Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Aktuálně > Ředitelské volno

Ředitelské volno

V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhla­šu­je ředi­tel ško­ly na den 29. září 2017 vol­ný den pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blat­ná.

Odů­vod­ně­ní:
Jed­ná se o pátek po stát­ním svát­ku. Pří­jezd do ško­ly na jeden den je pro žáky ze vzdá­le­ných míst, kte­ří jsou uby­to­va­ní na domo­vě mlá­de­že, časo­vě a finanč­ně nároč­ný.
Orga­ni­zač­ně je kom­pli­ko­va­né zajis­tit účel­nou výu­ku na jeden den zejmé­na na pra­co­viš­tích odbor­né­ho výcvi­ku.
Vyu­ču­jí­cí před­mě­tů při­pa­da­jí­cích na vol­ný den zada­jí žákům úko­ly pro samo­stu­di­um.
Vol­ný den bude vyu­žit k dal­ším kon­t­ro­lám a opra­vám vyba­ve­ní ško­ly, kte­ré není mož­né pro­vá­dět za pro­vo­zu.

Comments are closed.