V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhlá­sil ředi­tel ško­ly na den 29. září 2023 vol­ný den pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.