Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně

Aktuálně

Den otevřených dveří

Nej­bliž­ší den ote­vře­ných dve­ří se v naší ško­le bude konat v úte­rý dne 20. llis­to­pa­du 2018 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a pro­hlíd­ce zve­me nejen zájem­ce o stu­di­um a jejich rodi­če, ale i všech­ny ostat­ní, kte­ří mají zájem pro­hléd­nout si naše pro­sto­ry a vyba­ve­ní.
Naši ško­lu může­te… více...

Setkání absolventů a přátel oboru Včelař v SOU Blatná

Reportáž a fotky z akce jsou tady .…


Datum:           sobo­ta
20. 10. 2018

Mís­to:              are­ál SOU Blat­ná, U Sla­dov­ny 671 (www.soublatna.cz)

Kon­fe­ren­ce:  v hale opra­vá­ren­ství trak­to­rů a kom­baj­nů
(napro­ti jídel­ně)

Pro­gram kon­fe­ren­ce:

8:00 – 9:00 Pre­zen­ce absol­ven­tů, ori­en­tač­ní obchůz­ky, káva,
pozdra­vy… více...

Den moderní techniky 2018

Reportáž z akce zde …

Ve čtvr­tek 11. říj­na 2018 v are­á­lu Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671

Co při­pra­vu­je­me:

  • Bese­da s Mar­ti­nem Mací­kem - pilo­tem závod­ní­ho kami­o­nu LIAZ DAKAR a s Petrem Luskem - reno­mo­va­ným foto­gra­fem motor­spor­tu
  • Elek­tro­mo­bil TESLA S
  • Výsta­va země­děl­ské tech­ni­ky… více...

Vybavujeme dílny odborného výcviku špičkovou technikou

Pro náš škol­ní auto­ser­vis jsme poří­di­li stroj na pře­zou­vá­ní pne­u­ma­tik HUNTER REVOLUTION. Jed­ná se o zaří­ze­ní, kte­ré před­sta­vu­je špič­ku ve svém obo­ru. Pro­ces pře­zu­tí pne­u­ma­ti­ky je řízen a kon­t­ro­lo­ván počí­ta­čem, je tak zaru­če­na vyso­ká kva­li­ta prá­ce bez rizi­ka poško­ze­ní pne­u­ma­ti­ky nebo ráf­ku.… více...

Přijímací řízení 2018

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
pro škol­ní rok 2018-19 máme ješ­tě něko­lik vol­ných míst v tří­le­tých obo­rech vzdě­lá­ní:

23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik)
26-51-H/01 Elek­tri­kář
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů

Rov­něž nabí­zí­me mož­nost při­je­tí do vyš­ší­ho roč­ní­ku zájem­cům, kte­ří již absol­vo­va­li… více...

Májový běh 2018

Dne 16. květ­na 2018 opět pořá­dá­me “Májo­vý běh”. Na atle­tic­ké drá­ze bla­ten­ské­ho sta­di­o­nu se set­ka­jí běž­ci všech bla­ten­ských škol od mateř­ských po střed­ní, aby změ­ři­li své síly. Přijď­te je pod­po­řit.

Na trhu práce chybí elektrikáři

Na trhu prá­ce v ČR stá­le ros­te poptáv­ka po absol­ven­tech obo­ru elek­tri­kář. Kaž­dý rok zástup­ci vede­ní firem nebo jejich per­so­nál­ních oddě­le­ní ze Stra­ko­nic­ka a oko­lí poptá­va­jí naše absol­ven­ty. Naše ško­la není schop­na uspo­ko­jit tuto poptáv­ku.
Zájem­ci ze základ­ních škol stu­du­jí obor elek­tri­kář… více...

Adaptační kurz 2017

Na začát­ku škol­ní­ho roku tra­dič­ně pořá­dá Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná adap­tač­ní kurz pro stu­den­ty prv­ních roč­ní­ků učeb­ních obo­rů. Letoš­ní­ho tří­den­ní­ho kur­zu se 18. až 20. 9. 2017 zúčast­ni­la tří­da 1. O, obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů. Od 20. do 22. září… více...

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­je ředi­tel ško­ly na den 29. září 2017 vol­ný den pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blat­ná.

Odů­vod­ně­ní:
Jed­ná se o pátek po stát­ním svát­ku. Pří­jezd do ško­ly… více...

Musíme to opravit

V měsí­ci září bude pro­bí­hat roz­sáh­lá obno­va povrchu nádvo­ří a par­ko­viš­tě. Zakáz­ku bude pro­vá­dět fir­ma ZNAKON a.s. od 5. září.
Během pra­cí bude výraz­ně ome­zen pro­voz v are­á­lu ško­ly. Žádá­me o dodr­žo­vá­ní násle­du­jích pra­vi­del:

  • nevjíž­děj­te vozi­dly do are­á­lu ško­ly, nepar­kuj­te zde
  • při pohy­bu… více...