Back to Top
 

Aktivity studentů oboru Elektrikář ze SOU Blatná

Tří­le­tý den­ní učeb­ní Elek­tri­kář se na SOU Blat­ná zave­dl již v prů­bě­hu deva­de­sá­tých let poté, co bylo z a. s. Tes­la Blat­ná pře­ve­de­no odlou­če­né pra­co­viš­tě učeb­ních elek­tro­tech­nic­kých obo­rů do are­á­lu SOU Blat­ná. Pro­to­že poptáv­ka po elek­tri­ká­řích je na trhu prá­ce v ČR i EU vel­mi vyso­ká, tak se opět od září 2023 ote­vře­lo i dál­ko­vé 2leté stu­di­um obo­ru Elek­tri­kář pro zájem­ce s výuč­ním lis­tem či maturitou.

Stu­den­ti obo­ru Elek­tri­kář zís­ka­jí zna­los­ti a doved­nos­ti pro prá­ci na elek­tric­kých zaří­ze­ních do 1000 V, včet­ně dato­vých sítí a prv­ků zabez­pe­čo­va­cí tech­ni­ky budov. Ve 3. roč­ní­ku zís­ka­jí Osvěd­če­ní pro prá­ci na elek­tric­kých zaří­ze­ních dle vyhláš­ky č. 50/78 Sb., kte­rou nyní nahra­zu­je zákon 250/2021 Sb. s pří­sluš­ný­mi pro­vá­dě­cí­mi před­pi­sy. Dále stu­den­ti zís­ka­jí Osvěd­če­ní od spe­ci­a­li­zo­va­né fir­my pro mon­táž elek­tro­nic­ké­ho zabezpečení.

Stu­den­ti ved­le teo­rie od 1. roč­ní­ku absol­vu­jí ob týden pra­xi na špič­ko­vě vyba­ve­ných díl­nách SOU Blat­ná, kde pro­vá­dě­jí zapo­je­ní, s nimiž se nej­čas­tě­ji set­ka­jí v pra­xi. Ve 2. a 3. roč­ní­ku navíc vyko­ná­va­jí prak­tic­kou výu­ku pří­mo u zákaz­ní­ků dle aktu­ál­ní poptávky.

Stu­den­ti tře­tí­ho roč­ní­ku obo­ru Elek­tri­kář v září pod odbor­ným dohle­dem mis­tra odbor­né­ho výcvi­ku pro­ved­li výmě­nu zem­ní­ho kabe­lu v obci Cehni­ce na Stra­ko­nic­ku. Neboť v srpnu došlo po úde­ru bles­ku do nemo­vi­tos­ti k poško­ze­ní pří­vod­ní­ho kabe­lu, kte­rý byl ulo­žen v zemi­ně. Po měře­ní bylo zjiš­tě­no, že na tom­to kabe­lu je více poruch. Pro­to se kabel musel nahra­dit novým. Bylo nut­né objekt nej­pr­ve napo­jit pro­vi­zor­ně pomo­cí pro­dlu­žo­va­cí­ho kabe­lu. Jeli­kož by se do dvo­ra objek­tu nedo­sta­la tech­ni­ka, muse­ly se výko­po­vé prá­ce pro­vést ručně.

Se stu­den­ty 3. roč­ní­ku byl začát­kem září vyko­pán výkop o dél­ce 38 met­rů a hloub­ce 60 cm. Do výko­pu byl ulo­žen nový kabel CYKY-J 5x10, též CYKY 5Cx10, kte­rý byl zavle­čen do nové ochran­né trub­ky ø 40 mm. Kabel byl zasy­pán jem­ným pís­kem a poté zahr­nut zemi­nou. Nad kabe­lem cca 25 cm byla polo­že­ná výstraž­ná fólie čer­ve­né bar­vy se sym­bo­lem ozna­ču­jí­cí kabel v zemi­ně. Nako­nec klu­ci výkop kom­plet­ně zahr­nu­li zemi­nou a pro­ved­li úpra­vu terénu.

Po při­po­je­ní kabe­lu je opět elek­tro­in­sta­la­ce v rodin­ném domě bez­peč­ná a pro­vo­zu­schop­ná. Jeli­kož si zákaz­ník nepřál foto­gra­fo­vá­ní, neby­ly z  této akce poří­ze­ny žád­né fotografie.

Ško­le­ní v SOŠE Hlu­bo­ká nad Vlta­vou ve dnech 3. až 5. 10. 2023.

chevron-right chevron-left

Ve spo­lu­prá­ci s dis­tri­buč­ní fir­mou EG.D, bylo zor­ga­ni­zo­vá­no  ško­le­ní kabe­láž­ních pra­cí a při­po­jo­vá­ní pojist­ko­vých skří­ní. Zámě­rem ško­le­ní bylo při­blí­žit stu­den­tům prá­ci na tom­to zaří­ze­ní, kte­ré na SOU Blat­ná nelze vyu­čo­vat, jeli­kož není na tyto dru­hy pra­cí vyba­ve­na. Záro­veň fir­ma EG.D, kte­rá poptá­vá nové pra­cov­ní­ky do své­ho kolek­ti­vu, spo­ji­la toto ško­le­ní s nábo­rem. Ško­le­ní se zúčast­ni­li stu­den­ti 3. roč­ní­ku SOU Blat­ná obo­ru Elek­tri­kář, kte­ří byli pod dohle­dem míst­ní­ho mis­tra p. Bc. Mar­ti­na Řeřichy.

1. den dopo­led­ne po zahá­je­ní bylo pro­ve­de­no ško­le­ní BOZP. Poté zača­la prak­tic­ká výu­ka odi­zo­lo­vá­ní vyso­ko­na­pě­ťo­vých kabe­lů a zapo­jo­vá­ní malých pojist­ko­vých skříní.

2. den byla výu­ka roz­ší­ře­na na při­po­jo­vá­ní vel­kých pojist­ko­vých skří­ní s uži­tím kabe­lů nej­vyš­ších prů­ře­zů (např. AYKY 4x240mm2), a to byla fuška.

3. den byla výu­ka smě­ro­vá­na na kabe­lo­vé spoj­ky, kde po odi­zo­lo­vá­ní kabe­lů se žáci nau­či­li mon­to­vat spoj­ko­vé tru­bič­ky jed­not­li­vých žil kabe­lu a poté rea­li­zo­va­li dokon­če­ní pomo­cí PB hořá­ku a smrš­ťo­va­cích návle­ků. Celé toto ško­le­ní mělo pro stu­den­ty SOŠ Blat­ná vel­ký pří­nos do násled­né pra­xe a budou­cí­ho zaměstnání.

Text a foto: Ale­xan­der Miš­ko, mis­tr odbor­né­ho výcvi­ku obo­ru Elek­tri­kář, SOU Blatná

Top