Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhlá­sil ředi­tel ško­ly na den 18. lis­to­pa­du 2022 vol­ný den pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.

 

Den otevřených dveří

Dal­ší DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v naší ško­le jsou plá­no­vá­ny na 29. 11. 2022 a 24. 1. 2023, vždy od 8 do 14 hodin.

Infor­ma­ce o ško­le a mož­nos­tech stu­dia může­te zís­kat elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). 

Na těch­to kon­tak­tech si může­te také domlu­vit pro­hlíd­ku ško­ly v indi­vi­du­ál­ních termínech.

Navštiv­te naši ško­lu, pro­hléd­ně­te si všech­ny pro­vo­zy a zís­kej­te podrob­né infor­ma­ce o stu­diu.

Závěrečná zkouška

TERMÍNY OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V PROSINCI 2022

Písem­ná zkouš­ka:
pátek 2. 12. 2022 od 7:30 hodin pro všech­ny obo­ry
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (PC učebna).

Úst­ní zkouš­ka: pátek 9. 12. 2022 od 7:30 hodin pro všech­ny obo­ry
budo­va ško­ly (tech­nic­ká učebna).

K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc pře­dem pomo­cí toho­to for­mu­lá­ře, kte­rý doru­čí osob­ně nebo poš­tou na adre­su školy.

Setkání absolventů oboru včelař 1. 10. 2022.

Váže­ní absol­ven­ti obo­ru Vče­lař, Jiho­čes­ké vče­lař­ské ško­ly, kur­zu Včelař-Farmář, vyu­ču­jí­cí a pří­z­niv­ci výu­ky vče­lař­ství ve Střed­ním odbor­ném uči­liš­ti Blat­ná. Sou­čas­ný rea­li­zač­ní tým výu­ky vče­lař­ství v SOU Blat­ná si je vědom, že za 12 let pro­šlo SOU Blat­ná téměř 350 stu­den­tů a že je tře­ba se setkat a obo­ha­tit se navzá­jem o vče­lař­ské úspěchy/neúspěchy, inspi­ra­ce, zážit­ky apod.

60 let SOU Blatná

V letoš­ním roce si při­po­mí­ná­me 60. výro­čí zalo­že­ní Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né. Při této pří­le­ži­tos­ti jsme na dny 27. a 28. září při­pra­vi­li boha­tý pro­gram pro všech­ny, kte­ří při­jdou naši ško­lu navštívit.

Konzultace oborů dálkového studia

Váže­ní stu­den­ti,
zahá­je­ní kon­zul­ta­cí dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru elek­tri­kář (2. ED) – škol­ní rok 2022/2023 je v měsí­ci září naplá­no­vá­no na čtvr­tek 15. 9. 2022, od 14:00 hodin. Kon­zul­ta­ce začí­na­jí teo­rií (elek­tro­ni­ka a elek­tro­tech­nic­ká měře­ní).
Úpl­ný roz­vrh kon­zul­ta­cí  a dal­ší infor­ma­ce dosta­ne­te na prv­ní hodi­ně. Na prv­ní hodi­nu si při­nes­te poznám­ko­vé seši­ty a psa­cí potřeby.

Roz­pis kon­zul­ta­cí pro dál­ko­vé stu­di­um obo­ru Vče­lař je na https://soublatna.cz/vcelar-info/

My v tom jihočechy nenecháme

Jiho­čes­ký kraj vyhlá­sil dotač­ní pro­gram zamě­ře­ný na pod­po­ru škol­ních a mimo­škol­ních akti­vit dětí a mládeže.

Pro­gram je urče­ný pro rodi­ny s dět­mi od 3 let do dovr­še­ní 19 let, kte­ré mají trva­lé byd­liš­tě v jiho­čes­kém kra­ji. Žádosti o pod­po­ru podá­va­jí zákon­ní zástup­ci dětí pro­střed­nic­tvím orga­ni­za­ce, kte­rá pro­vo­zu­je pod­po­ro­va­né aktivity.

V naší ško­le je mož­né pod­po­ru vyu­žít na úhra­du uby­to­vá­ní a stra­vo­vá­ní žáků.

Podrob­né infor­ma­ce, for­mu­lář žádosti a dal­ší doku­men­ty najde­te na webo­vých strán­kách https://myvtomjihocechynenechame.cz/podpora-aktivit-deti-mladeze

Oznámení zvýšení cen

Vzhle­dem ke zvy­šo­vá­ní cen potra­vin na trhu jsme muse­li při­stou­pit k navý­še­ní ceny za stra­vu v naší škol­ní jídelně.

Ceny se s plat­nos­tí od 1. 9. 2022 mění takto:

Pou­ze oběd:  40,-- Kč

Celo­den­ní stra­va (uby­to­va­ní žáci):  100,-- Kč

Žádá­me o zvý­še­ní výše zálo­ho­vých měsíč­ních pla­teb u trva­lých příkazů:

pou­ze obě­dy - část­ka  800,-- Kč

uby­to­va­ní žáci - část­ka 3 000,-- Kč (1 000,-- za uby­to­vá­ní, 2 000,-- za stravu)

Peklo jménem DAKAR

30. květ­na 2022 uspo­řá­da­la naše ško­la ve spo­lu­prá­ci s Měs­tem Blat­ná vel­mi zají­ma­vou bese­du věno­va­nou moto­ris­tic­ké­mu spor­tu nazva­nou PEKLO JMÉNEM DAKAR. 

Akce se usku­teč­ni­la v sále Komu­nit­ní­ho cen­t­ra a mimo žáků SOU se zůčast­ni­li i zájem­ci ze základ­ních škol.

Více o akci a pár fotek najde­te na https://soublatna.cz/peklo-jmenem-dakar/

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2022

Dne 8. 6. 2022 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly tře­tí kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2022/23.

Počty vol­ných míst do jed­not­li­vých oborů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní studium:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 1
26-51-H/01 Elek­tri­kář 4
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 2
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 6
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní studium:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní 4

Ve škol­ním roce 2022-23 nebu­de ote­vřen 1. roč­ník dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru 26-51-H/01 Elektrikář

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 30. červ­na 2022.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2022
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vyplnění
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Včelař


Top