Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Letní prázdniny

Let­ní prázd­ni­ny v naší ško­le jsou v ter­mí­nu od 3. čer­ven­ce do 1. září 2023. Do ško­ly se po prázd­ni­nách nastu­pu­je v pon­dě­lí 4. září 2023. 

Volby školské rady 2020

Volby školské rady 2023

V červ­nu 2023 pro­běh­ly vol­by do škol­ské rady SOU Blat­ná. Voleb­ní obdo­bí je 3 roky, nová škol­ská rada bude usta­no­ve­na k 1. 10. 2023.

Škol­ská rada SOU Blat­ná má 6 čle­nů, z toho 2 čle­ny volí opráv­ně­né oso­by (zle­ti­lí žáci a zákon­ní zástup­ci nezle­ti­lých žáků), 2 čle­ny volí peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci ško­ly a 2 čle­ny jme­nu­je zři­zo­va­tel ško­ly (Jiho­čes­ký kraj).

Výsled­ky voleb najde­te na této stránce Kandidátní listina do voleb ŠR 2023
 Informace k volbám školské rady 2023

Den otevřených úlů

sobo­ta 20. květ­na od 10:00 v SOU Blatná

Pra­cov­ní spo­leč­nost nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s., spo­lu se SOU Blat­ná pořá­da­jí při pří­le­ži­tos­ti Svě­to­vé­ho dne včel dru­hý roč­ník akce Den ote­vře­ných úlů. Je to pří­spě­vek ke Svě­to­vé­mu dni včel, kte­rý se koná 20. květ­na na včel­ni­cích v celé Čes­ké republice.

U nás akce pro­běh­ne od 10:00 do 12:00 v are­á­lu SOU Blat­ná, U Sla­dov­ny 671. Urči­tě uvi­dí­te cho­va­tel­ské meto­dy, nahléd­ne­te do úlu, ochut­ná­te med a dozví­te se také dal­ší infor­ma­ce o stu­diu obo­ru Vče­lař na této škole.

Těší­me se na Vaši návštěvu.

Jízda zručnosti 2023

Dne 26. dub­na 2023 od 9 hodin se v are­á­lu naší ško­ly usku­teč­ní již 21. roč­ník sou­tě­že “Jíz­da zručnosti”.

Jed­ná se o oblast­ní kolo sou­tě­že pro žáky země­děl­ských škol a uči­lišť obo­rů, u kte­rých je sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zís­ká­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu sku­pi­ny T. Pra­vi­del­ně se zúčast­ňu­jí ško­ly z jiho­čes­ké­ho, stře­do­čes­ké­ho a zápa­do­čes­ké­ho regionu.

Během sou­tě­že bude mož­nost pro­hlíd­ky všech pro­vo­zů naší ško­ly a infor­mo­vat se o mož­nos­tech stu­dia. Zve­me k návštěvě všech­ny pří­z­niv­ce z řad býva­lých zaměst­nan­ců, žáků i širo­ké veřejnosti.

Dubnové akce nejen pro včelaře

V měsí­ci dub­nu jsle pro Vás při­pra­vi­li dvě zají­ma­vé akce s vče­lař­skou téma­ti­kou, kte­ré jsou urče­né nejen pro včelaře.

V dub­no­vém setká­ní Se vče­la­mi na kafi, kte­ré se koná ve čtvr­tek 20. 4. 2023 od 18 hodin v Kul­tur­ní kavár­ně Žele­zář­ství u Šul­ců, nás věd­ci z Bio­lo­gic­ké­ho cen­t­ra Aka­de­mie věd ČR a záro­veň peda­go­go­vé z pří­ro­do­vě­dec­ké fakul­ty Jiho­čes­ké uni­ver­zi­ty v Čes­kých Budě­jo­vi­cích sezná­mí s nový­mi obje­vy na žiha­dle nejen včelím. 

Na sobo­tu 22. 4. 2023 od 14 hodin je v sále Komu­nit­ní­ho cen­t­ra při­pra­ve­no pro­mí­tá­ní fil­mu “Všech­no dob­ře dopad­ne” .

Esej o vče­lách a lidech, tak by se dal nazvat autor­ský doku­ment Mirosla­va Jan­ka, kte­rý od úno­ra běží v čes­kých kinech.

Letní včelařská škola

Vče­lař­ské zákla­dy v pěti dnech

Nový for­mát Let­ní ško­ly nástav­ko­vé­ho vče­la­ře­ní Jar­ní LŠNV+ Blat­ná 2023 je určen začí­na­jí­cím vče­la­řům. Kurz je roz­dě­len do dvou bloků:

1. 2. dub­na 2023: teo­re­tic­ká pří­pra­va, prak­tic­ké ukáz­ka­my v labo­ra­to­ři a pří­prav­né vče­lař­ské prá­ce v dílně.

6. – 8. květ­na 2023: prak­tic­ké vče­lař­ské doved­nos­ti na včel­ni­ci i v medár­ně, péče o včel­stva, vytvá­ře­ní odděl­ků, odchov vče­lích matek, pro­ces zís­ká­vá­ní medu a dal­ších vče­lích produktů.

Závaz­né při­hláš­ky zasí­lej­te na adre­su: petr.texl@psnv.cz

Více na https://soublatna.cz/letni-vcelarska-skola/

SE VČELAMI NA KAFI

je nový před­náš­ko­vý a dis­kuz­ní for­mát pro všech­ny pří­z­niv­ce vče­la­ře­ní.  Setká­ní se budou konat vždy ve čtvr­tek od 18. hodin v Kul­tur­ní kavár­ně Žele­zář­ství U Šul­ců v Blat­né, tř. J. P. Koub­ka 6.

V pořa­dí již dru­hé setká­ní se usku­teč­ní ve čtvr­tek 9. úno­ra 2023 v 18 hodin. Je při­pra­ve­no vel­mi zají­ma­vé téma VČELY V ANTICE. Před­ná­šet bude PhDr. Marie Šoto­lo­vá, šéf­re­dak­tor­ka časo­pi­su Moder­ní včelař.

Dal­ší setká­ní je plá­no­vá­no na 9. 3. 2023. Mgr. Eva Macho­vá, Ph.D. z ČVUT Pra­ha bude před­ná­šet o VČELAŘENÍ V BHÚTÁNU, stá­tu mezi Tibe­tem a Indii.

Med pro seniory

Stu­den­ti obo­ru Vče­lař ze SOU Blat­ná pře­da­li jako vánoč­ní dar přes 100 skle­ni­ček medu do bla­ten­ské­ho Domo­va seni­o­rů. Sta­lo se již tra­di­cí, že před Váno­ce­mi a Veli­ko­no­ce­mi med od škol­ních včel putu­je k našim star­ším spo­lu­ob­ča­nům. Chce­me tak oby­va­te­lům Domo­va před nastá­va­jí­cí­mi vánoč­ní­mi svát­ky zlep­šit nála­du a při­spět k posí­le­ní imunity.

Vánoční prázdniny

Vánoč­ní prázd­ni­ny 2022/23 začí­na­jí v pátek 23. 12. 2022 a kon­čí v pon­dě­lí 2. 1. 2023. Žáci nastu­pu­jí do ško­ly v úte­rý 3. led­na na pra­co­viš­tě pod­le roz­pi­su v kalen­dář­ním plánu.

Bez­sta­rost­nou jízdu rokem 2023 pře­je­me všem …


Top