Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Ředitelské volno

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­ji na dny 31. 10. a 1. 11 2019 vol­né dny pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blat­ná.


Odů­vod­ně­ní:

V obdo­bí od 26. 10. do 3. 11. 2019 bude v budo­vě ško­ly a domo­va mlá­de­že pro­bí­hat nut­ná opra­va – odstra­ně­ní hava­rij­ní poru­chy kana­li­zač­ní­ho potru­bí. Vzhle­dem k tomu nemů­že v těch­to budo­vách pro­bí­hat běž­ný pro­voz.


Ing. Miroslav Čapek
ředi­tel ško­ly


Comments are closed.


Naši partneři - instituce, firmy