Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Výsledky přijímacího řízení

Dne 19. 5. 2021 budou zve­řej­ně­ny výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní na webo­vých strán­kách ško­ly - úřed­ní des­ce.

Při­ja­tým ucha­ze­čům se roz­hod­nu­tí o při­je­tí neza­sí­lá, je pova­žo­vá­no za ozná­me­né a doru­če­né zve­řej­ně­ním této výsled­ko­vé listiny. 

Ucha­ze­či o stu­di­um ve tří­le­tých obo­rech den­ní for­my vzdě­lá­vá­ní musí své roz­hod­nu­tí vzdě­lá­vat se v dané střed­ní ško­le potvr­dit ode­vzdá­ním zápi­so­vé­ho líst­ku, a to nej­poz­dě­ji do 10 pra­cov­ních dnů ode dne ozná­me­ní roz­hod­nu­tí (tedy do 2. červ­na 2021). Nepotvrdí-li ucha­zeč nebo zákon­ný zástup­ce nezle­ti­lé­ho ucha­ze­če ode­vzdá­ním zápi­so­vé­ho líst­ku úmy­sl vzdě­lá­vat se ve střed­ní ško­le, zani­ka­jí posled­ním dnem lhů­ty práv­ní účin­ky roz­hod­nu­tí o při­je­tí toho­to ucha­ze­če ke vzdělávání.

Důležité upozornění

Režim výuky od 24. 5. 2021

21. 5. 2021

Pod­le aktu­ál­ní­ho opat­ře­ní MŠMT a MZDR je od 24. 5. 2021 obno­ve­na pre­zenč­ní výu­ka v teo­re­tic­kém vyu­čo­vá­ní i v odbor­né­ho výcvi­ku v plném roz­sa­hu.

Tří­dy se budou stří­dat pra­vi­del­ně pod­le kalen­dář­ní­ho plá­nu pro ten­to škol­ní rok, roz­vrh teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní je v Baka­lá­řích a na https://soublatna.cz/informace-pro-zaky/rozvrh-hodin/

Pod­mín­kou účas­ti ve ško­le je pra­vi­del­né tes­to­vá­ní samo­od­bě­ro­vý­mi anti­gen­ní­mi tes­ty. Tes­to­vá­ní žáků pro­bí­há pří­mo ve ško­le vždy v pon­dě­lí před zahá­je­ním vyu­čo­vá­ní. Podrob­né infor­ma­ce a instruk­táž k tes­to­vá­ní obdr­ží pří­tomní žáci prv­ní den výu­ky. Tes­to­vá­ní bude pro­bí­hat od 7:30 do 8:15, poz­děj­ší pří­chod do ško­ly nebu­de umož­něn. Žáci, kte­ří pro­dě­la­li one­moc­ně­ní COVID-19 před méně než 90 dny a tuto sku­teč­nost dolo­ží lékař­ským potvr­ze­ním, nemu­sí být testováni.

Pokud by někdo vyka­zo­val pří­zna­ky infekč­ní­ho respi­rač­ní­ho one­moc­ně­ní (zvý­še­ná tep­lo­ta, kašel, bolest hla­vy), nesmí se výu­ky ve ško­le zúčastnit.

Pro žáky bude stra­va při­hlá­še­na v roz­sa­hu, jak ji měli objed­na­nou před uza­vře­ním ško­ly. Pří­pad­né změ­ny si musí žáci nahlá­sit sami běž­ný­mi způ­so­by mini­mál­ně před­cho­zí den do 13 hodin. 


Přijímací řízení

Přijímací řízení 2021

Dne 4. 6. 2021 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly dru­hé kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2021/22.

Počty vol­ných míst do jed­not­li­vých oborů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní studium:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 6
26-51-H/01 Elek­tri­kář 5
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 2
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 3
XXX
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní studium:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní 5
XXX
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um zakon­če­né závě­reč­nou zkouškou:
26-51-H/01 Elek­tri­kář 2
XXX

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 15. červ­na 2021.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2021
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vyplnění


Den otevřených dveří

Vzhle­dem k sou­čas­né epi­de­mi­o­lo­gic­ké situ­a­ci již nebu­de­me v letoš­ním škol­ním roce orga­ni­zo­vat hro­mad­ný Den ote­vře­ných dveří. 

Infor­ma­ce o ško­le může­te zís­kat elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). Na těch­to kon­tak­tech si pří­pad­ně může­te domlu­vit indi­vi­du­ál­ní kon­zul­ta­ce ohled­ně mož­nos­tí studia.

Jízda zručnosti 2020

Dne 1. říj­na 2020 pořá­da­lo Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky a Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a.s. 19. roč­ník oblast­ní sou­tě­že „Jíz­da zruč­nos­ti 2020“. Sou­těž je urče­na pro stu­den­ty uči­lišť a střed­ních škol, kte­ří v rám­ci stu­dia zís­ka­jí řidič­ské opráv­ně­ní k říze­ní traktoru.

Celý člá­nek zde .…..

Beseda Energie - budoucnost lidstva

Beseda “Energie - budoucnost lidstva”

Na naší ško­le jsme 10. září 2020 při­ví­ta­li odbor­ní­ky ener­ge­ti­ky, aby pro­dis­ku­to­va­li se stu­den­ty otáz­ky sou­čas­né­ho a budou­cí­ho sta­vu ener­ge­ti­ky v ČR a ve svě­tě. Bese­dy se zúčast­ni­li stu­den­ti obo­rů Elek­tri­kář, Auto­elek­tri­kář, Auto­me­cha­nik a Opra­vář země­děl­ských strojů.

Se stu­den­ty byly dis­ku­to­vá­ny růz­né ener­ge­tic­ké zdro­je, jejich výho­dy a nevý­ho­dy. Vod­ní elek­trár­ny mají v ČR kapa­ci­tu vyčer­pa­nou, pokrý­va­jí asi 3 % spo­tře­by. Větr­né elek­trár­ny nejsou v ČR pre­fe­ro­va­né, mají pou­ze ome­ze­né vyu­ži­tí. Foto­vol­tai­ka je pro výro­bu elektři­ny dra­há, neo­be­jde se bez pod­po­ry dota­cí. Výky­vy dodáv­ky ener­gie z alter­na­tiv­ních zdro­jů a odbě­ro­vé špič­ky pokrý­va­jí ply­no­vé a pře­čer­pá­va­cí elektrárny.

U téma­tu jader­ných elek­trá­ren stu­den­ty zau­ja­la pro­ble­ma­ti­ka trva­lé­ho ulo­že­ní jader­né­ho odpa­du, kte­ré před­sta­vi­te­lé obcí v peti­cích odmí­ta­jí. Exis­tu­je výhle­do­vě mož­nost rege­ne­ra­ce do nových pali­vo­vých článků.

Na závěr pro­běh­la dis­ku­ze, kdy byli před­ná­še­jí­cí oslo­ve­ni dota­zy na růz­né oblas­ti ener­ge­tic­ké­ho prů­mys­lu. Stu­den­ty zají­ma­la havá­rie jader­ných elek­trá­ren v Čer­no­by­lu a ve Fuku­ši­mě, jejich pří­či­ny a násled­ky. Dále pro­ble­ma­ti­ka ucho­vá­ní elektři­ny, výho­dy a nevý­ho­dy růz­ných zdro­jů elek­tric­ké ener­gie. Byla řeč o vyu­ži­tí bio­ma­sy, její fer­men­ta­ce či spa­lo­vá­ní. I do čes­kých tepel­ných uhel­ných elek­trá­ren se někdy při­dá­vá dřev­ní hmo­ta v pomě­ru 10:1, což ale v obje­mo­vém pomě­ru vychá­zí až 1:1. Např. na jaře 2009 v Elek­trár­ně Hodo­nín odstar­to­val pro­voz fluid­ní­ho kot­le na spa­lo­vá­ní biomasy

Mlu­vi­lo se eko­no­mic­kých, eko­lo­gic­kých, soci­ál­ních sou­vis­los­tech ener­ge­ti­ky. V sou­čas­né době 80 % ener­gie, kte­rou vyro­bí­me na Zemi, spo­tře­bo­vá­vá jen 20 % jejich oby­va­tel. Prů­měr­ná den­ní spo­tře­ba elektři­ny na 1 člo­vě­ka je 50 kWh. Řeč byla i o důsled­cích toho, že den­ně na Zemi při­bý­vá 200 tisíc lidí.

Bese­da se stu­den­tům líbi­la. Pro stu­den­ty obo­ru Elek­tri­kář je bese­da o ener­ge­ti­ce opa­ko­vá­ní ke stát­ním závě­reč­ným zkouškám, neboť téma Elek­trár­ny a Alter­na­tiv­ní zdro­je ener­gie bývá zařa­ze­né do úst­ních zkoušek.

Větr­ná elektrárna
Spa­lo­vá­ní biomasy

Trabant sraz

V&Z Motor­sport Tra­bi club ve spo­lu­prá­ci se Střed­ním odbor­ným uči­liš­těm v Blat­né Vás zvou na pro­hlíd­ku legen­dár­ních vozů Trabant.

V sobo­tu 29. 8. 2020 cca od 14.30 do 17.00 hodin budou v Blat­né, v are­á­lu Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě, U Sla­dov­ny 671, par­ko­vat vozy účast­ní­ků 24. tra­bant sra­zu. Kro­mě Tra­ban­tů budou k vidě­ní i jiné znač­ky auto­mo­bi­lů z NDR.

Více infor­ma­cí najde­te na strán­kách pořadatele:


chevron-right chevron-left
Volby školské rady 2020

Volby školské rady 2020

Dne 3. září 2020 pro­běh­ly vol­by do škol­ské rady SOU Blat­ná. Voleb­ní obdo­bí je 3 roky, nová škol­ská rada bude usta­no­ve­na k 1. 9. 2020.

Škol­ská rada SOU Blat­ná má 6 čle­nů, z toho 2 čle­ny volí opráv­ně­né oso­by (zle­ti­lí žáci a zákon­ní zástup­ci nezle­ti­lých žáků), 2 čle­ny volí peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci ško­ly a 2 čle­ny jme­nu­je zři­zo­va­tel ško­ly (Jiho­čes­ký kraj).

Vol­ba škol­ské rady se řídí voleb­ním řádem škol­ské rady, (dále jen VŘ), kte­rý byl schvá­len Radou Jiho­čes­ké­ho kra­je – směr­ni­ce č. SM/114/RK, změ­na č. 3, plat­ná od 1. 7. 2015.

Výsled­ky voleb do škol­ské rady 2020

Kan­di­dát­ní lis­ti­na do škol­ské rady 2020
Infor­ma­ce k vol­bám do škol­ské rady 2020, ter­mí­ny
Návrh kan­di­dá­ta do ŠR - peda­go­go­vé
Návrh kan­di­dá­ta do ŠR - opráv­ně­né oso­by (zákon­ní zástup­ci a zle­ti­lí žáci)

Závěrečná zkouška

TERMÍNY OPRAVNÝCH A NÁHRADNÍCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2020

Ter­mí­ny jsou plat­né pro všech­ny obo­ry vzdělání

písem­ná zkouš­ka: pátek 4. 9. 2020 od 8:00 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (PC učebna)

prak­tic­ká zkouš­ka: čtvr­tek 10. až pátek 11. 9. 2020 od 7:00 hodin pro obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů
pátek 11. 9. 2020 od 7:00 hodin pro ostat­ní obo­ry
díl­na odbor­né­ho výcvi­ku pří­sluš­né­ho obo­ru
Nut­ný pra­cov­ní oblek!

úst­ní zkouš­ka: pon­dě­lí 21. 9. 2020 od 7:30 hodin
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (tech­nic­ká učebna)

K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc pře­dem pomo­cí toho­to for­mu­lá­ře, kte­rý doru­čí osob­ně nebo poš­tou na adre­su školy.

Top