Váže­ní stu­den­ti,
zahá­je­ní kon­zul­ta­cí dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru elek­tri­kář (2. ED) – škol­ní rok 2022/2023 je v měsí­ci září naplá­no­vá­no na čtvr­tek 15. 9. 2022, od 14:00 hodin. Kon­zul­ta­ce začí­na­jí teo­rií (elek­tro­ni­ka a elek­tro­tech­nic­ká měře­ní).
Úpl­ný roz­vrh kon­zul­ta­cí  a dal­ší infor­ma­ce dosta­ne­te na prv­ní hodi­ně. Na prv­ní hodi­nu si při­nes­te poznám­ko­vé seši­ty a psa­cí potřeby.

Roz­pis kon­zul­ta­cí pro dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Vče­lař je na https://soublatna.cz/vcelar-info/