Letoš­ní Chvá­la medu na Hor­ním hra­dě v sobo­tu 5. srp­na 2023 byla ve zna­me­ní setká­ní absol­ven­tů bla­ten­ské vče­lař­ské ško­ly a křtu čtyř svaz­ků učeb­nic Vče­lař­ství. Slav­nost­ní uve­de­ní učeb­nic do živo­ta pro­ve­dl vče­lař a herec Dej­vic­ké­ho diva­dla Mar­tin Myšič­ka. Z téměř dva­ce­ti auto­rů se křtu zúčast­ni­li Lukáš Prý­mas, Petr Texl, Jaro­slav Lsti­bůrek, Voj­těch Kru­žík, Kami­la Sop­ko­vá, Pavel Holub a Miroslav Urban. Vět­ši­na auto­rů vyu­ču­je učeb­ní obor Vče­lař na SOU Blat­ná. V hodov­ně hra­du před­ná­šel o kva­li­tě vče­lí­ho vosku Voj­těch Kru­žík, o vče­lích pro­duk­tech a živo­tě včel v brtích před­ná­šel Petr Texl. Poslu­cha­če nadchla komen­to­vá­na pro­cház­ka k brtím, včet­ně ote­vře­ní brtě v arbo­re­tu. Na stán­ku PSNV se kro­mě dob­ré kávy a medu nabí­ze­la limi­to­va­ná šar­že medo­vi­ny se spe­ci­ál­ní eti­ke­tou ke křtu učeb­nic Vče­lař­ství, časo­pis Moder­ní vče­lař a lite­ra­tu­ra z nakla­da­tel­ství PSNV.

Více o této akci najde­te na www.hornihrad.cz.

Křest učeb­nic Vče­lař­ství na Hor­ním hra­dě. Zle­va: Mar­tin Myšič­ka, Voj­těch Kru­žík, Lukáš Prý­mas, Kami­la Sop­ko­vá, Petr Texl.
Mezi téměř 350 účast­ní­ky vyda­ře­né akce bylo mno­ho vče­la­řů a absol­ven­tů bla­ten­ské vče­lař­ské školy.
Eti­ke­ta limi­to­va­né šar­že medoviny.