Váže­ní stu­den­ti,
zahá­je­ní a výu­ka dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru elek­tri­kář 1. ED – škol­ní rok 2023/2024 je v měsí­ci září naplá­no­vá­no na čtvr­tek 14.9.2023 od 14 do 20 hodin. Kon­zul­ta­ce začí­na­jí teo­re­tic­kou výu­kou – elek­tro­ni­ka a elek­tro­tech­nic­ká měře­ní. Při­nes­te si poznám­ko­vý sešit a psa­cí potře­by. Všech­ny kon­zul­ta­ce teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní budou v učeb­nách budo­vy ško­ly urče­né pro teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní. Odbor­ný výcvik bude pro­bí­hat v díl­nách v are­á­lu ško­ly.
Úpl­ný roz­vrh kon­zul­ta­cí Vaše­ho obo­ru spo­lu s dal­ší­mi potřeb­ný­mi infor­ma­ce­mi dosta­ne­te při prv­ní konzultaci.

Na dny kon­zul­ta­cí si může­te při­hlá­sit veče­ře, mini­mál­ně 2 dny pře­dem na e-mailové adre­se bambasova@soublatna.cz.