Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2022

Dne 10. 5. 2022 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly dru­hé kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2022/23.

Počty vol­ných míst do jed­not­li­vých oborů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní studium:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 4
26-51-H/01 Elek­tri­kář 4
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 6
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 8
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní studium:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní 5

Ve škol­ním roce 2022-23 nebu­de ote­vřen 1. roč­ník dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru 26-51-H/01 Elektrikář

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 31. květ­na 2022.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2022
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vyplnění
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Včelař


Jízda zručnosti 2022

Ve stře­du 27. 4. 2022 naše ško­la opět pořá­dá regi­o­nál­ní kolo sou­tě­že “Jíz­da zruč­nos­ti trak­to­rem s pří­vě­sem”. Sou­těž je urče­na pro žáky obo­rů, ve kte­rých je sou­čás­tí vzdě­lá­va­cí­ho pro­gra­mu zís­ká­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu sku­pi­ny T. Nej­lep­ší sou­tě­ží­cí postu­pu­jí do celo­stát­ní­ho kola.

Při této pří­le­ži­tos­ti se také koná Den ote­vře­ných dve­ří. Může­te si pro­hléd­nout všech­ny pro­sto­ry a vyba­ve­ní školy.

Soutěž 60

U pří­le­ži­tos­ti 60. výro­čí zalo­že­ní Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né vyhla­šu­je­me sou­těž pro návštěv­ní­ky našich inter­ne­to­vých a face­boo­ko­vých stránek.

  • Kaž­dý sou­těž­ní týden od 4. dub­na do 27. červ­na v pon­dě­lí bude zve­řej­ně­na na www a FB pro­fi­lu ško­ly otáz­ka týka­jí­cí se uči­liš­tě a 3 mož­né odpo­vě­di (A, B, C)
  • Odpo­vě­di bude mož­né zasí­lat pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho for­mu­lá­ře do čtvrt­ka 12:00 hodin
  • Sou­tě­ží se o atrak­tiv­ní ceny, kte­ré věno­val Petr Lusk - před­ní foto­graf moto­ris­tic­ké­ho spor­tu, SOU Blat­ná a dal­ší part­ne­ři školy

Chceš sou­tě­žit? Pře­jdi na strán­ku sou­tě­že nebo na face­book!

Praxe elektrikářů

Žákům obo­ru Elek­tri­kář se naskyt­la mož­nost prak­tic­ké výu­ky pří­mo u zákaz­ní­ka. Jed­na­lo se o mon­táž nové elek­tro­in­sta­la­ce byto­vé­ho jádra na síd­liš­ti 1. Máje ve Strakonicích.

Tuto pří­le­ži­tost všich­ni rádi vyu­ži­li a vyzkou­še­li si prá­ci elek­tri­ká­ře v reál­ném pro­stře­dí. Celá elek­tro­in­sta­la­ce byla sku­pi­nou žáků pod vede­ním uči­te­le odbor­né­ho výcvi­ku p. Ale­xan­de­ra Miš­ka pro­ve­de­na ve třech dnech.

U dokon­če­ní pra­cí byl pří­to­men zákaz­ník, kte­rý stu­den­ty pochvá­lil za dob­ře odve­de­nou prá­ci. Dovo­lí­me si cito­vat jeho auten­tic­ký komentář:

Hele klu­ci, moc dík, zvlád­li jste to super a pře­kva­pi­lo mě, jak v poho­dě jste. Měl jsem o stu­den­tech učňá­ku hor­ší míně­ní, když si teda vzpo­me­nu na sebe ;-). … Dík  
 

Tro­chu více a pár fotek najde­te v udá­los­tech.

Den otevřených dveří

Dal­ší DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v naší ško­le již pto ten­to škol­ní rok není plánovaný.

Infor­ma­ce o ško­le a mož­nos­tech stu­dia může­te zís­kat elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). 

Na těch­to kon­tak­tech si může­te také domlu­vit pro­hlíd­ku ško­ly v indi­vi­du­ál­ních termínech.

Navštiv­te naši ško­lu, pro­hléd­ně­te si všech­ny pro­vo­zy a zís­kej­te podrob­né infor­ma­ce o stu­diu.

PF 2022

Jsme tu s Vámi už téměř 60 let. A pořád rádi. Tak šťast­né a veselé…


Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhlá­sil ředi­tel ško­ly na dny 25. a 26. říj­na 2021 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.

Ředi­tel­ské vol­no je vyhlá­še­no na zákla­dě posou­ze­ní sou­čas­né­ho sta­vu epi­de­mi­o­lo­gic­ké covi­do­vé situ­a­ce v Jiho­čes­kém kraji. 

Žákům ško­ly se dopo­ru­ču­je během vol­ných dnů a pod­zim­ních prázd­nin v maxi­mál­ní mož­né míře ome­zit kon­tak­ty s ostat­ní­mi lid­mi, aby se zabrá­ni­lo nekon­t­ro­lo­va­né­mu šíře­ní viro­vých one­moc­ně­ní, zejmé­na COVID-19.

Školení EGD 2021

Školení elektrikářů

Na pře­lo­mu září a říj­na 2021absolvovali naši žáci obo­ru Elek­tri­kář zají­ma­vé tří­den­ní ško­le­ní v SOŠE Hlu­bo­ká, vede­né spe­ci­a­lis­ty fir­my EGD. Cílem toho­to ško­le­ní bylo sezná­mit žáky s pra­cí na kabe­lech vel­kých prů­ře­zů se zamě­ře­ním na při­po­jo­vá­ní odběr­ných míst.

Více o této akci najde­te na https://soublatna.cz/udalosti/skoleni-egd-2021/

Zájmové kroužky

V letoš­ním škol­ním roce nabí­zí SOU Blat­ná tyto zájmo­vé kroužky:

  • Krou­žek moto­ro­vých vozidel
  • Elek­tro­tech­nic­ký kroužek
  • Vče­lař­ský kroužek

Krouž­ky jsou urče­ny pro žáky SOU Blat­ná i pro žáky dal­ších part­ner­ských základ­ních škol. Účast v krouž­ku i veš­ke­rý mate­ri­ál a pomůc­ky je zdar­ma. Zájem­ci se mohou hlá­sit na adre­se info@soublatna.cz

Zahájení školního roku

Škol­ní rok 2021-22 začí­ná pro žáky den­ní­ho stu­dia ve stře­du 1. září 2021.

Žáci vyš­ších roč­ní­ku se dosta­ví pří­mo do svých tříd pro teo­re­tic­ké vyu­čo­vá­ní. Žáci prv­ních roč­ní­ků (pří­pad­ně i s rodi­či) se shro­máž­dí na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou, kde pro­běh­ne pre­zen­ce a zápis nových žáků.

Ten­to den budou pře­dá­ny infor­ma­ce ke ško­ní­mu roku a pro­ve­de­ny potřeb­né admi­nis­tra­tiv­ní a orga­ni­zač­ní zále­ži­tos­ti. Ukon­če­ní zaha­jo­va­cí­ho dne před­po­klá­dá­me kolem 10 hodin.

Pro žáky prv­ních roč­ní­ků budou při­pra­ve­né objed­na­né učeb­ni­ce, vez­mě­te si pří­sluš­nou finanč­ní část­ku v hoto­vos­ti na jejich zapla­ce­ní. Dále bude vybí­rá­na zálo­ha na elek­tro­nic­ký čip (evi­den­ce ve škol­ní jídel­ně a vstup do budov) 150,- Kč a pří­spě­vek na adap­tač­ní kurz 1000,- Kč. 

Pod­le aktu­ál­ní­ho pro­tie­pi­de­mi­o­lo­gic­ké­ho opat­ře­ní je nut­né ve spo­leč­ných pro­sto­rech škol­ních budov pou­ží­vat ochra­nu dýcha­cích cest (respi­rá­tor FFP2 nebo obdob­né), pro­to se všich­ni vybav­te těmi­to prostředky.

Prv­ní škol­ní den pro­běh­ne tes­to­vá­ní žáků na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2. Tes­to­vá­ní bude pro­vá­dě­no samo­od­bě­ro­vý­mi anti­gen­ní­mi testy.

Tes­to­vá­ní nemu­sí pod­stu­po­vat žáci, kte­ří spl­ní pod­mín­ky sta­no­ve­né pro bez­in­fekč­nost po očko­vá­ní (14 dnů po plně dokon­če­ném očko­vá­ní) nebo po pro­dě­la­ném one­moc­ně­ní covid-19 (po dobu 180 dní od prv­ní­ho pozi­tiv­ní­ho tes­tu na covid-19). Tuto sku­teč­nost musí žák dolo­žit před­lo­že­ním pří­sluš­né­ho potvrzení.


Prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Vče­lař je plá­no­vá­na na pátek 17. 9. 2021 od 9 hodin a sobo­tu 18. 9. od 8 hodin.

Zahá­je­ní výu­ky dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Elek­tri­kář bude ve čtvr­tek 9. 9. 2021 ve 14 hodin.

Podrob­né infor­ma­ce budou účast­ní­kům dál­ko­vé­ho stu­dia roze­slá­ny e-mailem.

Top