Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Letní včelařská škola

Vče­lař­ské zákla­dy v pěti dnech

Nový for­mát Let­ní ško­ly nástav­ko­vé­ho vče­la­ře­ní Jar­ní LŠNV+ Blat­ná 2023 je určen začí­na­jí­cím vče­la­řům. Kurz je roz­dě­len do dvou bloků:

1. 2. dub­na 2023: teo­re­tic­ká pří­pra­va, prak­tic­ké ukáz­ka­my v labo­ra­to­ři a pří­prav­né vče­lař­ské prá­ce v dílně.

6. – 8. květ­na 2023: prak­tic­ké vče­lař­ské doved­nos­ti na včel­ni­ci i v medár­ně, péče o včel­stva, vytvá­ře­ní odděl­ků, odchov vče­lích matek, pro­ces zís­ká­vá­ní medu a dal­ších vče­lích produktů.

Závaz­né při­hláš­ky zasí­lej­te na adre­su: petr.texl@psnv.cz

Více na https://soublatna.cz/letni-vcelarska-skola/

Nabídka zaměstnání

Střed­ní odbor­né uči­liš­tě, Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, při­jme uči­te­le odbor­né­ho výcvi­ku. Nápl­ní prá­ce bude prak­tic­ká výu­ka žáků - opra­vy trak­to­rů a země­děl­ské techniky.

Kva­li­fi­kač­ní předpoklady:

SŠ tech­nic­ké­ho smě­ru (mini­mál­ně s výuč­ním lis­tem), pra­xe v tech­nic­ky zamě­ře­ném obo­ru, řidič­ský prů­kaz mini­mál­ně B+T, svá­řeč­ský průkaz.

Výho­dou je odbor­ná kva­li­fi­ka­ce peda­go­gic­ké­ho pra­cov­ní­ka pod­le § 9 záko­na č. 563/2004 Sb. o peda­go­gic­kých pra­cov­ní­cích (uči­tel odbor­né­ho výcvi­ku), pří­pad­ně ocho­ta si tuto kva­li­fi­ka­ci doplnit.

Nástup je mož­ný v ter­mí­nu dle doho­dy. Pra­cov­ní poměr bude uza­vřen na dobu urči­tou 1 rok s mož­nos­tí pro­dlou­že­ní na dobu neurčitou.

Pra­cov­ní doba 40 hodin týd­ně, jed­no­směn­ný provoz.

Zaměst­na­nec­ké výhody: 

8 týd­nů dovo­le­né v době let­ních a vánoč­ních prázd­nin, pří­spěv­ky z FKSP na dovo­le­nou,  pen­zij­ní pojiš­tě­ní a další.

Infor­ma­ce podá p. Sta­ni­slav Kuče­ra, kucera@soublatna.cz, tel. 383 412 324, 773 444 561 

Jarní prázdniny

Jar­ní prázd­ni­ny v naší ško­le jsou v ter­mí­nu od 27. úno­ra do 3. břez­na 2023. Do ško­ly se po prázd­ni­nách nastu­pu­je v pon­dě­lí 6. břez­na 2023, stří­dá­ní teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní a odbor­né­ho výcvi­ku je sta­no­ve­né v kalen­dář­ním plá­nu.

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2023

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
dne 4. 1. 2023 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly prv­ní kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků pro škol­ní rok 2023/24.

Podrob­né infor­ma­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou uve­de­na v tom­to doku­me­tu nebo na strán­ce Při­jí­ma­cí říze­ní.

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2023.


Den otevřených dveří

Posled­ní DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v tom­to škol­ním roce je plá­no­vá­ny na úte­rý 24. 1. 2023, od 8 do 14 hodin.

Infor­ma­ce o ško­le a mož­nos­tech stu­dia může­te zís­kat také elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). 

Na těch­to kon­tak­tech si může­te také domlu­vit pro­hlíd­ku ško­ly v indi­vi­du­ál­ních termínech.

Navštiv­te naši ško­lu, pro­hléd­ně­te si všech­ny pro­vo­zy a zís­kej­te podrob­né infor­ma­ce o stu­diu.

SE VČELAMI NA KAFI

je nový před­náš­ko­vý a dis­kuz­ní for­mát pro všech­ny pří­z­niv­ce vče­la­ře­ní.  Setká­ní se budou konat vždy ve čtvr­tek od 18. hodin v Kul­tur­ní kavár­ně Žele­zář­ství U Šul­ců v Blat­né, tř. J. P. Koub­ka 6.

V pořa­dí již dru­hé setká­ní se usku­teč­ní ve čtvr­tek 9. úno­ra 2023 v 18 hodin. Je při­pra­ve­no vel­mi zají­ma­vé téma VČELY V ANTICE. Před­ná­šet bude PhDr. Marie Šoto­lo­vá, šéf­re­dak­tor­ka časo­pi­su Moder­ní včelař.

Dal­ší setká­ní je plá­no­vá­no na 9. 3. 2023. Mgr. Eva Macho­vá, Ph.D. z ČVUT Pra­ha bude před­ná­šet o VČELAŘENÍ V BHÚTÁNU, stá­tu mezi Tibe­tem a Indii.

Med pro seniory

Stu­den­ti obo­ru Vče­lař ze SOU Blat­ná pře­da­li jako vánoč­ní dar přes 100 skle­ni­ček medu do bla­ten­ské­ho Domo­va seni­o­rů. Sta­lo se již tra­di­cí, že před Váno­ce­mi a Veli­ko­no­ce­mi med od škol­ních včel putu­je k našim star­ším spo­lu­ob­ča­nům. Chce­me tak oby­va­te­lům Domo­va před nastá­va­jí­cí­mi vánoč­ní­mi svát­ky zlep­šit nála­du a při­spět k posí­le­ní imunity.

Vánoční prázdniny

Vánoč­ní prázd­ni­ny 2022/23 začí­na­jí v pátek 23. 12. 2022 a kon­čí v pon­dě­lí 2. 1. 2023. Žáci nastu­pu­jí do ško­ly v úte­rý 3. led­na na pra­co­viš­tě pod­le roz­pi­su v kalen­dář­ním plánu.

Bez­sta­rost­nou jízdu rokem 2023 pře­je­me všem …


Setkání absolventů oboru včelař 1. 10. 2022.

Váže­ní absol­ven­ti obo­ru Vče­lař, Jiho­čes­ké vče­lař­ské ško­ly, kur­zu Včelař-Farmář, vyu­ču­jí­cí a pří­z­niv­ci výu­ky vče­lař­ství ve Střed­ním odbor­ném uči­liš­ti Blat­ná. Sou­čas­ný rea­li­zač­ní tým výu­ky vče­lař­ství v SOU Blat­ná si je vědom, že za 12 let pro­šlo SOU Blat­ná téměř 350 stu­den­tů a že je tře­ba se setkat a obo­ha­tit se navzá­jem o vče­lař­ské úspěchy/neúspěchy, inspi­ra­ce, zážit­ky apod.

Top