V led­nu pořá­dá­me DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v úte­rý 23. 1. 2024 od 8 do 14 hodin.

Infor­ma­ce o ško­le a mož­nos­tech stu­dia může­te zís­kat také elek­tro­nic­ky (info@soublatna.cz) nebo tele­fo­nic­ky (383 412 320, 383 412 322). 

Na těch­to kon­tak­tech si může­te také domlu­vit pro­hlíd­ku ško­ly v indi­vi­du­ál­ních termínech.

Navštiv­te naši ško­lu, pro­hléd­ně­te si všech­ny pro­vo­zy a zís­kej­te podrob­né infor­ma­ce o stu­diu.