Back to Top
 

Category Archives: Aktuálně

Den otevřených dveří

V tom­to pod­zim­ním obdo­bí pořá­dá­me DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úte­rý 28. 11. 2023 od 8 do 14 hodin.

Infor­ma­ce o ško­le a mož­nos­tech stu­dia může­te zís­kat také elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). 

Na těch­to kon­tak­tech si může­te také domlu­vit pro­hlíd­ku ško­ly v indi­vi­du­ál­ních termínech.

Navštiv­te naši ško­lu, pro­hléd­ně­te si všech­ny pro­vo­zy a zís­kej­te podrob­né infor­ma­ce o stu­diu.

Včelařský zájezd do Vídně a Slovinska

Obor Vče­lař na SOU Blat­ná pořá­dá nejen pro stu­den­ty a absol­ven­ty odbor­ný zájezd do Víd­ně a Slo­vin­ska ve dnech 27. – 29. říj­na 2023. Tema­tic­ky je zájezd kon­ci­po­ván s návště­vou vče­lař­ských míst, kde půso­bil Slo­vi­nec Anton Janscha - prv­ní uči­tel vče­lař­ství u Marie Tere­zie. Navští­ví­me půso­biš­tě Janschy ve Víd­ni a dále včel­ni­ce a vče­lař­ská muzea ve Slo­vin­sku. Podrob­nos­ti v pří­lo­ze zde.

Při­hláš­ky posí­lej­te na ptexl@email.cz nebo tel.: 728 717 375. 

Aktivity-elektrikar-2023

Ve spo­lu­prá­ci s dis­tri­buč­ní fir­mou EG.D, bylo zor­ga­ni­zo­vá­no ško­le­ní kabe­láž­ních pra­cí a při­po­jo­vá­ní pojist­ko­vých skří­ní. Zámě­rem ško­le­ní bylo při­blí­žit stu­den­tům prá­ci na tom­to zaří­ze­ní, kte­ré na SOU Blat­ná nelze vyu­čo­vat, jeli­kož není na tyto dru­hy pra­cí vyba­ve­na. Záro­veň fir­ma EG.D, kte­rá poptá­vá nové pra­cov­ní­ky do své­ho kolek­ti­vu, spo­ji­la toto ško­le­ní s nábo­rem. Ško­le­ní se zúčast­ni­li stu­den­ti 3. roč­ní­ku SOU Blat­ná obo­ru Elektrikář.

Celý člá­nek najde­te na https://soublatna.cz/aktivity-elektrikar-2023/

Náhradní termín závěrečných zkoušek

V sou­la­du s usta­no­ve­ním škol­ské­ho záko­na č.561/2004 Sb. § 75 odst. 2 v plat­ném zně­ní a vyhláš­kou č. 47/2005 Sb., o ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní na střed­ních ško­lách § 5, sta­no­vil ředi­tel ško­ly ter­mí­ny závě­reč­ných zkou­šek v tří­le­tých obo­rech vzdělání.


TERMÍNY ZKOUŠEK V PROSINCI 2023 (náhradní a opravný termín):


Obor 23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik):
písem­ná zkouška: 8. 12. 2023 od 8:00 hodin

Při­hláš­ka k oprav­né (náhrad­ní) závě­reč­né zkoušce

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhlá­sil ředi­tel ško­ly na den 29. září 2023 vol­ný den pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.

 

Obědy pro jihočeské děti

Naše ško­la je zapo­je­na do pro­gra­mu “Obě­dy pro jiho­čes­ké děti”.

Cílem dotač­ní­ho pro­gra­mu je pod­po­ra škol­ní­ho stra­vo­vá­ní v mateř­ských, základ­ních a střed­ních ško­lách v Jiho­čes­kém kra­ji. Díky této pod­po­ře bude mož­né zlep­šit pod­mín­ky pro řád­ný prů­běh škol­ní docház­ky žáků, jejich stra­vo­vá­ní a záro­veň také před­chá­zet jejich pří­pad­né­mu soci­ál­ní­mu vyloučení.

Více o tom­to pro­jek­tu najde­te na https://obedy.kraj-jihocesky.cz/

Zahájení dálkového studia oboru Elektrikář

Váže­ní stu­den­ti,
zahá­je­ní a výu­ka dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru elek­tri­kář 1. ED – škol­ní rok 2023/2024 je v měsí­ci září naplá­no­vá­no na čtvr­tek 14.9.2023 od 14 do 20 hodin. Kon­zul­ta­ce začí­na­jí teo­re­tic­kou výu­kou – elek­tro­ni­ka a elek­tro­tech­nic­ká měře­ní. Při­nes­te si poznám­ko­vý sešit a psa­cí potře­by. Všech­ny kon­zul­ta­ce teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní budou v učeb­nách budo­vy ško­ly urče­né pro teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní. Odbor­ný výcvik bude pro­bí­hat v díl­nách v are­á­lu ško­ly.
Úpl­ný roz­vrh kon­zul­ta­cí Vaše­ho obo­ru spo­lu s dal­ší­mi potřeb­ný­mi infor­ma­ce­mi dosta­ne­te při prv­ní konzultaci.

Na dny kon­zul­ta­cí si může­te při­hlá­sit veče­ře, mini­mál­ně 2 dny pře­dem na e-mailové adre­se bambasova@soublatna.cz.

Chvála medu 2023

Letoš­ní Chvá­la medu na Hor­ním hra­dě v sobo­tu 5. srp­na 2023 byla ve zna­me­ní setká­ní absol­ven­tů bla­ten­ské vče­lař­ské ško­ly a křtu čtyř svaz­ků učeb­nic Vče­lař­ství. Slav­nost­ní uve­de­ní učeb­nic do živo­ta pro­ve­dl vče­lař a herec Dej­vic­ké­ho diva­dla Mar­tin Myšič­ka. Z téměř dva­ce­ti auto­rů se křtu zúčast­ni­li Lukáš Prý­mas, Petr Texl, Jaro­slav Lsti­bůrek, Voj­těch Kru­žík, Kami­la Sop­ko­vá, Pavel Holub a Miroslav Urban. Vět­ši­na auto­rů vyu­ču­je učeb­ní obor Vče­lař na SOU Blat­ná. V hodov­ně hra­du před­ná­šel o kva­li­tě vče­lí­ho vosku Voj­těch Kru­žík, o vče­lích pro­duk­tech a živo­tě včel v brtích před­ná­šel Petr Texl. Poslu­cha­če nadchla komen­to­vá­na pro­cház­ka k brtím, včet­ně ote­vře­ní brtě v arbo­re­tu. Na stán­ku PSNV se kro­mě dob­ré kávy a medu nabí­ze­la limi­to­va­ná šar­že medo­vi­ny se spe­ci­ál­ní eti­ke­tou ke křtu učeb­nic Vče­lař­ství, časo­pis Moder­ní vče­lař a lite­ra­tu­ra z nakla­da­tel­ství PSNV.

Více o této akci najde­te na www.hornihrad.cz.

Křest učeb­nic Vče­lař­ství na Hor­ním hra­dě. Zle­va: Mar­tin Myšič­ka, Voj­těch Kru­žík, Lukáš Prý­mas, Kami­la Sop­ko­vá, Petr Texl.
Mezi téměř 350 účast­ní­ky vyda­ře­né akce bylo mno­ho vče­la­řů a absol­ven­tů bla­ten­ské vče­lař­ské školy.
Eti­ke­ta limi­to­va­né šar­že medoviny.

Letní prázdniny

Let­ní prázd­ni­ny v naší ško­le jsou v ter­mí­nu od 3. čer­ven­ce do 1. září 2023. Do ško­ly se po prázd­ni­nách nastu­pu­je v pon­dě­lí 4. září 2023. 

Volby školské rady 2020

Volby školské rady 2023

V červ­nu 2023 pro­běh­ly vol­by do škol­ské rady SOU Blat­ná. Voleb­ní obdo­bí je 3 roky, nová škol­ská rada bude usta­no­ve­na k 1. 10. 2023.

Škol­ská rada SOU Blat­ná má 6 čle­nů, z toho 2 čle­ny volí opráv­ně­né oso­by (zle­ti­lí žáci a zákon­ní zástup­ci nezle­ti­lých žáků), 2 čle­ny volí peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci ško­ly a 2 čle­ny jme­nu­je zři­zo­va­tel ško­ly (Jiho­čes­ký kraj).

Výsled­ky voleb najde­te na této stránce Kandidátní listina do voleb ŠR 2023
 Informace k volbám školské rady 2023

Top