Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná

Sdílení učeben pro ZŠ

Sdí­lení učeben/dílen SOU Blatná pro povin­nou výuku žáků ZŠ zamě­ře­nou na tech­nické vzdělávání

V této akti­vitě naše škola zabez­pe­čo­vala výuku povin­ného nebo povinně-volitelného před­mětu „Pra­covní vyu­čo­vání – dílny“ pro žáky osmých a devá­tých tříd bla­ten­ských ZŠ v dílen­ských pro­sto­rách SOU. Výuka byla zabez­pe­čena uči­teli odbor­ného výcviku SOU za spo­lu­práce s uči­te­lem základní školy.

Tato aktivita byla velmi oblíbená a překvapil nás i poměrně velký zájem mezi dívkami. Žáci, kteří si na ZŠ zvolili tento předmět, se na naší škole seznamovali se základními pracovními operacemi ručního obrábění. Poznali vybavení opravárenských dílen a mohli si sami vyzkoušet jednodušší pracovní operace. Nejvíce času bylo věnováno praktickým činnostem, a to výrobě různých předmětů, které si mohli žáci odnést a pochlubit se doma rodičům.