V sou­la­du s usta­no­ve­ním škol­ské­ho záko­na č.561/2004 Sb. § 75 odst. 2 v plat­ném zně­ní a vyhláš­kou č. 47/2005 Sb., o ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní na střed­ních ško­lách § 5, sta­no­vil ředi­tel ško­ly ter­mí­ny závě­reč­ných zkou­šek v tří­le­tých obo­rech vzdělání.

Ter­mí­ny zkou­šek řád­né­ho ter­mí­nu v červ­nu 2024 jsou zve­řej­ně­ny na této stránce.


OPRAVNÉ A NÁHRADNÍ TERMÍNY ZKOUŠEK V ZÁŘÍ 2024 :

Pro všech­ny tří­le­té obo­ry den­ní­ho studia :
písem­ná zkouška: 6. 9. 2024 od 8:00 hodin
prak­tic­ká zkouška: 12. až 13. 9. 2024 od 7:00 hodin
úst­ní zkouška: 20. 9. 2024 od 8:00 hodin