Let­ní prázd­ni­ny v naší ško­le jsou v ter­mí­nu od 3. čer­ven­ce do 1. září 2023. Do ško­ly se po prázd­ni­nách nastu­pu­je v pon­dě­lí 4. září 2023.