Jar­ní prázd­ni­ny v naší ško­le jsou v ter­mí­nu od 27. úno­ra do 3. břez­na 2023. Do ško­ly se po prázd­ni­nách nastu­pu­je v pon­dě­lí 6. břez­na 2023, stří­dá­ní teo­re­tic­ké­ho vyu­čo­vá­ní a odbor­né­ho výcvi­ku je sta­no­ve­né v kalen­dář­ním plá­nu.