Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Oznámení zvýšení cen

Vzhle­dem ke zvy­šo­vá­ní cen potra­vin na trhu jsme muse­li při­stou­pit k navý­še­ní ceny za stra­vu v naší škol­ní jídelně.

Ceny se s plat­nos­tí od 1. 9. 2022 mění takto:

Pou­ze oběd:  40,-- Kč

Celo­den­ní stra­va (uby­to­va­ní žáci):  100,-- Kč

Žádá­me o zvý­še­ní výše zálo­ho­vých měsíč­ních pla­teb u trva­lých příkazů:

pou­ze obě­dy - část­ka  800,-- Kč

uby­to­va­ní žáci - část­ka 3 000,-- Kč (1 000,-- za uby­to­vá­ní, 2 000,-- za stravu)

Závěrečná zkouška

TERMÍNY OPRAVNÝCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2022

Písem­ná zkouš­ka:
pátek 2. 9. 2022 od 7:30 hodin pro všech­ny obo­ry
učeb­na teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní (PC učebna).

Prak­tic­ká zkouš­ka:
čtvr­tek 8. a pátek 9. 9. 2022 od 7:00 hodin pro obor Opra­vář země­děl­ských stro­jů
pátek 9. 9. 2022 od 7:00 hodin pro všech­ny obo­ry
díl­na odbor­né­ho výcvi­ku pří­sluš­né­ho obo­ru (nut­ný pra­cov­ní oblek a obuv!).

Úst­ní zkouš­ka: pátek 16. 9. 2022 od 7:30 hodin pro všech­ny obo­ry
klu­bov­na DM (1. poschodí).

K oprav­né zkouš­ce nebo zkouš­ce v náhrad­ním ter­mí­nu se musí žák písem­ně při­hlá­sit nejmé­ně měsíc pře­dem pomo­cí toho­to for­mu­lá­ře, kte­rý doru­čí osob­ně nebo poš­tou na adre­su školy.

Peklo jménem DAKAR

30. květ­na 2022 uspo­řá­da­la naše ško­la ve spo­lu­prá­ci s Měs­tem Blat­ná vel­mi zají­ma­vou bese­du věno­va­nou moto­ris­tic­ké­mu spor­tu nazva­nou PEKLO JMÉNEM DAKAR. 

Akce se usku­teč­ni­la v sále Komu­nit­ní­ho cen­t­ra a mimo žáků SOU se zůčast­ni­li i zájem­ci ze základ­ních škol.

Více o akci a pár fotek najde­te na https://soublatna.cz/peklo-jmenem-dakar/

Přijímací řízení

Přijímací řízení 2022

Dne 8. 6. 2022 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly tře­tí kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2022/23.

Počty vol­ných míst do jed­not­li­vých oborů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní studium:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 1
26-51-H/01 Elek­tri­kář 4
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 2
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 6
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní studium:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní 4

Ve škol­ním roce 2022-23 nebu­de ote­vřen 1. roč­ník dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru 26-51-H/01 Elektrikář

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 30. červ­na 2022.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2022
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vyplnění
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Včelař


Soutěž 60

U pří­le­ži­tos­ti 60. výro­čí zalo­že­ní Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né vyhla­šu­je­me sou­těž pro návštěv­ní­ky našich inter­ne­to­vých a face­boo­ko­vých stránek.

  • Kaž­dý sou­těž­ní týden od 4. dub­na do 27. červ­na v pon­dě­lí bude zve­řej­ně­na na www a FB pro­fi­lu ško­ly otáz­ka týka­jí­cí se uči­liš­tě a 3 mož­né odpo­vě­di (A, B, C)
  • Odpo­vě­di bude mož­né zasí­lat pro­střed­nic­tvím webo­vé­ho for­mu­lá­ře do čtvrt­ka 12:00 hodin
  • Sou­tě­ží se o atrak­tiv­ní ceny, kte­ré věno­val Petr Lusk - před­ní foto­graf moto­ris­tic­ké­ho spor­tu, SOU Blat­ná a dal­ší part­ne­ři školy

Chceš sou­tě­žit? Pře­jdi na strán­ku sou­tě­že nebo na face­book!

Praxe elektrikářů

Žákům obo­ru Elek­tri­kář se naskyt­la mož­nost prak­tic­ké výu­ky pří­mo u zákaz­ní­ka. Jed­na­lo se o mon­táž nové elek­tro­in­sta­la­ce byto­vé­ho jádra na síd­liš­ti 1. Máje ve Strakonicích.

Tuto pří­le­ži­tost všich­ni rádi vyu­ži­li a vyzkou­še­li si prá­ci elek­tri­ká­ře v reál­ném pro­stře­dí. Celá elek­tro­in­sta­la­ce byla sku­pi­nou žáků pod vede­ním uči­te­le odbor­né­ho výcvi­ku p. Ale­xan­de­ra Miš­ka pro­ve­de­na ve třech dnech.

U dokon­če­ní pra­cí byl pří­to­men zákaz­ník, kte­rý stu­den­ty pochvá­lil za dob­ře odve­de­nou prá­ci. Dovo­lí­me si cito­vat jeho auten­tic­ký komentář:

Hele klu­ci, moc dík, zvlád­li jste to super a pře­kva­pi­lo mě, jak v poho­dě jste. Měl jsem o stu­den­tech učňá­ku hor­ší míně­ní, když si teda vzpo­me­nu na sebe ;-). … Dík  
 

Tro­chu více a pár fotek najde­te v udá­los­tech.

Den otevřených dveří

Dal­ší DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v naší ško­le již pto ten­to škol­ní rok není plánovaný.

Infor­ma­ce o ško­le a mož­nos­tech stu­dia může­te zís­kat elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). 

Na těch­to kon­tak­tech si může­te také domlu­vit pro­hlíd­ku ško­ly v indi­vi­du­ál­ních termínech.

Navštiv­te naši ško­lu, pro­hléd­ně­te si všech­ny pro­vo­zy a zís­kej­te podrob­né infor­ma­ce o stu­diu.

PF 2022

Jsme tu s Vámi už téměř 60 let. A pořád rádi. Tak šťast­né a veselé…


Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhlá­sil ředi­tel ško­ly na dny 25. a 26. říj­na 2021 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.

Ředi­tel­ské vol­no je vyhlá­še­no na zákla­dě posou­ze­ní sou­čas­né­ho sta­vu epi­de­mi­o­lo­gic­ké covi­do­vé situ­a­ce v Jiho­čes­kém kraji. 

Žákům ško­ly se dopo­ru­ču­je během vol­ných dnů a pod­zim­ních prázd­nin v maxi­mál­ní mož­né míře ome­zit kon­tak­ty s ostat­ní­mi lid­mi, aby se zabrá­ni­lo nekon­t­ro­lo­va­né­mu šíře­ní viro­vých one­moc­ně­ní, zejmé­na COVID-19.

Školení EGD 2021

Školení elektrikářů

Na pře­lo­mu září a říj­na 2021absolvovali naši žáci obo­ru Elek­tri­kář zají­ma­vé tří­den­ní ško­le­ní v SOŠE Hlu­bo­ká, vede­né spe­ci­a­lis­ty fir­my EGD. Cílem toho­to ško­le­ní bylo sezná­mit žáky s pra­cí na kabe­lech vel­kých prů­ře­zů se zamě­ře­ním na při­po­jo­vá­ní odběr­ných míst.

Více o této akci najde­te na https://soublatna.cz/udalosti/skoleni-egd-2021/

Top