Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Setkání absolventů oboru včelař 1. 10. 2022.

Váže­ní absol­ven­ti obo­ru Vče­lař, Jiho­čes­ké vče­lař­ské ško­ly, kur­zu Včelař-Farmář, vyu­ču­jí­cí a pří­z­niv­ci výu­ky vče­lař­ství ve Střed­ním odbor­ném uči­liš­ti Blat­ná. Sou­čas­ný rea­li­zač­ní tým výu­ky vče­lař­ství v SOU Blat­ná si je vědom, že za 12 let pro­šlo SOU Blat­ná téměř 350 stu­den­tů a že je tře­ba se setkat a obo­ha­tit se navzá­jem o vče­lař­ské úspěchy/neúspěchy, inspi­ra­ce, zážit­ky apod.

60 let SOU Blatná

V letoš­ním roce si při­po­mí­ná­me 60. výro­čí zalo­že­ní Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né. Při této pří­le­ži­tos­ti jsme na dny 27. a 28. září při­pra­vi­li boha­tý pro­gram pro všech­ny, kte­ří při­jdou naši ško­lu navštívit.

My v tom jihočechy nenecháme

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil dotač­ní pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v jiho­čes­kém kra­ji. Žádosti o pod­po­ru podá­va­jí zákon­ní zástup­ci dětí pro­střed­nic­tvím orga­ni­za­ce, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

V naší ško­le je mož­né pod­po­ru vyu­žít na úhra­du uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní žáků.

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Oznámení zvýšení cen

Vzhle­dem ke zvy­šo­vá­ní cen potra­vin na trhu jsme muse­li při­stou­pit k navý­še­ní ceny za stra­vu v naší škol­ní jídelně.

Ceny se s plat­nos­tí od 1. 9. 2022 mění takto:

Pou­ze oběd:  40,-- Kč

Celo­den­ní stra­va (uby­to­va­ní žáci):  100,-- Kč

Žádá­me o zvý­še­ní výše zálo­ho­vých měsíč­ních pla­teb u trva­lých příkazů:

pou­ze obě­dy - část­ka  800,-- Kč

uby­to­va­ní žáci - část­ka 3 000,-- Kč (1 000,-- za uby­to­vá­ní, 2 000,-- za stravu)

Peklo jménem DAKAR

30. květ­na 2022 uspo­řá­da­la naše ško­la ve spo­lu­prá­ci s Měs­tem Blat­ná vel­mi zají­ma­vou bese­du věno­va­nou moto­ris­tic­ké­mu spor­tu nazva­nou PEKLO JMÉNEM DAKAR. 

Akce se usku­teč­ni­la v sále Komu­nit­ní­ho cen­t­ra a mimo žáků SOU se zůčast­ni­li i zájem­ci ze základ­ních škol.

Více o akci a pár fotek najde­te na https://soublatna.cz/peklo-jmenem-dakar/

Praxe elektrikářů

Žákům obo­ru Elek­tri­kář se naskyt­la mož­nost prak­tic­ké výu­ky pří­mo u zákaz­ní­ka. Jed­na­lo se o mon­táž nové elek­tro­in­sta­la­ce byto­vé­ho jádra na síd­liš­ti 1. Máje ve Strakonicích.

Tuto pří­le­ži­tost všich­ni rádi vyu­ži­li a vyzkou­še­li si prá­ci elek­tri­ká­ře v reál­ném pro­stře­dí. Celá elek­tro­in­sta­la­ce byla sku­pi­nou žáků pod vede­ním uči­te­le odbor­né­ho výcvi­ku p. Ale­xan­de­ra Miš­ka pro­ve­de­na ve třech dnech.

U dokon­če­ní pra­cí byl pří­to­men zákaz­ník, kte­rý stu­den­ty pochvá­lil za dob­ře odve­de­nou prá­ci. Dovo­lí­me si cito­vat jeho auten­tic­ký komentář:

Hele klu­ci, moc dík, zvlád­li jste to super a pře­kva­pi­lo mě, jak v poho­dě jste. Měl jsem o stu­den­tech učňá­ku hor­ší míně­ní, když si teda vzpo­me­nu na sebe ;-). … Dík  
 

Tro­chu více a pár fotek najde­te v udá­los­tech.

Školení EGD 2021

Školení elektrikářů

Na pře­lo­mu září a říj­na 2021absolvovali naši žáci obo­ru Elek­tri­kář zají­ma­vé tří­den­ní ško­le­ní v SOŠE Hlu­bo­ká, vede­né spe­ci­a­lis­ty fir­my EGD. Cílem toho­to ško­le­ní bylo sezná­mit žáky s pra­cí na kabe­lech vel­kých prů­ře­zů se zamě­ře­ním na při­po­jo­vá­ní odběr­ných míst.

Více o této akci najde­te na https://soublatna.cz/udalosti/skoleni-egd-2021/

Zájmové kroužky

V letoš­ním škol­ním roce nabí­zí SOU Blat­ná tyto zájmo­vé kroužky:

  • Krou­žek moto­ro­vých vozidel
  • Elek­tro­tech­nic­ký kroužek
  • Vče­lař­ský kroužek

Krouž­ky jsou urče­ny pro žáky SOU Blat­ná i pro žáky dal­ších part­ner­ských základ­ních škol. Účast v krouž­ku i veš­ke­rý mate­ri­ál a pomůc­ky je zdar­ma. Zájem­ci se mohou hlá­sit na adre­se info@soublatna.cz

Zahájení školního roku

Škol­ní rok 2021-22 začí­ná pro žáky den­ní­ho stu­dia ve stře­du 1. září 2021.

Žáci vyš­ších roč­ní­ku se dosta­ví pří­mo do svých tříd pro teo­re­tic­ké vyu­čo­vá­ní. Žáci prv­ních roč­ní­ků (pří­pad­ně i s rodi­či) se shro­máž­dí na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou, kde pro­běh­ne pre­zen­ce a zápis nových žáků.

Ten­to den budou pře­dá­ny infor­ma­ce ke ško­ní­mu roku a pro­ve­de­ny potřeb­né admi­nis­tra­tiv­ní a orga­ni­zač­ní zále­ži­tos­ti. Ukon­če­ní zaha­jo­va­cí­ho dne před­po­klá­dá­me kolem 10 hodin.

Pro žáky prv­ních roč­ní­ků budou při­pra­ve­né objed­na­né učeb­ni­ce, vez­mě­te si pří­sluš­nou finanč­ní část­ku v hoto­vos­ti na jejich zapla­ce­ní. Dále bude vybí­rá­na zálo­ha na elek­tro­nic­ký čip (evi­den­ce ve škol­ní jídel­ně a vstup do budov) 150,- Kč a pří­spě­vek na adap­tač­ní kurz 1000,- Kč. 

Pod­le aktu­ál­ní­ho pro­tie­pi­de­mi­o­lo­gic­ké­ho opat­ře­ní je nut­né ve spo­leč­ných pro­sto­rech škol­ních budov pou­ží­vat ochra­nu dýcha­cích cest (respi­rá­tor FFP2 nebo obdob­né), pro­to se všich­ni vybav­te těmi­to prostředky.

Prv­ní škol­ní den pro­běh­ne tes­to­vá­ní žáků na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2. Tes­to­vá­ní bude pro­vá­dě­no samo­od­bě­ro­vý­mi anti­gen­ní­mi testy.

Tes­to­vá­ní nemu­sí pod­stu­po­vat žáci, kte­ří spl­ní pod­mín­ky sta­no­ve­né pro bez­in­fekč­nost po očko­vá­ní (14 dnů po plně dokon­če­ném očko­vá­ní) nebo po pro­dě­la­ném one­moc­ně­ní covid-19 (po dobu 180 dní od prv­ní­ho pozi­tiv­ní­ho tes­tu na covid-19). Tuto sku­teč­nost musí žák dolo­žit před­lo­že­ním pří­sluš­né­ho potvrzení.


Prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Vče­lař je plá­no­vá­na na pátek 17. 9. 2021 od 9 hodin a sobo­tu 18. 9. od 8 hodin.

Zahá­je­ní výu­ky dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Elek­tri­kář bude ve čtvr­tek 9. 9. 2021 ve 14 hodin.

Podrob­né infor­ma­ce budou účast­ní­kům dál­ko­vé­ho stu­dia roze­slá­ny e-mailem.

Prázdniny 2021

Let­ní prázd­ni­ny začí­na­jí ve čtvr­tek 1. 7. 2021 a kon­čí v úte­rý 31. 8. 2021. Škol­ní rok 2021/22 bude zahá­jen ve stře­du 1. 9. 2021 v 8 hodin.

V posled­ním srp­no­vém týd­nu od 24. 8. budou pro­bí­hat oprav­né a náhrad­ní zkouš­ky pro žáky, kte­ří ješ­te nema­jí uza­vře­né hod­no­ce­ní 2. polo­le­tí škol­ní­ho roku 2020/21.

V době prázd­nin bude i výraz­ně ome­zen pro­voz admi­nis­tra­tiv­ní­ho úseku ško­ly. Nut­né zále­ži­tos­ti vyři­zuj­te pře­de­vším pro­střed­nic­tvím e-mailů na pří­sluš­né pra­cov­ní­ky - viz KONTAKTY.

Top