Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Beseda Energie - budoucnost lidstva

Beseda “Energie - budoucnost lidstva”

Na naší ško­le jsme 10. září 2020 při­ví­ta­li odbor­ní­ky ener­ge­ti­ky, aby pro­dis­ku­to­va­li se stu­den­ty otáz­ky sou­čas­né­ho a budou­cí­ho sta­vu ener­ge­ti­ky v ČR a ve svě­tě. Bese­dy se zúčast­ni­li stu­den­ti obo­rů Elek­tri­kář, Auto­elek­tri­kář, Auto­me­cha­nik a Opra­vář země­děl­ských strojů.

Se stu­den­ty byly dis­ku­to­vá­ny růz­né ener­ge­tic­ké zdro­je, jejich výho­dy a nevý­ho­dy. Vod­ní elek­trár­ny mají v ČR kapa­ci­tu vyčer­pa­nou, pokrý­va­jí asi 3 % spo­tře­by. Větr­né elek­trár­ny nejsou v ČR pre­fe­ro­va­né, mají pou­ze ome­ze­né vyu­ži­tí. Foto­vol­tai­ka je pro výro­bu elektři­ny dra­há, neo­be­jde se bez pod­po­ry dota­cí. Výky­vy dodáv­ky ener­gie z alter­na­tiv­ních zdro­jů a odbě­ro­vé špič­ky pokrý­va­jí ply­no­vé a pře­čer­pá­va­cí elektrárny.

U téma­tu jader­ných elek­trá­ren stu­den­ty zau­ja­la pro­ble­ma­ti­ka trva­lé­ho ulo­že­ní jader­né­ho odpa­du, kte­ré před­sta­vi­te­lé obcí v peti­cích odmí­ta­jí. Exis­tu­je výhle­do­vě mož­nost rege­ne­ra­ce do nových pali­vo­vých článků.

Na závěr pro­běh­la dis­ku­ze, kdy byli před­ná­še­jí­cí oslo­ve­ni dota­zy na růz­né oblas­ti ener­ge­tic­ké­ho prů­mys­lu. Stu­den­ty zají­ma­la havá­rie jader­ných elek­trá­ren v Čer­no­by­lu a ve Fuku­ši­mě, jejich pří­či­ny a násled­ky. Dále pro­ble­ma­ti­ka ucho­vá­ní elektři­ny, výho­dy a nevý­ho­dy růz­ných zdro­jů elek­tric­ké ener­gie. Byla řeč o vyu­ži­tí bio­ma­sy, její fer­men­ta­ce či spa­lo­vá­ní. I do čes­kých tepel­ných uhel­ných elek­trá­ren se někdy při­dá­vá dřev­ní hmo­ta v pomě­ru 10:1, což ale v obje­mo­vém pomě­ru vychá­zí až 1:1. Např. na jaře 2009 v Elek­trár­ně Hodo­nín odstar­to­val pro­voz fluid­ní­ho kot­le na spa­lo­vá­ní biomasy

Mlu­vi­lo se eko­no­mic­kých, eko­lo­gic­kých, soci­ál­ních sou­vis­los­tech ener­ge­ti­ky. V sou­čas­né době 80 % ener­gie, kte­rou vyro­bí­me na Zemi, spo­tře­bo­vá­vá jen 20 % jejich oby­va­tel. Prů­měr­ná den­ní spo­tře­ba elektři­ny na 1 člo­vě­ka je 50 kWh. Řeč byla i o důsled­cích toho, že den­ně na Zemi při­bý­vá 200 tisíc lidí.

Bese­da se stu­den­tům líbi­la. Pro stu­den­ty obo­ru Elek­tri­kář je bese­da o ener­ge­ti­ce opa­ko­vá­ní ke stát­ním závě­reč­ným zkouškám, neboť téma Elek­trár­ny a Alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie bývá zařa­ze­né do úst­ních zkoušek.

Větr­ná elektrárna
Spa­lo­vá­ní biomasy

Trabant sraz

V&Z Motor­sport Tra­bi club ve spo­lu­prá­ci se Střed­ním odbor­ným uči­liš­těm v Blat­né Vás zvou na pro­hlíd­ku legen­dár­ních vozů Trabant.

V sobo­tu 29. 8. 2020 cca od 14.30 do 17.00 hodin budou v Blat­né, v are­á­lu Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě, U Sla­dov­ny 671, par­ko­vat vozy účast­ní­ků 24. tra­bant sra­zu. Kro­mě Tra­ban­tů budou k vidě­ní i jiné znač­ky auto­mo­bi­lů z NDR.

Více infor­ma­cí najde­te na strán­kách pořadatele:


chevron-right chevron-left
Volby školské rady 2020

Volby školské rady 2020

Dne 3. září 2020 pro­běh­ly vol­by do škol­ské rady SOU Blat­ná. Voleb­ní obdo­bí je 3 roky, nová škol­ská rada bude usta­no­ve­na k 1. 9. 2020.

Škol­ská rada SOU Blat­ná má 6 čle­nů, z toho 2 čle­ny volí opráv­ně­né oso­by (zle­ti­lí žáci a zákon­ní zástup­ci nezle­ti­lých žáků), 2 čle­ny volí peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci ško­ly a 2 čle­ny jme­nu­je zři­zo­va­tel ško­ly (Jiho­čes­ký kraj).

Vol­ba škol­ské rady se řídí voleb­ním řádem škol­ské rady, (dále jen VŘ), kte­rý byl schvá­len Radou Jiho­čes­ké­ho kra­je – směr­ni­ce č. SM/114/RK, změ­na č. 3, plat­ná od 1. 7. 2015.

Výsled­ky voleb do škol­ské rady 2020

Kan­di­dát­ní lis­ti­na do škol­ské rady 2020
Infor­ma­ce k vol­bám do škol­ské rady 2020, ter­mí­ny
Návrh kan­di­dá­ta do ŠR - peda­go­go­vé
Návrh kan­di­dá­ta do ŠR - opráv­ně­né oso­by (zákon­ní zástup­ci a zle­ti­lí žáci)

Hor­ní hrad u Ost­ro­va nad Ohří

Chvála medu

Časo­pis Moder­ní vče­lař je již pat­náct let medi­ál­ním part­ne­rem Chvá­ly medu na Hor­ním hra­dě. Hor­ní hrad u Ost­ro­va nad Ohří (okres Kar­lo­vy Vary) je zasa­zen do sva­hů Kruš­ných hor.

Letoš­ní roč­ník se koná v sobo­tu 1. srp­na 2020 od 10 do 17 hodin. Hrad­ní pán Pavel Palac­ký při­pra­vil ve spo­lu­prá­ci s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s., zají­ma­vý program.

Během letoš­ní Chvá­ly medu se navíc set­ka­jí absol­ven­ti, stu­den­ti, uči­te­lé a pří­z­niv­ci obo­ru Vče­lař Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě Blatná.

Pro­gram a pozván­ka v PDF ke stažení

PŘERUŠENÍ VÝUKY

20. 3. 2020

Výzva Země­děl­ské­ho sva­zu ČR k zapo­je­ní stu­den­tů při pomo­ci zajiš­tě­ní země­děl­ské výro­by
V sou­vis­los­ti s opat­ře­ní­mi ohled­ně nemo­ci COVID-19 může nastat situ­a­ce, kdy budou země­děl­ské pod­ni­ky řešit kri­zo­vý nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků. Ško­ly a kon­krét­ní stu­den­ti se mohou hlá­sit přes kon­takt­ní for­mu­lář na webo­vých strán­kách Země­děl­ské­ho sva­zu ČR https://www.zscr.cz/Koronavirus?prace&poptavka a budou při­pra­ve­ni v pří­pa­dě potře­by vypo­mo­ci ve svém oko­lí kon­krét­ní­mu pod­ni­ku, kte­rý se vyskyt­ne ve sví­zel­né situ­a­ci pro nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků.
Dopis - výzva Země­děl­ské­ho sva­zu Čes­ké republiky


19. 3. 2020

Dal­ší nabíd­ka onli­ne kur­zů cizích jazy­ků. Ang­lič­ti­na onli­ne pro samou­ky zdar­ma a nejen to … Nauč­te se s námi svě­to­vé jazy­ky z pohod­lí Vaše­ho domova 


12. 3. 2020

Pro samo­stu­di­um mohou žáci vyu­žít nabíd­ku vzdě­lá­va­cí­ho por­tá­lu LearnTube.cz, kde auto­ři nabí­zí výu­ko­vá videa zejmé­na pro pří­pra­vu na matu­ri­tu, při­jí­ma­cí zkouš­ky a dal­ší před­mě­ty.
Po dobu uza­vře­ní škol jsou vybra­né lek­ce k dis­po­zi­ci zce­la zdar­ma, dal­ší za mír­ný popla­tek

ODKAZY NA KURZY:
Mate­ma­ti­ka
Češ­ti­na

Tech­nic­ké poznám­ky - sdě­le­ní autorů:

  1. Sta­čí si vytvo­řit účet a může­te hned začít sle­do­vat videa. 
  2. Kurz bude k dis­po­zi­ci po dobu vlád­ní­ho naří­ze­ní. Na videa se může kdo­ko­liv podí­vat koli­krát chce. Není to nijak omezeno.
  3. Sna­ži­li jsme se vybrat téma­ta, o kte­rých víme, že děla­jí stu­den­tům čas­to pro­blémy a moh­la by se Vám hodit napří­klad pro zopa­ko­vá­ní. Bohu­žel nejsme schop­ni upra­vo­vat obsah pod­le vašich pří­pad­ných přá­ní, pro­to­že kur­zy jsou dva, pro všech­ny ško­ly v ČR stej­né. Děku­je­me za pochopení.

11.3. 2020

Během nepří­tom­nos­ti ve ško­le jsou žáci povin­ni stu­do­vat samo­stat­ně. Samo­stu­di­um spo­čí­vá v opa­ko­vá­ní pro­bra­né­ho uči­va a pří­pra­vě na násle­du­jí­cí téma­ta pod­le téma­tic­kých plá­nů v ŠVP. 

Žáci jsou povin­ni pra­vi­del­ně sle­do­vat svůj pro­fil ve škol­ním infor­mač­ním sys­té­mu BAKALÁŘI a svůj škol­ní účet na GOOGLE APPS. Přes tyto infor­mač­ní kaná­ly budou vyu­ču­jí­cí posky­to­vat aktu­ál­ní infor­ma­ce, výu­ko­vé mate­ri­á­ly a zadá­vat úko­ly k vypracování.


10. 3. 2020

Minis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví ČR naří­di­lo pro ochra­nu oby­va­tel­stva a pre­ven­ci roz­ší­ře­ní one­moc­ně­ní COVID-19 pře­ru­še­ní výu­ky ve ško­lách od 11. břez­na 2020 do odvolání.

Toto opat­ře­ní pla­tí pro žáky všech obo­rů SOU Blat­ná. O vývo­ji situ­a­ce a opě­tov­ném zahá­je­ní výu­ky bude­te infor­mo­vá­ni pro­střed­nic­tvím těch­to našich webo­vých stránek. 


Mimo­řád­né opat­ře­ní Minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví ČR o uza­vře­ní škol

Poky­ny Kraj­ské hygi­e­nic­ké sta­ni­ce pro školy

Zájezd do výrobního podniku traktorky Steyr

Dne 27. 2. 2020 se brzy ráno žáci naší ško­ly, pře­váž­ně z obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů, vyda­li auto­bu­sem na zájezd do Rakous­ka. Cílem byl výrob­ní pod­nik fir­my Steyr, kde se vyrá­bí trak­to­ry znač­ky Steyr a Case. Zájezd pro nás zor­ga­ni­zo­va­la ces­tov­ní kan­ce­lá­ří JH Tra­vel, kte­rá zajis­ti­la kom­plet­ní služ­by - exkur­zi, dopra­vu i prů­vod­ky­ni, kte­rá nás celým zájez­dem doprovázela.

Při pří­jez­du do Rakous­ka jsme se v auto­buse dozvě­dě­li něco o his­to­rii toho­to stá­tu a mís­ta, kam smě­řu­je­me a paní prů­vod­ky­ně nás při­pra­vi­la na to, co nás bude čekat. Po pří­jez­du do pod­ni­ku jsme se zare­gis­tro­va­li, dosta­li jsme malý dárek a shro­máž­di­li se v kon­fe­renč­ním sále. Zde nás zaměst­nan­ky­ně fir­my, půvo­dem Češ­ka, sezná­mi­la s his­to­rií závo­du a roz­dě­li­la nás na dvě sku­pi­ny. Po té jsme se vyda­li pří­mo do výro­by, kde jsme vidě­li kom­ple­ti­za­ci trak­to­rů. V jed­né hale se kom­ple­tu­jí trak­to­ry z již při­pra­ve­ných dílů a v dru­hé hale se při­pra­vu­je kabi­na, kte­rá je pak při­dá­na k pod­voz­ku trak­to­ru. Ten pak opouš­tí halu již kom­plet­ní, při­pra­ve­ný k dopra­vě k cílo­vé­mu zákaz­ní­ko­vi, pří­mo jemu „uši­tý“ na míru. V továr­ně vyro­bí den­ně na 50 trak­to­rů, kte­ré jsou pro­dá­vá­ny do celé­ho světa.

Fir­ma se nachá­zí ve Sva­tém Valen­týnu, neda­le­ko Lin­ce. Po exkur­zi jsme se pře­su­nu­li do toho­to hlav­ní­ho měs­ta Hor­ních Rakous, kde jsme po krát­ké pro­cház­ce s výkla­dem měli čas na indi­vi­du­ál­ní pro­hlíd­ku měs­ta. Zpět do Blat­né jsme se vrá­ti­li ve večer­ních hodi­nách, po plod­ném a vyda­ře­ném dni a pří­jem­né ces­tě moder­ním auto­bu­sem znač­ky Mercedes.

chevron-right chevron-left

PF 2020

Napl­ně­ný svá­teč­ní vánoč­ní čas a čino­ro­dý rok 2020 pře­je všem svým žákům, zaměst­nan­cům, pří­z­niv­cům i všem ostat­ním SOU Blatná

PF 2020

Vánoční strom pro Písek

V are­á­lu naše­ho uči­liš­tě vyrost­la nád­her­ná jed­le. Rost­la a rost­la, až se z ní stal mohut­ný krás­ný strom. Bohu­žel ten, kdo ji před více než 50 lety sázel, pro ni vybral nevhod­né mís­to. Byla zase­za­na v těs­né blíz­kos­ti budo­vy škol­ní­ho auto­ser­vi­su a začí­na­la stav­bu ohro­žo­vat svý­mi koře­ny. Také hro­zi­lo rizi­ko vel­kých mate­ri­ál­ních škod nebo i ohro­že­ní zdra­ví našich žáků a zaměst­nan­ců v pří­pa­dě sil­né­ho vět­ru. Pro­to bylo nut­né ten­to strom pokácet.

O strom pro­je­vi­lo zájem měs­to Písek pro vánoč­ní výzdo­bu své­ho náměs­tí. Vel­mi rádi jsme jed­li pro ten­to účel daro­va­li. Věří­me, že krás­ně nazdo­be­ný, v před­vá­noč­ním advent­ním čase, při­ne­se oby­va­te­lům i návštěv­ní­kům Pís­ku potě­še­ní a svá­teč­ní náladu.


chevron-right chevron-left
Top