Back to Top
 

Soutěž GES CUP 2016

Dne 21. a 22. 3. 2016 jsme se zúčast­ni­li desá­té­ho roč­ní­ku sou­tě­že GES – Cup 2016, kte­rou pořá­dá Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Domažli­ce - ško­la Stod ve spo­lu­prá­ci s hlav­ním spon­zo­rem fir­mou GES electro­nic, pod zášti­tou měs­ta Stod.

Sou­těž se sklá­da­la ze tří částí:

  • test z teo­re­tic­kých zna­los­tí z elek­tro­tech­ni­ky, kte­rý byl ten­to­krát pojat poně­kud netra­dič­ně - sklá­dá­ním el. sché­mat for­mou puzzlí
  • prak­tic­ké čás­ti – stav­ba pro­gra­mo­va­tel­né LED kost­ky pod­le při­lo­že­né doku­men­ta­ce (sta­veb­ni­ci dodal hlav­ní spon­zor fir­ma GES elektronik)
  • pozná­va­cí­ho tes­tu (pod­le elek­tro­nic­ké­ho kata­lo­gu GES měli žáci určit a vypsat co nej­ví­ce para­me­t­rů urče­ných sou­čás­tek na osa­ze­ných modu­lech, určit funk­ci modu­lu, atd.)

Sou­tě­že se zúčast­ni­li žáci tře­tí­ho roč­ní­ku Marek Bar­toš a Jan Marou­šek a v sil­né kon­ku­ren­ci žáků tře­tích a čtvr­tých roč­ní­ků z cel­kem čtr­nác­ti škol se umís­ti­li na výbor­ném čtvr­tém mís­tě. V jed­not­liv­cích se pak Jan Marou­šek umís­til na pátém mís­tě z 28 žáků.

Doplň­ko­vým pro­gra­mem byla sou­těž v bow­lin­gu, kde se na tře­tím mís­tě umís­til Marek Bartoš.

Sou­těž byla při­pra­ve­na oprav­du vel­mi dob­ře. Kva­lit­ní hlav­ní ceny dodal GES electro­nic, (digi­tál­ní osci­lo­skop, špič­ko­vý mul­til­ti­me­tr, dal­ší kva­lit­ní mul­ti­me­ti­me­t­ry). Dal­ší ceny věno­va­ly měs­to Stod a regi­o­nál­ní fir­my (PC doplň­ky, kalen­dá­ře a dal­ší upo­mín­ko­vé a pro­pa­gač­ní předměty).

Petr Schmid, uči­tel odbor­né­ho výcviku

V Blat­né dne 23. 3. 2016Top