Obor Vče­lař na SOU Blat­ná pořá­dá nejen pro stu­den­ty a absol­ven­ty odbor­ný zájezd do Víd­ně a Slo­vin­ska ve dnech 27. – 29. říj­na 2023. Tema­tic­ky je zájezd kon­ci­po­ván s návště­vou vče­lař­ských míst, kde půso­bil Slo­vi­nec Anton Janscha - prv­ní uči­tel vče­lař­ství u Marie Tere­zie. Navští­ví­me půso­biš­tě Janschy ve Víd­ni a dále včel­ni­ce a vče­lař­ská muzea ve Slo­vin­sku. Podrob­nos­ti v pří­lo­ze zde.

Při­hláš­ky posí­lej­te na ptexl@email.cz nebo tel.: 728 717 375.