Back to Top
 

Setkání absolventů oboru včelař 1. 10. 2022.

Váže­ní absol­ven­ti obo­ru Vče­lař, Jiho­čes­ké vče­lař­ské ško­ly, kur­zu Včelař-Farmář, vyu­ču­jí­cí a pří­z­niv­ci výu­ky vče­lař­ství ve Střed­ním odbor­ném uči­liš­ti Blat­ná. Sou­čas­ný rea­li­zač­ní tým výu­ky vče­lař­ství v SOU Blat­ná si je vědom, že za 12 let pro­šlo SOU Blat­ná téměř 350 stu­den­tů a že je tře­ba se setkat a obo­ha­tit se navzá­jem o vče­lař­ské úspěchy/neúspěchy, inspi­ra­ce, zážit­ky apod.

Setká­ní se usku­teč­ní v sobo­tu 1. říj­na od 10 hodin (ofi­ci­ál­ní zahá­je­ní) ve vel­ké hale oprav­ny země­děl­ské tech­ni­ky (napro­ti jídelně).

Pro­gram:

8:00 - 10:00Pří­let absol­ven­tů, ori­en­tač­ní pro­le­ty, výmě­ny matek
10:00Zahá­je­ní, zdra­vi­ce, uti­še­ní v sále
10:20Marie Šoto­lo­vá: Výu­ko­vé obra­zy ve včelařství
10:40Milan Šimo­nov­ský: Spol­ko­vá včel­ni­ce v Pra­ze 6
11:00Jiří Šika: Vče­lař­ská a moto expo­zi­ce v kláš­te­ře Želiv
11:20Fran­ti­šek Wey­da: Mik­rostruk­tu­ry na vče­lím žihadle
11:40Petr Koc: Vče­ly a vol­ná stavba
 12:00-12:45Poled­ní přestávka
 12:45-13:30Pro­hlíd­ka uče­ben, včel­nic, medár­ny, arboreta
13:30Petr Texl: Návrat brtí do Čes­ké republiky
13:50Ivan Čer­ný, Jan Pše­nič­ka: Api­mon­dia 2022 v Istanbulu
14:10Vác­lav Novák: Zku­še­nos­ti s likvi­da­cí srš­ně asij­ské ve Francii
14:30David Král: Vče­lař­ský slov­ník EN-DE-CZ (webo­vá aplikace)
14:50Fran­ti­šek Sen­ten­ský: Pleč­ni­kův vče­lín v Ljubljani
15:15Sou­tě­že:
Háze­ní nástav­kem 2/3L na dálku
Odhad množ­ství kleští­ků na podložce

Po celou dobu akce budou k dis­po­zi­ci samo­ob­služ­né škol­ní kávo­va­ry; dopo­ru­ču­je­me při­vést něco ke kávě z domá­cí výro­by (nesou­těž­ní disciplína).

Odpo­led­ne bude k dis­po­zi­ci toče­né pivo, voda a gri­lo­va­né spe­ci­a­li­ty v podá­ní absol­ven­ta Mila­na Šimo­nov­ské­ho (stu­dent s čer­ve­ným výuč­ním listem).

Kdo se ješ­tě nepři­hlá­sil, tak pro zdár­nou logis­ti­ku akce dopo­ru­ču­je­me se zare­gis­tro­vat ZDE, kde si záro­veň může­te objed­nat oběd, pří­pad­ně i dal­ší odpo­led­ní jíd­lo a ori­en­tač­ně i pití.

Drži­te­lům hudeb­ních nástro­jů se dopo­ru­ču­je, aby je vza­li s sebou.

Kdo chce něco pre­zen­to­vat, pro­dá­vat, daro­vat apod. ze vče­lař­ské pro­ble­ma­ti­ky – tak je mož­né (pro­sto­ru bude dost). PSNV bude pre­zen­to­vat a pro­dá­vat vče­lař­skou literaturu.

Těší­me se nashle­da­nou v Blat­né u včel.

Za rea­li­zač­ní tým: Petr Texl a Milan Šimonovský 

Top