Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně

Aktuálně

Elektrikář - dálkové studium

Elektrikář (DS)

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním lis­tem

Kód elek­tri­kář 26-51-H/01
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um / 2 roky

Zkrá­ce­né stu­di­um pro absol­ven­ty obo­rů ukon­če­ných matu­rit­ní zkouš­kou nebo výuč­ním lis­tem - dál­ko­vá for­ma

Nově ote­ví­rá­me od září 2019

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná od září 2019… více...

Přijímací řízení 2019

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
ředi­tel ško­ly sta­no­vil kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le
a vyhlá­še­ní prv­ní­ho kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2019/2020

Do prv­ních roč­ní­ků bude při­jí­mán násle­du­jí­cí počet ucha­ze­čů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:… více...

Studenti SOU Blatná navštívili firmu TESLA BLATNÁ, a.s.

Dne 12. úno­ra 2019 pro­běh­la odbor­ná exkur­ze stu­den­tů Střed­ní­ho odbor­né­ho
uči­liš­tě v Blat­né ve fir­mě TESLA BLATNÁ, a.s. Exkur­zi zpro­střed­ko­va­la po
domluvě s vede­ním fir­my vedou­cí per­so­nál­ní­ho úseku paní Mar­gi­ta Ozaňá­ko­vá.
Exkur­ze se zúčast­ni­li stu­den­ti tříd 1. E, 2. E a 3. E obo­ru
Elek­tri­kář ze SOU… více...

S dobrou vyhlídkou do nového roku

Krás­né Váno­ce plné poho­dy a dob­rý start do nové­ho roku pře­je SOU Blat­ná.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     … více...

DAB do škol

PROJEKT DIGITÁLNÍ ROZHLAS DO ŠKOL
V rám­ci pod­po­ry medi­ál­ní gra­mot­nos­ti v Čes­ké repub­li­ce při­pra­vi­la spo­leč­nost RTI cz s.r.o. pro­jekt „Digi­tál­ní roz­hlas do škol“. For­mou před­ná­šek, pre­zen­ta­cí a posle­chem nej­no­věj­ší roz­hla­so­vé plat­for­my DAB+ chce při­blí­žit digi­tál­ní roz­hlas naší budou­cí gene­ra­ci na uči­liš­tích, střed­ních i vyso­kých… více...

Setkání absolventů a přátel oboru Včelař v SOU Blatná

Reportáž a fotky z akce jsou tady .…


Datum:           sobo­ta
20. 10. 2018

Mís­to:              are­ál SOU Blat­ná, U Sla­dov­ny 671 (www.soublatna.cz)

Kon­fe­ren­ce:  v hale opra­vá­ren­ství trak­to­rů a kom­baj­nů
(napro­ti jídel­ně)

Pro­gram kon­fe­ren­ce:

8:00 – 9:00 Pre­zen­ce absol­ven­tů, ori­en­tač­ní obchůz­ky, káva,
pozdra­vy… více...

Den moderní techniky 2018

Reportáž z akce zde …

Ve čtvr­tek 11. říj­na 2018 v are­á­lu Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671

Co při­pra­vu­je­me:

  • Bese­da s Mar­ti­nem Mací­kem - pilo­tem závod­ní­ho kami­o­nu LIAZ DAKAR a s Petrem Luskem - reno­mo­va­ným foto­gra­fem motor­spor­tu
  • Elek­tro­mo­bil TESLA S
  • Výsta­va země­děl­ské tech­ni­ky… více...

Vybavujeme dílny odborného výcviku špičkovou technikou

Pro náš škol­ní auto­ser­vis jsme poří­di­li stroj na pře­zou­vá­ní pne­u­ma­tik HUNTER REVOLUTION. Jed­ná se o zaří­ze­ní, kte­ré před­sta­vu­je špič­ku ve svém obo­ru. Pro­ces pře­zu­tí pne­u­ma­ti­ky je řízen a kon­t­ro­lo­ván počí­ta­čem, je tak zaru­če­na vyso­ká kva­li­ta prá­ce bez rizi­ka poško­ze­ní pne­u­ma­ti­ky nebo ráf­ku.… více...

Májový běh 2018

Dne 16. květ­na 2018 opět pořá­dá­me “Májo­vý běh”. Na atle­tic­ké drá­ze bla­ten­ské­ho sta­di­o­nu se set­ka­jí běž­ci všech bla­ten­ských škol od mateř­ských po střed­ní, aby změ­ři­li své síly. Přijď­te je pod­po­řit.

Na trhu práce chybí elektrikáři

Na trhu prá­ce v ČR stá­le ros­te poptáv­ka po absol­ven­tech obo­ru elek­tri­kář. Kaž­dý rok zástup­ci vede­ní firem nebo jejich per­so­nál­ních oddě­le­ní ze Stra­ko­nic­ka a oko­lí poptá­va­jí naše absol­ven­ty. Naše ško­la není schop­na uspo­ko­jit tuto poptáv­ku.
Zájem­ci ze základ­ních škol stu­du­jí obor elek­tri­kář… více...