Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Projekty > EU peníze školám

Podpora inovativních metod a forem vzdělávání

projekt SOU Blatná v rámci programu EU peníze školám


Základní informace o projektu:

Název projektu:  Podpora inovativních metod a forem vzdělávání
Název projektu anglicky  The support of innovative methods of education
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0988
Název operačního programu  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název oblasti podpory:  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách.
Název výzvy:  Žádost o finanční podporu z OP VK – IP oblasti podpory 1.5 – unit costs
Datum zahájení realizace projektu:  1. 9. 2012
Předpokládané datum ukončení projektu:  31. 8. 2014
Celková přidělená výše finančních prostředků:  998 482,00 Kč

Klíčové aktivity projektu:

Číslo a název aktivity:

IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol

Název podporované aktivity:

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti matematické gramotnosti.

Cíle a popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti cílenou podporou
pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

V rámci aktivity byla podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj matematické gramotnosti, která může být zároveň propojena s rozvojem odborných kompetencí.
Tato příprava v souladu s kurikulární reformou zohledňuje moderní trendy výuky a její realizace je založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce.

Číslo a název aktivity:

I/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti

Název podporované aktivity:

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.

Cíle a popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

Aktivity podporuje přípravu pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti. Tato příprava  v souladu s kurikulární reformou zohledňuje moderní trendy výuky a její realizace je založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce.

Číslo a název aktivity:

II/2 – Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

Název podporované aktivity:

Vytváření podmínek pro zvyšování kvality výuky cizích jazyků na středních školách.

Cíle a popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky cizích jazyků cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu a ověřování inovativních metod práce, které jsou v souladu s aktuálními učebními dokumenty a mohou být případně následně zapracovány do ŠVP. Žáci SŠ budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky, což povede ke zvýšení jejich klíčových kompetencí v oblasti cizích jazyků.

V rámci aktivity je podpořena inovovaná příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřená na zvyšování znalostí a dovedností žáků středních škol ve využívání cizích jazyků, především pak v odborných předmětech. Tato příprava v souladu s kurikulární reformou zohledňuje moderní trendy výuky a její realizace je založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce.

Číslo a název aktivity:

V/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Název podporované aktivity:

Podpora rozvoje odborných kompetencí.

Cíle a popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je zvýšit kvalitu výuky zaměřené na rozvoj odborných kompetencí žáků podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.
V rámci aktivity je podpořena příprava pedagogických pracovníků na vyučovací hodinu zaměřenou na rozvoj odborných kompetencí ve středním odborném vzdělávání. Příprava může být zároveň propojena s rozvojem v oblasti všeobecně vzdělávací. Tato příprava  v souladu s kurikulární reformou zohledňuje moderní trendy výuky a její realizace je založena na inovativních vyučovacích metodách a formách práce.

Číslo a název aktivity:

V/1 – Praktické vyučování

Název podporované aktivity:

Podpora rozvoje odborných kompetencí.

Cíle a popis realizace klíčové aktivity:

Cílem je rozšíření hodin praktického vyučování u zaměstnavatelů pro žáky středních škol.
Rozšíření hodin praktického vyučování  probíhá formou zajištění nových míst pro praktické vyučování nebo snížením počtu žáků ve stávajících skupinách. Tím se zlepší nabídka a kvalita praktického vyučování, která více odpovídá potřebám diverzifikace, lépe vychází vstříc individuálním zájmům, nadání a potřebám žáků a podporuje individuální přístup při vytvářením menších skupin žáků při praktickém vyučování.

Číslo a název aktivity:

I/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol.

Název podporované aktivity:

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti čtenářské a informační gramotnosti.

Cíle a popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v oblasti čtenářské a informační gramotnosti a to zejména v následujících oblastech tzv. funkčního čtení: nalézání informací v textu, využití informací z textu (v odborném vzdělávání zejm.: vytváření a porozumění pracovním návodům, nebo jejich vytváření), dále tvořivé uplatnění informací z textu (např. pro řešení problémů nebo vytváření vlastních textů) a porozumění významu, kontextu, hodnocení textu a informací atd.

Aktivita vytváří nabídku vzdělávacích činností pro skupinu/y žáků (skupinová výuka, literární klub, tvořivá dílna apod.), vycházející z jejich individuálních potřeb, se záměrem tyto potřeby nadále rozvíjet. Současně s tím zajišťuje materiální podmínky pro navrhované vzdělávací činnosti.
Žáci jsou děleni do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti čtenářské a informační gramotnosti, přičemž vhodným kritériem pro dělení může být i skutečnost, že v rámci jedné třídy jsou vzděláváni žáci různých oborů vzdělání.

Číslo a název aktivity:

IV/1 – Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti žáků středních škol.

Název podporované aktivity:

Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností žáků v oblasti matematické gramotnosti.

Cíle a popis realizace klíčové aktivity:

Cílem aktivity je vytvoření podmínek podporujících rozvoj individuálních schopností žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v oblasti matematické gramotnosti. V odborném vzdělávání je možné podpořit spolupráci pedagogů matematiky s pedagogy odborných předmětů, případně pedagogy odborného výcviku.

V rámci aktivity je vytvořena nabídka vzdělávacích aktivit pro skupinu/y žáků (např. formou skupinové výuky), vycházející z jejich individuálních potřeb, se záměrem tyto potřeby nadále rozvíjet. Současně s tím jsou zajištěny materiální podmínky pro navrhované vzdělávací aktivity. Žáci se rozdělují do skupin s ohledem na jejich individuální schopnosti v oblasti matematické gramotnosti. Kritériem pro dělení může být i skutečnost, že v rámci jedné třídy jsou vzděláváni žáci různých oborů vzdělání. Budou rozvíjeny a podporovány individuální schopnosti žáků v oblasti rozvoje matematické gramotnosti.