Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Ředitelské volno

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­je ředi­tel ško­ly na dny 2. a 3. květ­na 2019 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blat­ná mimo tří­du 2.P obo­ru 64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní.

Odů­vod­ně­ní:
V tyto dny budou pro­bí­hat písem­né stát­ní matu­ri­ty.
Záro­veň budou na všech pra­co­viš­tích ško­ly pro­bí­hat pro­věr­ky BOZP.

Vzhle­dem k potře­bě per­so­nál­ní­ho zajiš­tě­ní těch­to čin­nos­tí peda­go­gic­ký­mi pra­cov­ní­ky ško­ly by bylo vel­mi kom­pli­ko­va­né záro­veň zajis­tit plno­hod­not­nou výu­ku. Také se jed­ná o čtvr­tek a pátek po stát­ním svát­ku. Pří­jezd do ško­ly na tyto dny je pro žáky ze vzdá­le­ných míst, kte­ří jsou uby­to­va­ní na domo­vě mlá­de­že, časo­vě a finanč­ně nároč­ný.

Orga­ni­zač­ní opat­ře­ní:

Vyu­ču­jí­cí před­mě­tů při­pa­da­jí­cích na vol­né dny zada­jí žákům úko­ly pro samo­stu­di­um. Vol­né dny budou vyu­ži­ty k dal­ším kon­t­ro­lám a opra­vám vyba­ve­ní ško­ly, kte­ré není mož­né pro­vá­dět za pro­vo­zu.


Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy