Vzhle­dem ke zvy­šo­vá­ní cen potra­vin na trhu jsme muse­li při­stou­pit k navý­še­ní ceny za stra­vu v naší škol­ní jídelně.

Ceny se s plat­nos­tí od 1. 9. 2022 mění takto:

Pou­ze oběd:  40,-- Kč

Celo­den­ní stra­va (uby­to­va­ní žáci):  100,-- Kč

Žádá­me o zvý­še­ní výše zálo­ho­vých měsíč­ních pla­teb u trva­lých příkazů:

pou­ze obě­dy - část­ka  800,-- Kč

uby­to­va­ní žáci - část­ka 3 000,-- Kč (1 000,-- za uby­to­vá­ní, 2 000,-- za stravu)