V sou­la­du s usta­no­ve­ním § 24 odst. 2 škol­ské­ho záko­na č. 561/2004 Sb. v plat­ném zně­ní vyhlá­sil ředi­tel ško­ly na den 27. září 2021 vol­ný den pro žáky všech obo­rů vzdě­lá­ní SOU Blatná.

Jed­ná o jeden pra­cov­ní den mezi nedě­lí a stát­ním svát­kem. Pří­jezd do ško­ly na ten­to jedi­ný den je pro žáky ze vzdá­le­ných míst, kte­ří jsou uby­to­va­ní na domo­vě mlá­de­že, časo­vě a finanč­ně náročný.

Vyu­ču­jí­cí před­mě­tů při­pa­da­jí­cích na vol­ný den zada­jí žákům úko­ly pro samostudium.