Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Projekty > Využití e-learningu

Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí

projekt SOU Blatná v rámci programu OPVK


Základní informace o projektu:

Název projektu:  Využití e-learningu k rozvoji klíčových kompetencí
Zkrácený název projektu:  Rozvoj klíčových kompetencí
Název projektu anglicky  E-learning utilization to develop key competencies
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.10/03.0021
Název operačního programu  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání
Název výzvy:  03 – Jihočeský kraj – výzva č.3 pro GP – oblast podpory 1.1
Kód prioritního tématu:  72
Název prioritního tématu:  Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku
Datum zahájení realizace projektu:  1. 3. 2011
Předpokládané datum ukončení projektu:  30. 6. 2012
Celková přidělená výše finančních prostředků:  1 510 272,58 Kč

Popis projektu:

Projekt je zaváděn s cílem zkvalitnit výuku rozšířením využívání moderních vzdělávacích metod a informačních technologií. Tím se výuka stane pro žáky přitažlivější a zajímavější. Učitelům umožní tento systém obohatit výuku multimediálními prvky (animace, audio-video nahrávky, grafy, prezentace,…) a o zpětnovazební prvky (e-kurzy, e-testy, ankety, cvičení, e-úkoly,…). Vzhledem k vysoké úrovní znalostí ovládání IC technologií mladou generací je předpoklad, že tento styl výuky bude pro žáky podstatně bližší než klasické postupy. Současně tento způsob umožní vzájemnou kombinaci různých forem vzdělávání. Uvedené metody je možné použít i pro výuku nepřítomných žáků (např. dlouhodobě nemocných nebo dálkově studujících, s individuálním výukovým plánem a podobně.)

Cíle a výstupy projektu:

1) rozvoj ICT prostředí školy
Vytvoření e-learningového prostředí pro interaktivní výuku. Tohoto cíle bude dosaženo komplexní integrací hardwarových a softwarových komponent, které nyní škola vlastní a dále v rámci projektu pořídí na základě provedené analýzy současného ICT prostředí školy.

2) vybudování rozsáhlé databáze e-learningových studijních materiálů
Bude vytvořeno 20 sad studijních materiálů (pro 20 výukových předmětů). Tyto programy budou sloužit pro využití při výuce a jako doplněk tištěných učebnic. Pro žáky i pedagogy budou rovněž přístupné on-line přes internet.

3) zavedení e-learningových výukových prostředků do výuky a do ŠVP
V této etapě proběhne plošné zavedení nových ICT prostředků do výuky. Součástí bude evaluace dosažených výsledků a inovace školních vzdělávacích programů.

Zdůvodnění potřebnosti:

Škola dlouhodobě řeší problematiku zabezpečit vyšší efektivnost výuky a přinášet při výuce informace způsobem, který bude pro žáky lépe přijatelný a atraktivnější. Na začátku školního roku 2009/2010 proběhlo dotazníkové šetření mezi žáky a učiteli, ze kterého vyplynulo, že tyto skupiny mají velký zájem o zapojení moderních prvků do výuky (multimediální a interaktivní technika, e-learningová výuka). Zajímavé pojetí, využívání animací, video a audio nahrávek, zpětnovazebních prvků, úkolů a cvičení, se kterými se počítá v rámci tohoto projektu, podněcuje žáky k aktivnímu zapojení do výuky, vtahuje je do vyučované problematiky a díky zapojení více smyslů zvyšuje zapamatování učiva.
V současné informační společnosti je nezbytným prvkem pro dosažení konkurenceschopnosti znalost a především aktivní využívání moderních informačních technologií. Toto se žáci i učitelé přirozeně naučí využitím elektronických materiálů a metod v rámci výuky. Získané znalosti a dovednosti budou pro žáky důležité především pro další navazující studium či pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti na trhu práce.