Od toho­to škol­ní­ho roku jsme nově zaved­li mož­nost měnit a odhla­šo­vat stra­vu také pomo­cí inter­ne­to­vé apli­ka­ce. Do toho­to sys­té­mu se může­te při­hlá­sit na adre­se Ikuch.cz. Při­hla­šo­va­cí úda­je budou žákům pře­dá­ny v začát­ku škol­ní­ho roku.

Infor­ma­ce a návod k tomu­to sys­té­mu