V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhlá­sil ředi­tel ško­ly na dny 25. a 26. říj­na 2021 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.

Ředi­tel­ské vol­no je vyhlá­še­no na zákla­dě posou­ze­ní sou­čas­né­ho sta­vu epi­de­mi­o­lo­gic­ké covi­do­vé situ­a­ce v Jiho­čes­kém kraji. 

Žákům ško­ly se dopo­ru­ču­je během vol­ných dnů a pod­zim­ních prázd­nin v maxi­mál­ní mož­né míře ome­zit kon­tak­ty s ostat­ní­mi lid­mi, aby se zabrá­ni­lo nekon­t­ro­lo­va­né­mu šíře­ní viro­vých one­moc­ně­ní, zejmé­na COVID-19.