Škol­ní rok 2021-22 začí­ná pro žáky den­ní­ho stu­dia ve stře­du 1. září 2021.

Žáci vyš­ších roč­ní­ku se dosta­ví pří­mo do svých tříd pro teo­re­tic­ké vyu­čo­vá­ní. Žáci prv­ních roč­ní­ků (pří­pad­ně i s rodi­či) se shro­máž­dí na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou, kde pro­běh­ne pre­zen­ce a zápis nových žáků.

Ten­to den budou pře­dá­ny infor­ma­ce ke ško­ní­mu roku a pro­ve­de­ny potřeb­né admi­nis­tra­tiv­ní a orga­ni­zač­ní zále­ži­tos­ti. Ukon­če­ní zaha­jo­va­cí­ho dne před­po­klá­dá­me kolem 10 hodin.

Pro žáky prv­ních roč­ní­ků budou při­pra­ve­né objed­na­né učeb­ni­ce, vez­mě­te si pří­sluš­nou finanč­ní část­ku v hoto­vos­ti na jejich zapla­ce­ní. Dále bude vybí­rá­na zálo­ha na elek­tro­nic­ký čip (evi­den­ce ve škol­ní jídel­ně a vstup do budov) 150,- Kč a pří­spě­vek na adap­tač­ní kurz 1000,- Kč. 

Pod­le aktu­ál­ní­ho pro­tie­pi­de­mi­o­lo­gic­ké­ho opat­ře­ní je nut­né ve spo­leč­ných pro­sto­rech škol­ních budov pou­ží­vat ochra­nu dýcha­cích cest (respi­rá­tor FFP2 nebo obdob­né), pro­to se všich­ni vybav­te těmi­to prostředky.

Prv­ní škol­ní den pro­běh­ne tes­to­vá­ní žáků na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2. Tes­to­vá­ní bude pro­vá­dě­no samo­od­bě­ro­vý­mi anti­gen­ní­mi testy.

Tes­to­vá­ní nemu­sí pod­stu­po­vat žáci, kte­ří spl­ní pod­mín­ky sta­no­ve­né pro bez­in­fekč­nost po očko­vá­ní (14 dnů po plně dokon­če­ném očko­vá­ní) nebo po pro­dě­la­ném one­moc­ně­ní covid-19 (po dobu 180 dní od prv­ní­ho pozi­tiv­ní­ho tes­tu na covid-19). Tuto sku­teč­nost musí žák dolo­žit před­lo­že­ním pří­sluš­né­ho potvrzení.


Prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Vče­lař je plá­no­vá­na na pátek 17. 9. 2021 od 9 hodin a sobo­tu 18. 9. od 8 hodin.

Zahá­je­ní výu­ky dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Elek­tri­kář bude ve čtvr­tek 9. 9. 2021 ve 14 hodin.

Podrob­né infor­ma­ce budou účast­ní­kům dál­ko­vé­ho stu­dia roze­slá­ny e-mailem.