J. Wal­ter: Bělá­sek ovoc­ný (Apo­ria cra­ta­e­gi), Šuma­va, čer­ve­nec 2020

Ve čtvr­tek 16. květ­na 2024 od 18 hodin v Kul­tur­ní kavár­ně U Šul­ců v Blat­né, v rám­ci cyk­lu Se vče­la­mi na kafi, při­ví­tá­me ento­mo­lo­ga ze Zápa­do­čes­ké­ho muzea v Plzni Mgr. Jana Wal­te­ra, kte­rý v rám­ci před­náš­ky s názvem Motý­li kolem nás pood­ha­lí pro­blémy s ubý­va­jí­cím hmy­zem v pří­ro­dě. S Mgr. Wal­trem jsme se sezná­mi­li v rám­ci nále­zu prv­ní­ho hníz­da srš­ně asij­ské v Čes­ké repub­li­ce v Plzni. Sršeň asij­ská a vče­la medo­nos­ná je téma, kte­ré rezo­nu­je nejen mezi vče­la­ři. Urči­tě i tato pro­ble­ma­ti­ka se v kavár­ně bude dis­ku­to­vat. Je to pří­spě­vek ke Svě­to­vé­mu dni včel, kte­rý se koná 20. květ­na na včel­ni­cích v celé Čes­ké republice.

V rám­ci svě­to­vé­ho dne včel (20. kvě­ten) pořá­dá Pra­cov­ní spo­leč­nost nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s., po celé Čes­ké repub­li­ce ve dnech 17. – 19. 5. 2024 akci Den ote­vře­ných úlů. Seznam včel­nic z celé ČR, kte­ré lze navští­vit nalez­ne­te na www.otevreneuly.cz. V Blat­né je mož­né v pátek (17. 5.) a sobo­tu (18. 5.) od 9 do 12h navští­vit včel­ni­ci Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě Blat­ná, U Sla­dov­ny 671, kde vás stu­den­ti obo­ru Vče­lař sezná­mí se vče­lař­ským řemes­lem a umož­ní vám nahléd­nout do ote­vře­né­ho úlu. V nedě­li 19. 5. lze od 10 do 12h navští­vit včel­ni­ci v Černív­sku čp. 15 (vstup od auto­bu­so­vé zastávky).

Petr Texl, uči­tel včelařství