Back to Top
 

Exkurze LIVA 2016

Dne 11. 3. 2016 se naši žáci 1. a 2. roč­ní­ku učeb­ní­ho obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů zúčast­ni­li pro­hlíd­ky moder­ní země­děl­ské tech­ni­ky v Před­sla­vi­cích na Pra­cha­tic­ku pořá­da­né fir­mou LIVA.
Jar­ní výsta­va byla spo­je­na záro­veň s pro­hlíd­kou muzea, kde se žáci sezná­mi­li s his­to­rií země­děl­ství a živo­tem na venkově.
Exkur­ze byla vhod­ným dopl­ně­ním výu­ky učeb­ní­ho obo­ru a žáci tak zís­ka­li dal­ší poznatky z oblas­ti moder­ní země­děl­ské tech­ni­ky pou­ží­va­né v praxi.Top