho­to stá­tu a mís­ta, kam smě­řu­je­me a paní prů­vod­ky­ně nás při­pra­vi­la na to, co nás bude čekat. Po pří­jez­du do pod­ni­ku jsme se zare­gis­tro­va­li, dosta­li jsme malý dárek a shro­máž­di­li se v kon­fe­renč­ním sále. Zde nás zaměst­nan­ky­ně fir­my, půvo­dem Češ­ka, sezná­mi­la s his­to­rií závo­du a roz­dě­li­la nás na dvě sku­pi­ny. Po té jsme se vyda­li pří­mo do výro­by, kde jsme vidě­li kom­ple­ti­za­ci trak­to­rů. V jed­né hale se kom­ple­tu­jí trak­to­ry z již při­pra­ve­ných dílů a v dru­hé hale se při­pra­vu­je kabi­na, kte­rá je pak při­dá­na k pod­voz­ku trak­to­ru. Ten pak opouš­tí halu již kom­plet­ní, při­pra­ve­ný k dopra­vě k cílo­vé­mu zákaz­ní­ko­vi, pří­mo jemu „uši­tý“ na míru. V továr­ně vyro­bí den­ně na 50 trak­to­rů, kte­ré jsou pro­dá­vá­ny do celé­ho svě­ta.

Fir­ma se nachá­zí ve Sva­tém Valen­týnu, neda­le­ko Lin­ce. Po exkur­zi jsme se pře­su­nu­li do toho­to hlav­ní­ho měs­ta Hor­ních Rakous, kde jsme po krát­ké pro­cház­ce s výkla­dem měli čas na indi­vi­du­ál­ní pro­hlíd­ku měs­ta. Zpět do Blat­né jsme se vrá­ti­li ve večer­ních hodi­nách, po plod­ném a vyda­ře­ném dni a pří­jem­né ces­tě moder­ním auto­bu­sem znač­ky Mer­ce­des.

chevron-right chevron-left

PF 2020

Napl­ně­ný svá­teč­ní vánoč­ní čas a čino­ro­dý rok 2020 pře­je všem svým žákům, zaměst­nan­cům, pří­z­niv­cům i všem ostat­ním SOU Blat­ná

PF 2020

Vánoční strom pro Písek

V are­á­lu naše­ho uči­liš­tě vyrost­la nád­her­ná jed­le. Rost­la a rost­la, až se z ní stal mohut­ný krás­ný strom. Bohu­žel ten, kdo ji před více než 50 lety sázel, pro ni vybral nevhod­né mís­to. Byla zase­za­na v těs­né blíz­kos­ti budo­vy škol­ní­ho auto­ser­vi­su a začí­na­la stav­bu ohro­žo­vat svý­mi koře­ny. Také hro­zi­lo rizi­ko vel­kých mate­ri­ál­ních škod nebo i ohro­že­ní zdra­ví našich žáků a zaměst­nan­ců v pří­pa­dě sil­né­ho vět­ru. Pro­to bylo nut­né ten­to strom poká­cet.

O strom pro­je­vi­lo zájem měs­to Písek pro vánoč­ní výzdo­bu své­ho náměs­tí. Vel­mi rádi jsme jed­li pro ten­to účel daro­va­li. Věří­me, že krás­ně nazdo­be­ný, v před­vá­noč­ním advent­ním čase, při­ne­se oby­va­te­lům i návštěv­ní­kům Pís­ku potě­še­ní a svá­teč­ní nála­du.


chevron-right chevron-left
Top