je nový před­náš­ko­vý a dis­kuz­ní for­mát pro všech­ny pří­z­niv­ce vče­la­ře­ní.  Setká­ní se budou konat vždy ve čtvr­tek od 18. hodin v Kul­tur­ní kavár­ně Žele­zář­ství U Šul­ců v Blat­né, tř. J. P. Koub­ka 6.

Prv­ní setká­ní se usku­teč­ní ve čtvr­tek 12. led­na 2023. Ten­to večer bude věno­ván IV. svaz­ku učeb­ni­ce Vče­lař­ství, kte­rý prá­vě vychá­zí. Účast­ní­ci budou mít mož­nost dis­ku­to­vat pří­mo s auto­ry této kni­hy. Před­ná­šet budou odbor­ní­ci Petr Texl, Fran­ti­šek Texl, Jaro­slav Lsti­bůrek, Lukáš Prý­mas, Tere­za Škor­pi­lo­vá a Voj­těch Kružík.

Na mís­tě bude k dostá­ní tato pub­li­ka­ce PSNV-CZ, včet­ně před­chá­ze­jí­cích dílů.

Dal­ší setká­ní je plá­no­vá­no na 9. 2. 2023  od 18:00. Na ten­to den je při­pra­ve­no vel­mi zají­ma­vé téma VČELY V ANTICE. Před­ná­šet bude PhDr. Marie Šoto­lo­vá, šéf­re­dak­tor­ka časo­pi­su Moder­ní včelař.