sobo­ta 20. květ­na od 10:00 v SOU Blatná

Pra­cov­ní spo­leč­nost nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s., spo­lu se SOU Blat­ná pořá­da­jí při pří­le­ži­tos­ti Svě­to­vé­ho dne včel dru­hý roč­ník akce Den ote­vře­ných úlů. Je to pří­spě­vek ke Svě­to­vé­mu dni včel, kte­rý se koná 20. květ­na na včel­ni­cích v celé Čes­ké republice.

U nás akce pro­běh­ne od 10:00 do 12:00 v are­á­lu SOU Blat­ná, U Sla­dov­ny 671. Urči­tě uvi­dí­te cho­va­tel­ské meto­dy, nahléd­ne­te do úlu, ochut­ná­te med a dozví­te se také dal­ší infor­ma­ce o stu­diu obo­ru Vče­lař na této škole.

Těší­me se na Vaši návštěvu.