Žáci prv­ních roč­ní­ků naše­ho uči­liš­tě se zúčast­ni­li veli­ce zají­ma­vé­ho semi­ná­ře s pra­cov­ni­ce­mi Pro­bač­ní a medi­ač­ní služ­by, kte­rá síd­lí v budo­vě Okres­ní­ho stát­ní­ho zastu­pi­tel­ství ve Stra­ko­ni­cích. Tato insti­tu­ce zří­ze­ná Minis­ter­stvem spra­ve­dl­nos­ti pra­cu­je s pacha­te­li i oběť­mi trest­ních činů a jejich blíz­ký­mi ve všech fázích trest­ní­ho říze­ní. Pra­cu­je s dospě­lý­mi, mla­dist­vý­mi i dět­mi mlad­ší­mi 15 let, aby zajis­ti­li nápra­vu újmy způ­so­be­né trest­ním činem a ochrá­ni­li spo­leč­nost před páchá­ním dal­ší trest­né činnosti.

Stu­den­tům bylo vysvět­le­no, co vše obná­ší a co může nastat v pří­pa­dě, že spácha­jí něja­ký práv­ní delikt nebo trest­ný čin. Byli i prak­tic­ky zapo­je­ni do veli­ce zají­ma­vé­ho tříd­ní­ho worksho­pu, kde si vyzkou­še­li, jakým způ­so­bem ply­ne trest­ní říze­ní, pokud dojde na řeše­ní jejich prohřešku.

Tato názor­ná ukáz­ka postu­pu byla pro žáky veli­ce pří­nos­ná k tomu, aby si uvě­do­mi­li pří­pad­né násled­ky svých činů.

Moc děku­je­me pra­cov­ni­cím paní Mar­ce­le Šťast­né a Mari­ce Dostá­lo­vé za obsáh­lou před­náš­ku a bude­me se těšit na další.