Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Závěrečná zkouška

TERMÍNY OPRAVNÝCH A NÁHRADNÍCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2020

Ter­mí­ny jsou plat­né pro všech­ny obo­ry vzdě­lá­ní

písem­ná zkouš­ka: pátek 4. 9. 2020 od 8:00 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (PC učeb­na)

prak­tic­ká zkouš­ka: čtvr­tek 10. až pátek 11. 9. 2020 od 7:00 hodin pro obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů
pátek 11. 9. 2020 od 7:00 hodin pro ostat­ní obo­ry
díl­na odbor­né­ho výcvi­ku pří­sluš­né­ho obo­ru
Nut­ný pra­cov­ní oblek!

úst­ní zkouš­ka: pon­dě­lí 21. 9. 2020 od 7:30 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (tech­nic­ká učeb­na)

K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc pře­dem pomo­cí toho­to for­mu­lá­ře, kte­rý doru­čí osob­ně nebo poš­tou na adre­su ško­ly.

Hor­ní hrad u Ost­ro­va nad Ohří

Chvála medu

Časo­pis Moder­ní vče­lař je již pat­náct let medi­ál­ním part­ne­rem Chvá­ly medu na Hor­ním hra­dě. Hor­ní hrad u Ost­ro­va nad Ohří (okres Kar­lo­vy Vary) je zasa­zen do sva­hů Kruš­ných hor.

Letoš­ní roč­ník se koná v sobo­tu 1. srp­na 2020 od 10 do 17 hodin. Hrad­ní pán Pavel Palac­ký při­pra­vil ve spo­lu­prá­ci s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s., zají­ma­vý pro­gram.

Během letoš­ní Chvá­ly medu se navíc set­ka­jí absol­ven­ti, stu­den­ti, uči­te­lé a pří­z­niv­ci obo­ru Vče­lař Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě Blat­ná.

Pro­gram a pozván­ka v PDF ke sta­že­ní

Přijímací řízení

Třetí kolo přijímacího řízení 2020

Dne 13. 7. 2020 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly tře­tí kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Při­hláš­ky je mož­né podá­vat do 21. 8. 2020. Tisko­pi­sy při­hlá­šek jsou k dis­po­zi­ci na https://soublatna.cz/uchazec/prihlasky/. Kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou sta­no­ve­na poky­nem ředi­te­le ško­ly č. 2/2020 čj. 20/2020/SOU ze dne 8. 1. 2020. Pro nástav­bo­vé stu­di­um obo­ru Pod­ni­ká­ní se v dal­ších kolech při­jí­ma­cí­ho říze­ní již neko­ná jed­not­ná při­jí­ma­cí zkouš­ka.

Počet vol­ných míst v jed­not­li­vých obo­rech:

23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del
(Auto­me­cha­nik)  
5
26-51-H/01 Elek­tri­kář5
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář6
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů6
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní1

Výsled­ky před­cho­zích kol při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou zve­řej­ně­ny na úřed­ní des­ce.

Při­ja­tým ucha­ze­čům se roz­hod­nu­tí o při­je­tí již neza­sí­lá.


Důležité upozornění

Informace k závěru školního roku a přijímacím zkouškám

Sle­duj­te zde důle­ži­té infor­ma­ce k závě­ru škol­ní­ho roku, kte­ré se týka­jí ukon­če­ní stu­dia matu­rit­ní zkouš­kou, závě­reč­nou zkouš­kou a při­jí­ma­cích zkou­šek do prv­ní­ho roč­ní­ku obo­ru Pod­ni­ká­ní a Vče­lař.

Posud­ky o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti (pro žáky tříd 1.O, 2.O a 2.A)
Žáci, kte­ří budou v příš­tím škol­ním roce absol­vo­vat řidič­ské a svá­řeč­ské kur­zy, si musí včas zajis­tit potvr­ze­ní léka­ře o zdra­vot­ní způ­so­bi­los­ti.
Posud­ky potvr­ze­né léka­řem musí ode­vzdat ve ško­le do kon­ce červ­na 2020, nej­lé­pe při pře­dá­ní vysvěd­če­ní 30.6.2020

Tisko­pi­sy najde­te v pří­lo­ze toho­to ozná­me­ní.
Žáci sou­čas­né 1.O ode­vzda­jí lékař­ský posu­dek pro výcvik ŘP sku­pi­ny T (trak­tor) a svá­řeč­ský kurz
Žáci sou­čas­né 2.O ode­vzda­jí lékař­ský posu­dek pro výcvik ŘP sku­pi­ny B+C (osob­ní a náklad­ní auto)
Žáci sou­čas­né 2.A ode­vzda­jí lékař­ský posu­dek pro výcvik ŘP sku­pi­ny B+C (osob­ní a náklad­ní auto) a ti, kte­ří mají zájem o kurz sva­řo­vá­ní v ochran­né atmo­sfé­ře také na svá­řeč­ský kurz (není povin­né, pla­ce­ný kurz)

Ozná­me­ní pro žáky 1. a 2. roč­ní­ků
Vlá­da ČR schvá­li­la s účin­nos­tí od 8. 6. 2020 mož­nost osob­ní pří­tom­nos­ti žáků střed­ních škol za úče­lem koná­ní kon­zul­ta­cí či tříd­nic­kých hodin. Účast žáků je dob­ro­vol­ná a zále­ží i na mož­nos­tech kon­krét­ních škol.

Vzhle­dem k tomu, že v měsí­ci červ­nu 2020 budou pro­bí­hat závě­reč­né zkouš­ky, matu­rit­ní zkouš­ky a při­jí­ma­cí zkouš­ky, není v per­so­nál­ních a pro­voz­ních mož­nos­tech ško­ly zajis­tit výu­ku nebo kon­zul­ta­ce pro žáky za osob­ní pří­tom­nos­ti ve ško­le. Výu­ka bude i nadá­le pro­bí­hat distanč­ním způ­so­bem.

Výjim­ka bude umož­ně­na pou­ze pro kur­zy auto­ško­ly a sva­řo­vá­ní. Naším cílem je zajis­tit, aby pro­bí­ha­jí­cí kur­zy byly dokon­če­ny pokud mož­no do kon­ce červ­na 2020. Vyzý­vá­me žáky, kte­rých se tato mož­nost týká (pou­ze žáci tří­dy 2.O.), aby nepro­dle­ně ozná­mi­li na tele­fon­ní čís­lo 773 444 561 (p. Kuče­ra), zda budou mít zájem do ško­ly v červ­nu nastou­pit a kur­zy dokon­čit.

Upo­zor­ňu­je­me na to, že osob­ní pří­tom­nost ve ško­le je povo­le­na pou­ze žákům, u kte­rých se v posled­ních dvou týd­nech nepro­je­vi­ly pří­zna­ky viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní a kte­ří pode­pí­ší čest­né pro­hlá­še­ní o sezná­me­ní s rizi­ko­vý­mi fak­to­ry (u nezle­ti­lých žáků je nut­né pode­psat zákon­ným zástup­cem).

Pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní a sezná­me­ní s rizi­ko­vý­mi fak­to­ry


ELEKTRIKÁŘ - dál­ko­vé stu­di­um
Od 2. červ­na 2020 jsou opět zahá­je­ny kon­zul­ta­ce pro žáky dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru ELEKTRIKÁŘ.

Roz­pis kon­zul­ta­cí v červ­nu 2020


Škol­ní při­jí­ma­cí zkouš­ka pro obor VČELAŘ
Ter­mí­ny při­jí­ma­cí zkouš­ky obo­ru 41-51-H/02 Vče­lař jsou sta­no­ve­ny tak­to:
5. červ­na 2020 od 10,00 hod. (1. ter­mín)
6. červ­na 2020 od 10,00 hod. (2. ter­mín)
Zkouš­ka se bude konat v budo­vě ško­ly na adre­se SOU Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, 388 16 Blat­ná. Sraz účast­ní­ků je na nádvo­ří ško­ly před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou. K vyko­ná­ní při­jí­ma­cí zkouš­ky si může­te zvo­lit libo­vol­ný z uve­de­ných dnů pod­le své­ho uvá­že­ní, není potře­ba nám zvo­le­ný ter­mín hlá­sit pře­dem.
Pokud se ucha­zeč k při­jí­ma­cí zkouš­ce nedo­sta­ví, nespl­ní pod­mín­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro při­je­tí ke stu­diu. V pří­pa­dě, že se ke zkouš­ce nemů­že­te dosta­vit ze závaž­ných důvo­dů, je nut­né se písem­ně omlu­vit ředi­te­li ško­ly do 3 dnů od ter­mí­nu koná­ní zkouš­ky. V tom pří­pa­dě má ucha­zeč nárok vyko­nat zkouš­ku v náhrad­ním ter­mí­nu.

Pří­lo­ha: kri­té­ria a poky­ny


OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ PROVOZU ŠKOLY PRO ŽÁKY POSLEDNÍCH ROČNÍKŮ
! Toto ozná­me­ní se týká pou­ze tříd 2.P, 3.A, 3AE, 3E, 3.O !

Od 11. 5. 2020 je opět umož­ně­na osob­ní pří­tom­nost ve ško­le žákům posled­ních roč­ní­ků, kte­ří budou sklá­dat matu­rit­ní nebo závě­reč­nou zkouš­ku.

Výu­ka není povin­ná, je tedy na zvá­že­ní žáků a zákon­ných zástup­ců, zda se budou chtít pří­pra­vy na zkouš­ky zúčast­nit. Žáci budou roz­dě­le­ni do men­ších sku­pin. Roz­dě­le­ní do sku­pin a dal­ší doku­men­ty jsou k dis­po­zi­ci na sdí­le­ném Goo­gle dis­ku dotče­ných tříd.

Sou­čas­ně bude v tom­to obdo­bí pro­bí­hat dokon­če­ní kur­zů auto­ško­ly. Upo­zor­ňu­je­me žáky, že škol­ní kurz musí mít ukon­če­ný nej­poz­dě­ji do 30. 6. 2020. V pří­pa­dě, že se roz­hod­nou v násle­du­jí­cím obdo­bí ško­lu nena­vště­vo­vat, zna­me­ná to, že nebu­dou moci pro­bí­ha­jí­cí kur­zy auto­ško­ly dokon­čit.

Pro žáky bude zajiš­tě­no uby­to­vá­ní na DM i stra­vo­vá­ní ve škol­ní jídel­ně za zpřís­ně­ných hygi­e­nic­kých pod­mí­nek. Kdo bude chtít zajis­tit stra­vo­vá­ní již od pon­děl­ka 11. 5. 2020, musí si stra­vu při­hlá­sit u p. Bam­ba­so­vé tele­fo­nic­ky nebo e-mailem nej­poz­dě­ji do stře­dy 6. 5. 2020 14 hodin.

Před nástu­pem do ško­ly musí žáci pře­dat pode­psa­né „Pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní“ a „Pra­vi­dla pří­tom­nos­ti žáků ve ško­le v obdo­bí od 11. 5. do 30. 6. 2020“. Oba doku­men­ty jsou pří­lo­hou toho­to ozná­me­ní.

!! Tyto pode­psa­né doku­men­ty musí žáci pře­dat ráno při nástu­pu do ško­ly. U nezle­ti­lých žáků musí být pode­psá­ny i zákon­ným zástup­cem!!   

Bez ode­vzdá­ní těch­to pode­psa­ných doku­men­tů není mož­né se výu­ky účast­nit. Doku­men­ty je tedy nut­né vytisk­nout a pode­psat pře­dem.

Výu­ka bude pro­bí­hat  u sta­no­ve­ných sku­pin jed­not­li­vých tříd dle nově zpra­co­va­né­ho roz­vr­hu od 07.55 hodin nej­poz­dě­ji do 12.20 hodin v teo­re­tic­kém vyu­čo­vá­ní a od 7:30 do 14:00 v odbor­ném výcvi­ku.

Přílohy k oznámení

Har­mo­no­gram zkou­šek v červ­nu 2020

Pra­vi­dla pří­tom­nos­ti žáků ve ško­le v obdo­bí od 11. 5. do 30. 6. 2020

Pro­hlá­še­ní o nee­xis­ten­ci pří­zna­ků viro­vé­ho infekč­ní­ho one­moc­ně­ní

Roz­vrh výu­ky od 25. 5. do 5. 6. 2020
PŘERUŠENÍ VÝUKY

20. 3. 2020

Výzva Země­děl­ské­ho sva­zu ČR k zapo­je­ní stu­den­tů při pomo­ci zajiš­tě­ní země­děl­ské výro­by
V sou­vis­los­ti s opat­ře­ní­mi ohled­ně nemo­ci COVID-19 může nastat situ­a­ce, kdy budou země­děl­ské pod­ni­ky řešit kri­zo­vý nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků. Ško­ly a kon­krét­ní stu­den­ti se mohou hlá­sit přes kon­takt­ní for­mu­lář na webo­vých strán­kách Země­děl­ské­ho sva­zu ČR https://www.zscr.cz/Koronavirus?prace&poptavka a budou při­pra­ve­ni v pří­pa­dě potře­by vypo­mo­ci ve svém oko­lí kon­krét­ní­mu pod­ni­ku, kte­rý se vyskyt­ne ve sví­zel­né situ­a­ci pro nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků.
Dopis - výzva Země­děl­ské­ho sva­zu Čes­ké repub­li­ky


19. 3. 2020

Dal­ší nabíd­ka onli­ne kur­zů cizích jazy­ků. Ang­lič­ti­na onli­ne pro samou­ky zdar­ma a nejen to … Nauč­te se s námi svě­to­vé jazy­ky z pohod­lí Vaše­ho domo­va


12. 3. 2020

Pro samo­stu­di­um mohou žáci vyu­žít nabíd­ku vzdě­lá­va­cí­ho por­tá­lu LearnTube.cz, kde auto­ři nabí­zí výu­ko­vá videa zejmé­na pro pří­pra­vu na matu­ri­tu, při­jí­ma­cí zkouš­ky a dal­ší před­mě­ty.
Po dobu uza­vře­ní škol jsou vybra­né lek­ce k dis­po­zi­ci zce­la zdar­ma, dal­ší za mír­ný popla­tek

ODKAZY NA KURZY:
Mate­ma­ti­ka
Češ­ti­na

Tech­nic­ké poznám­ky - sdě­le­ní auto­rů:

  1. Sta­čí si vytvo­řit účet a může­te hned začít sle­do­vat videa. 
  2. Kurz bude k dis­po­zi­ci po dobu vlád­ní­ho naří­ze­ní. Na videa se může kdo­ko­liv podí­vat koli­krát chce. Není to nijak ome­ze­no.
  3. Sna­ži­li jsme se vybrat téma­ta, o kte­rých víme, že děla­jí stu­den­tům čas­to pro­blémy a moh­la by se Vám hodit napří­klad pro zopa­ko­vá­ní. Bohu­žel nejsme schop­ni upra­vo­vat obsah pod­le vašich pří­pad­ných přá­ní, pro­to­že kur­zy jsou dva, pro všech­ny ško­ly v ČR stej­né. Děku­je­me za pocho­pe­ní.

11.3. 2020

Během nepří­tom­nos­ti ve ško­le jsou žáci povin­ni stu­do­vat samo­stat­ně. Samo­stu­di­um spo­čí­vá v opa­ko­vá­ní pro­bra­né­ho uči­va a pří­pra­vě na násle­du­jí­cí téma­ta pod­le téma­tic­kých plá­nů v ŠVP.

Žáci jsou povin­ni pra­vi­del­ně sle­do­vat svůj pro­fil ve škol­ním infor­mač­ním sys­té­mu BAKALÁŘI a svůj škol­ní účet na GOOGLE APPS. Přes tyto infor­mač­ní kaná­ly budou vyu­ču­jí­cí posky­to­vat aktu­ál­ní infor­ma­ce, výu­ko­vé mate­ri­á­ly a zadá­vat úko­ly k vypra­co­vá­ní.


10. 3. 2020

Minis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví ČR naří­di­lo pro ochra­nu oby­va­tel­stva a pre­ven­ci roz­ší­ře­ní one­moc­ně­ní COVID-19 pře­ru­še­ní výu­ky ve ško­lách od 11. břez­na 2020 do odvo­lá­ní.

Toto opat­ře­ní pla­tí pro žáky všech obo­rů SOU Blat­ná. O vývo­ji situ­a­ce a opě­tov­ném zahá­je­ní výu­ky bude­te infor­mo­vá­ni pro­střed­nic­tvím těch­to našich webo­vých strá­nek.


Mimo­řád­né opat­ře­ní Minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví ČR o uza­vře­ní škol

Poky­ny Kraj­ské hygi­e­nic­ké sta­ni­ce pro ško­ly

Zájezd do výrobního podniku traktorky Steyr

Dne 27. 2. 2020 se brzy ráno žáci naší ško­ly, pře­váž­ně z obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů, vyda­li auto­bu­sem na zájezd do Rakous­ka. Cílem byl výrob­ní pod­nik fir­my Steyr, kde se vyrá­bí trak­to­ry znač­ky Steyr a Case. Zájezd pro nás zor­ga­ni­zo­va­la ces­tov­ní kan­ce­lá­ří JH Tra­vel, kte­rá zajis­ti­la kom­plet­ní služ­by - exkur­zi, dopra­vu i prů­vod­ky­ni, kte­rá nás celým zájez­dem dopro­vá­ze­la.

Při pří­jez­du do Rakous­ka jsme se v auto­buse dozvě­dě­li něco o his­to­rii toho­to stá­tu a mís­ta, kam smě­řu­je­me a paní prů­vod­ky­ně nás při­pra­vi­la na to, co nás bude čekat. Po pří­jez­du do pod­ni­ku jsme se zare­gis­tro­va­li, dosta­li jsme malý dárek a shro­máž­di­li se v kon­fe­renč­ním sále. Zde nás zaměst­nan­ky­ně fir­my, půvo­dem Češ­ka, sezná­mi­la s his­to­rií závo­du a roz­dě­li­la nás na dvě sku­pi­ny. Po té jsme se vyda­li pří­mo do výro­by, kde jsme vidě­li kom­ple­ti­za­ci trak­to­rů. V jed­né hale se kom­ple­tu­jí trak­to­ry z již při­pra­ve­ných dílů a v dru­hé hale se při­pra­vu­je kabi­na, kte­rá je pak při­dá­na k pod­voz­ku trak­to­ru. Ten pak opouš­tí halu již kom­plet­ní, při­pra­ve­ný k dopra­vě k cílo­vé­mu zákaz­ní­ko­vi, pří­mo jemu „uši­tý“ na míru. V továr­ně vyro­bí den­ně na 50 trak­to­rů, kte­ré jsou pro­dá­vá­ny do celé­ho svě­ta.

Fir­ma se nachá­zí ve Sva­tém Valen­týnu, neda­le­ko Lin­ce. Po exkur­zi jsme se pře­su­nu­li do toho­to hlav­ní­ho měs­ta Hor­ních Rakous, kde jsme po krát­ké pro­cház­ce s výkla­dem měli čas na indi­vi­du­ál­ní pro­hlíd­ku měs­ta. Zpět do Blat­né jsme se vrá­ti­li ve večer­ních hodi­nách, po plod­ném a vyda­ře­ném dni a pří­jem­né ces­tě moder­ním auto­bu­sem znač­ky Mer­ce­des.

chevron-right chevron-left

Den otevřených dveří

Nej­bliž­ší den ote­vře­ných dve­ří se v naší ško­le bude konat v úte­rý dne 21. led­na 2020 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a pro­hlíd­ce zve­me nejen zájem­ce o stu­di­um a jejich rodi­če, ale i všech­ny ostat­ní, kte­ří mají zájem pro­hléd­nout si naše pro­sto­ry a vyba­ve­ní.
Naši ško­lu může­te samo­zřej­mě navští­vit i kdy­ko­liv jin­dy, je vhod­né si schůzku pře­dem domlu­vit s vede­ním ško­ly.

PF 2020

Napl­ně­ný svá­teč­ní vánoč­ní čas a čino­ro­dý rok 2020 pře­je všem svým žákům, zaměst­nan­cům, pří­z­niv­cům i všem ostat­ním SOU Blat­ná

PF 2020

Třídní schůzky

tříd­ní schůz­ky tří­le­tých obo­rů vzdě­lá­ní se budou konat v pátek 29. 11. 2019 od 13:30 do 15:00 hodin v učeb­nách teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní.

Vánoční strom pro Písek

V are­á­lu naše­ho uči­liš­tě vyrost­la nád­her­ná jed­le. Rost­la a rost­la, až se z ní stal mohut­ný krás­ný strom. Bohu­žel ten, kdo ji před více než 50 lety sázel, pro ni vybral nevhod­né mís­to. Byla zase­za­na v těs­né blíz­kos­ti budo­vy škol­ní­ho auto­ser­vi­su a začí­na­la stav­bu ohro­žo­vat svý­mi koře­ny. Také hro­zi­lo rizi­ko vel­kých mate­ri­ál­ních škod nebo i ohro­že­ní zdra­ví našich žáků a zaměst­nan­ců v pří­pa­dě sil­né­ho vět­ru. Pro­to bylo nut­né ten­to strom poká­cet.

O strom pro­je­vi­lo zájem měs­to Písek pro vánoč­ní výzdo­bu své­ho náměs­tí. Vel­mi rádi jsme jed­li pro ten­to účel daro­va­li. Věří­me, že krás­ně nazdo­be­ný, v před­vá­noč­ním advent­ním čase, při­ne­se oby­va­te­lům i návštěv­ní­kům Pís­ku potě­še­ní a svá­teč­ní nála­du.


chevron-right chevron-left
Top