Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Den otevřených dveří

V úte­rý 23. lis­to­pa­du 2021 pořá­dá­me v naší ško­le DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Navštiv­te naši ško­lu, pro­hléd­ně­te si všech­ny pro­vo­zy a zís­kej­te podrob­né infor­ma­ce o stu­diu.

Infor­ma­ce o ško­le a mož­nos­tech stu­dia může­te zís­kat elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). Na těch­to kon­tak­tech si pří­pad­ně může­te domlu­vit indi­vi­du­ál­ní schůz­ky ohled­ně mož­nos­tí studia.

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhlá­sil ředi­tel ško­ly na dny 25. a 26. říj­na 2021 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.

Ředi­tel­ské vol­no je vyhlá­še­no na zákla­dě posou­ze­ní sou­čas­né­ho sta­vu epi­de­mi­o­lo­gic­ké covi­do­vé situ­a­ce v Jiho­čes­kém kraji. 

Žákům ško­ly se dopo­ru­ču­je během vol­ných dnů a pod­zim­ních prázd­nin v maxi­mál­ní mož­né míře ome­zit kon­tak­ty s ostat­ní­mi lid­mi, aby se zabrá­ni­lo nekon­t­ro­lo­va­né­mu šíře­ní viro­vých one­moc­ně­ní, zejmé­na COVID-19.

Školení EGD 2021

Školení elektrikářů

Na pře­lo­mu září a říj­na 2021absolvovali naši žáci obo­ru Elek­tri­kář zají­ma­vé tří­den­ní ško­le­ní v SOŠE Hlu­bo­ká, vede­né spe­ci­a­lis­ty fir­my EGD. Cílem toho­to ško­le­ní bylo sezná­mit žáky s pra­cí na kabe­lech vel­kých prů­ře­zů se zamě­ře­ním na při­po­jo­vá­ní odběr­ných míst.

Více o této akci najde­te na https://soublatna.cz/udalosti/skoleni-egd-2021/

Zájmové kroužky

V letoš­ním škol­ním roce nabí­zí SOU Blat­ná tyto zájmo­vé kroužky:

  • Krou­žek moto­ro­vých vozidel
  • Elek­tro­tech­nic­ký kroužek
  • Vče­lař­ský kroužek

Krouž­ky jsou urče­ny pro žáky SOU Blat­ná i pro žáky dal­ších part­ner­ských základ­ních škol. Účast v krouž­ku i veš­ke­rý mate­ri­ál a pomůc­ky je zdar­ma. Zájem­ci se mohou hlá­sit na adre­se info@soublatna.cz

Zahájení školního roku

Škol­ní rok 2021-22 začí­ná pro žáky den­ní­ho stu­dia ve stře­du 1. září 2021.

Žáci vyš­ších roč­ní­ku se dosta­ví pří­mo do svých tříd pro teo­re­tic­ké vyu­čo­vá­ní. Žáci prv­ních roč­ní­ků (pří­pad­ně i s rodi­či) se shro­máž­dí na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou, kde pro­běh­ne pre­zen­ce a zápis nových žáků.

Ten­to den budou pře­dá­ny infor­ma­ce ke ško­ní­mu roku a pro­ve­de­ny potřeb­né admi­nis­tra­tiv­ní a orga­ni­zač­ní zále­ži­tos­ti. Ukon­če­ní zaha­jo­va­cí­ho dne před­po­klá­dá­me kolem 10 hodin.

Pro žáky prv­ních roč­ní­ků budou při­pra­ve­né objed­na­né učeb­ni­ce, vez­mě­te si pří­sluš­nou finanč­ní část­ku v hoto­vos­ti na jejich zapla­ce­ní. Dále bude vybí­rá­na zálo­ha na elek­tro­nic­ký čip (evi­den­ce ve škol­ní jídel­ně a vstup do budov) 150,- Kč a pří­spě­vek na adap­tač­ní kurz 1000,- Kč. 

Pod­le aktu­ál­ní­ho pro­tie­pi­de­mi­o­lo­gic­ké­ho opat­ře­ní je nut­né ve spo­leč­ných pro­sto­rech škol­ních budov pou­ží­vat ochra­nu dýcha­cích cest (respi­rá­tor FFP2 nebo obdob­né), pro­to se všich­ni vybav­te těmi­to prostředky.

Prv­ní škol­ní den pro­běh­ne tes­to­vá­ní žáků na pří­tom­nost viru SARS-CoV-2. Tes­to­vá­ní bude pro­vá­dě­no samo­od­bě­ro­vý­mi anti­gen­ní­mi testy.

Tes­to­vá­ní nemu­sí pod­stu­po­vat žáci, kte­ří spl­ní pod­mín­ky sta­no­ve­né pro bez­in­fekč­nost po očko­vá­ní (14 dnů po plně dokon­če­ném očko­vá­ní) nebo po pro­dě­la­ném one­moc­ně­ní covid-19 (po dobu 180 dní od prv­ní­ho pozi­tiv­ní­ho tes­tu na covid-19). Tuto sku­teč­nost musí žák dolo­žit před­lo­že­ním pří­sluš­né­ho potvrzení.


Prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Vče­lař je plá­no­vá­na na pátek 17. 9. 2021 od 9 hodin a sobo­tu 18. 9. od 8 hodin.

Zahá­je­ní výu­ky dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Elek­tri­kář bude ve čtvr­tek 9. 9. 2021 ve 14 hodin.

Podrob­né infor­ma­ce budou účast­ní­kům dál­ko­vé­ho stu­dia roze­slá­ny e-mailem.

Prázdniny 2021

Let­ní prázd­ni­ny začí­na­jí ve čtvr­tek 1. 7. 2021 a kon­čí v úte­rý 31. 8. 2021. Škol­ní rok 2021/22 bude zahá­jen ve stře­du 1. 9. 2021 v 8 hodin.

V posled­ním srp­no­vém týd­nu od 24. 8. budou pro­bí­hat oprav­né a náhrad­ní zkouš­ky pro žáky, kte­ří ješ­te nema­jí uza­vře­né hod­no­ce­ní 2. polo­le­tí škol­ní­ho roku 2020/21.

V době prázd­nin bude i výraz­ně ome­zen pro­voz admi­nis­tra­tiv­ní­ho úseku ško­ly. Nut­né zále­ži­tos­ti vyři­zuj­te pře­de­vším pro­střed­nic­tvím e-mailů na pří­sluš­né pra­cov­ní­ky - viz KONTAKTY.

Závěrečná zkouška

TERMÍNY OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2021

Ter­mí­ny jsou plat­né pro všech­ny obo­ry vzdě­lá­ní.

Úst­ní zkouš­ka: pátek 3. 9. 2021 od 7:30 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (tech­nic­ká učebna).

K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc pře­dem pomo­cí toho­to for­mu­lá­ře, kte­rý doru­čí osob­ně nebo poš­tou na adre­su školy.

Výsledky přijímacího řízení

Dne 19. 5. 2021 budou zve­řej­ně­ny výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní na webo­vých strán­kách ško­ly - úřed­ní des­ce.

Při­ja­tým ucha­ze­čům se roz­hod­nu­tí o při­je­tí neza­sí­lá, je pova­žo­vá­no za ozná­me­né a doru­če­né zve­řej­ně­ním této výsled­ko­vé listiny. 

Ucha­ze­či o stu­di­um ve tří­le­tých obo­rech den­ní for­my vzdě­lá­vá­ní musí své roz­hod­nu­tí vzdě­lá­vat se v dané střed­ní ško­le potvr­dit ode­vzdá­ním zápi­so­vé­ho líst­ku, a to nej­poz­dě­ji do 10 pra­cov­ních dnů ode dne ozná­me­ní roz­hod­nu­tí (tedy do 2. červ­na 2021). Nepotvrdí-li ucha­zeč nebo zákon­ný zástup­ce nezle­ti­lé­ho ucha­ze­če ode­vzdá­ním zápi­so­vé­ho líst­ku úmy­sl vzdě­lá­vat se ve střed­ní ško­le, zani­ka­jí posled­ním dnem lhů­ty práv­ní účin­ky roz­hod­nu­tí o při­je­tí toho­to ucha­ze­če ke vzdělávání.

Důležité upozornění

Režim výuky od 24. 5. 2021

21. 5. 2021

Pod­le aktu­ál­ní­ho opat­ře­ní MŠMT a MZDR je od 24. 5. 2021 obno­ve­na pre­zenč­ní výu­ka v teo­re­tic­kém vyu­čo­vá­ní i v odbor­né­ho výcvi­ku v plném roz­sa­hu.

Tří­dy se budou stří­dat pra­vi­del­ně pod­le kalen­dář­ní­ho plá­nu pro ten­to škol­ní rok, roz­vrh teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní je v Baka­lá­řích a na https://soublatna.cz/informace-pro-zaky/rozvrh-hodin/

Pod­mín­kou účas­ti ve ško­le je pra­vi­del­né tes­to­vá­ní samo­od­bě­ro­vý­mi anti­gen­ní­mi tes­ty. Tes­to­vá­ní žáků pro­bí­há pří­mo ve ško­le vždy v pon­dě­lí před zahá­je­ním vyu­čo­vá­ní. Podrob­né infor­ma­ce a instruk­táž k tes­to­vá­ní obdr­ží pří­tomní žáci prv­ní den výu­ky. Tes­to­vá­ní bude pro­bí­hat od 7:30 do 8:15, poz­děj­ší pří­chod do ško­ly nebu­de umož­něn. Žáci, kte­ří pro­dě­la­li one­moc­ně­ní COVID-19 před méně než 90 dny a tuto sku­teč­nost dolo­ží lékař­ským potvr­ze­ním, nemu­sí být testováni.

Pokud by někdo vyka­zo­val pří­zna­ky infekč­ní­ho respi­rač­ní­ho one­moc­ně­ní (zvý­še­ná tep­lo­ta, kašel, bolest hla­vy), nesmí se výu­ky ve ško­le zúčastnit.

Pro žáky bude stra­va při­hlá­še­na v roz­sa­hu, jak ji měli objed­na­nou před uza­vře­ním ško­ly. Pří­pad­né změ­ny si musí žáci nahlá­sit sami běž­ný­mi způ­so­by mini­mál­ně před­cho­zí den do 13 hodin. 


Přijímací řízení

Přijímací řízení 2021

Dne 4. 6. 2021 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly dru­hé kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2021/22.

Počty vol­ných míst do jed­not­li­vých oborů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní studium:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 6
26-51-H/01 Elek­tri­kář 5
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 2
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 3
XXX
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní studium:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní 5
XXX
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um zakon­če­né závě­reč­nou zkouškou:
26-51-H/01 Elek­tri­kář 2
XXX

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 15. červ­na 2021.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2021
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vyplnění


Top