V letoš­ním roce si při­po­mí­ná­me 60. výro­čí zalo­že­ní Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né. Při této pří­le­ži­tos­ti jsme na dny 27. a 28. září při­pra­vi­li boha­tý pro­gram pro všech­ny, kte­ří při­jdou naši ško­lu navštívit.