Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně

Aktuálně

Jarní prázdniny

Vysvěd­če­ní za 1. polo­le­tí škol­ní­ho roku bude žákům pře­dá­no ve čtvr­tek 30. 1. 2020. V pátek 31. led­na jsou jed­no­den­ní polo­let­ní prázd­ni­ny, na kte­ré u nás hned nava­zu­jí jar­ní prázd­ni­ny od 3. do 7. úno­ra 2020. Po prázd­ni­nách ve ško­le začí­ná­me dne… více...

Přijímací řízení 2020

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
ředi­tel ško­ly vyhlá­sil 1. kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní pro škol­ní rok 2020/2021.

Počty při­jí­ma­ných ucha­ze­čů do jed­not­li­vých obo­rů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 30
26-51-H/01 Elek­tri­kář:… více...

Den otevřených dveří

Nej­bliž­ší den ote­vře­ných dve­ří se v naší ško­le bude konat v úte­rý dne 21. led­na 2020 od 8 do 14 hodin. K návštěvě a pro­hlíd­ce zve­me nejen zájem­ce o stu­di­um a jejich rodi­če, ale i všech­ny ostat­ní, kte­ří mají zájem pro­hléd­nout si naše pro­sto­ry a vyba­ve­ní.
Naši ško­lu může­te… více...

PF 2020

Napl­ně­ný svá­teč­ní vánoč­ní čas a čino­ro­dý rok 2020 pře­je všem svým žákům, zaměst­nan­cům, pří­z­niv­cům i všem ostat­ním SOU Blat­ná


PF 2020

Třídní schůzky

tříd­ní schůz­ky tří­le­tých obo­rů vzdě­lá­ní se budou konat v pátek 29. 11. 2019 od 13:30 do 15:00 hodin v učeb­nách teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní.

Vánoční strom pro Písek

V are­á­lu naše­ho uči­liš­tě vyrost­la nád­her­ná jed­le. Rost­la a rost­la, až se z ní stal mohut­ný krás­ný strom. Bohu­žel ten, kdo ji před více než 50 lety sázel, pro ni vybral nevhod­né mís­to. Byla zase­za­na v těs­né blíz­kos­ti budo­vy škol­ní­ho auto­ser­vi­su a začí­na­la stav­bu… více...

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­ji na dny 31. 10. a 1. 11 2019 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blat­ná.

Odů­vod­ně­ní:

V obdo­bí od 26. 10. do 3. 11. 2019 bude v budo­vě… více...

Studenti SOU Blatná v CB Auto České Budějovice

Dne 23. září 2019 se stu­den­ti Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě v Blat­né s peda­go­gic­kým
dopro­vo­dem vypra­vi­li na workshop do fir­my CB Auto. Orga­ni­zá­to­rem akce byla
Jiho­čes­ká hos­po­dář­ská komo­ra (JHK). Akce je sou­čás­tí pro­jek­tu Asi­s­tenč­ní
cen­t­rum – Impuls pro kari­é­ru a pra­xi, kte­rý si kla­de… více...

Elektrikář - dálkové studium

Elektrikář (DS)

Střed­ní vzdě­lá­ní s výuč­ním lis­tem

Kód elek­tri­kář 26-51-H/01
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um / 2 roky

Infor­ma­ce k zahá­je­ní škol­ní­ho roku

Prv­ní kon­zul­ta­ce dál­ko­vé­ho obo­ru Elek­tri­kář pro­běh­ne v úte­rý 10. 9. 2019 od 14:00 hodin v admi­nis­tra­tiv­ní budo­vě ško­ly.

Účast­ní­kům stu­dia budou na této schůz­ce… více...

Zahájení školního roku 2019-20

Škol­ní rok 2019/2020 začí­ná v pon­dě­lí
2. září 2019 v  8.00 hodin.
 

Žáci prv­ních roč­ní­ků tří­le­tých obo­rů se shro­máž­dí na nádvo­ří před admi­nis­tra­tiv­ní budo­vou. Zde se sezná­mí  s tříd­ním uči­te­lem, pro­hléd­nou si are­ál ško­ly a budou jim pře­dá­ny infor­ma­ce ke škol­ní­mu roku… více...


Naši partneři - instituce, firmy