V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­je ředi­tel ško­ly na dny 12. a 15. dub­na 2024 vol­ný den pro žáky tře­tích roč­ní­ků tří­le­tých obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.

Žáci niž­ších roč­ní­ků tří­le­tých obo­rů a žáci nástav­bo­vé­ho stu­dia mají v tyto dny výu­ku pod­le sta­no­ve­né­ho rozvrhu.

Důvo­dem je koná­ní jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ky do matu­rit­ních obo­rů vzdě­lá­ní. Vět­ši­na žáků tře­tích roč­ní­ků se těch­to zkou­šek zúčast­ní. Záro­veň je nut­né zajis­tit ve ško­le dosta­teč­ný počet vol­ných uče­ben a peda­go­gů pro řád­né zajiš­tě­ní prů­bě­hu JPZ.