Back to Top
 

Jízda zručnosti 2018

Fotogalerie zde
Článek ve Strakonickém deníku

Dne 18. dub­na pořá­da­lo Střed­ní odbor­né uči­liš­tě Blat­ná, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky a Agro­zet Čes­ké Budě­jo­vi­ce a.s. již 17. roč­ník oblast­ní sou­tě­že „Jíz­da zruč­nos­ti 2018“. Sou­těž je urče­na pro stu­den­ty uči­lišť a střed­ních škol, kte­ří v rám­ci stu­dia zís­ka­jí řidič­ské opráv­ně­ní k říze­ní trak­to­ru. Ve tvr­dé kon­ku­ren­ci deví­ti střed­ních škol a uči­lišť a 22 sou­tě­ží­cích obsa­di­li stu­den­ti SOU Blat­ná prv­ní dvě místa!
Na sou­těž se při­šli podí­vat býva­lí mistři, uči­te­lé, pra­cov­ní­ci, absol­ven­ti i stu­den­ti SOU Blat­ná, rodin­ní pří­sluš­ní­ci, žáci míst­ních ZŠ, bla­ten­ská veřej­nost i vzác­ní hos­té. K nim pat­ři­li pře­de­vším sta­rost­ka měs­ta Blat­ná Bc. Kate­ři­na Maleč­ko­vá a mís­tosta­ros­ta měs­ta Blat­ná Pavel Ounic­ký, Ing. Len­ka Hry­z­bi­lo­vá z Agrár­ní komo­ry okre­su Stra­ko­ni­ce, Ing. Jiří Fak­tor, před­se­da před­sta­ven­stva Agro Vodňa­ny a.s. a další.
Již od pon­děl­ka 16. 4. are­ál SOU Blat­ná navští­vi­li sou­tě­ží­cí z ostat­ních škol, aby si pro­je­li při­pra­ve­nou trať. V are­á­lu uči­liš­tě na ně čekal moder­ní trak­tor Zetor Pro­xi­ma 100 s před­ní hna­cí nápra­vou a pří­vě­sem. Trať si pro­je­li i stu­den­ti SOU Blat­ná obo­ru Opra­vář země­děl­ských stro­jů a ze tří­dy 2. P matu­rit­ní­ho obo­ru Pod­ni­ká­ní. Z nich se kva­li­fi­ko­va­li 3 stu­den­ti, kte­ří repre­zen­to­va­li ško­lu na soutěži.
Sou­těž pod­po­ři­lo krás­né poča­sí. Od stře­deč­ní­ho rána při­jíž­dě­li uči­te­lé a stu­den­ti uči­lišť a střed­ních odbor­ných škol. Ve škol­ní jídel­ně se regis­tro­va­li a stu­den­ti loso­va­li pořa­do­vá čís­la. Peda­go­gic­ký dopro­vod loso­val čís­la, u kte­rých sou­těž­ních prv­ků budou plnit funk­ci roz­hod­čích. Roz­hod­čí­mi byli i mistři odbor­né­ho výcvi­ku, uči­te­lé a vybra­ní stu­den­ti SOU Blat­ná. Pro hos­ty při­pra­vi­ly kuchař­ky pří­jem­nou sva­či­nu a nápoje.
Sou­tě­ží­cí si pochva­lo­va­li, že jíz­da se ten­to­krát usku­teč­ni­la na novém asfal­to­vém povrchu v are­á­lu ško­ly. Nová plo­cha nádvo­ří umož­ni­la sou­těž­ní prv­ky umís­tit ten­to­krát jinak než v před­cho­zích letech. Trať byla tech­nic­ky nároč­něj­ší a pořád­ně někte­ré závod­ní­ky potrápila.
Po devá­té hodi­ně vystar­to­val prv­ní sou­tě­ží­cí. On a stej­ně tak dal­ší muse­li před množ­stvím divá­ků před­vést své doved­nos­ti v ovlá­dá­ní trak­to­ru s pří­vě­sem pro­je­tím tra­sy s jede­nác­ti pře­káž­ka­mi. Šlo např. o prů­jezd dvě­ma pra­vo­úh­lý­mi úzký­mi zatáč­ka­mi, osmič­kou, přes­né zasta­ve­ní u ram­py, pře­jezd láv­ky, sla­lom aj. Klí­čo­vým prv­kem bylo cou­vá­ní trak­to­rem s pří­vě­sem do mode­lu úzké gará­že. Roz­hod­čí hod­no­ti­li přes­nost spl­ně­ní jed­not­li­vých úko­lů a čas jízdy.
Byla vyhlá­še­na i sou­těž v kate­go­rii „Veřej­nost“. Tam se při­hlá­si­lo 7 sou­tě­ží­cích, absol­ven­ti SOU Blat­ná, zájem­ci z řad země­děl­ské veřej­nos­ti i peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci zúčast­ně­ných škol.
Poča­sí celé­mu dni přá­lo. Po skvě­lém obě­dě se pro­slu­ně­ná sou­těž chý­li­la ke kon­ci. Jakmi­le odjel posled­ní sou­tě­ží­cí, vrcho­li­la ner­vo­zi­ta. Pořa­da­te­lé vypl­ňo­va­li při­pra­ve­né tabul­ky, sčí­ta­li časy a trest­né body, tisk­li diplo­my, při­pra­vo­va­li ceny.
U stup­ňů vítězů se shro­máž­di­li sou­tě­ží­cí i veřej­nost. Ceny pře­dá­va­li Ing. Petr Lidin­ský z Agro­ze­tu Čes­ké Budě­jo­vi­ce, ředi­tel SOU Blat­ná Ing. Miroslav Čapek, zástup­ce ředi­te­le pro odbor­ný výcvik Bc. Sta­ni­slav Kuče­ra a Ing. Vla­di­mír Pícha za Země­děl­ský svaz Čes­ké republiky.
V kate­go­rii „Veřej­nost“ zví­tě­zil Petr Braun, mis­tr odbor­né­ho výcvi­ku na auto­díl­ně SOU Blat­ná. Dru­hým byl Ing. Zby­něk Hof­man, uči­tel odbor­ných tech­nic­kých před­mě­tů SOU Blat­ná. Oba domá­cí účast­ní­ci vlast­ní malé hos­po­dář­ství. Tře­tí mís­to obsa­dil Jan Laš­to­vič­ka, Gym­ná­zi­um, SOŠ eko­no­mic­ká a SOU Kaplice.
Vel­ké uzná­ní si zaslou­ži­la jedi­ná sou­tě­ží­cí Pav­la Razí­mo­vá ze SOU země­děl­ské­ho a slu­žeb Dačice.
V hlav­ní kate­go­rii se na 3. mís­tě umís­til Josef Fučík, SOU země­děl­ské a slu­žeb Dači­ce. Prv­ní a dru­hé mís­to pat­ři­lo stu­den­tům SOU Blat­ná: Dru­hé mís­to zís­kal Vác­lav Šafa­řík. Vítě­zem se stal Josef Pilát. Oba vyni­ka­jí­cí řidi­či jsou ze tří­dy 3. O obo­ru Opra­vář země­děl­ských strojů.

Zepta­li jsme se Jose­fa Pilá­ta a Vác­la­va Šafa­ří­ka na tajem­ství jejich úspě­chu v soutěži.
Josef: „Byd­lím v Dol­ních Nakva­so­vi­cích. Na trak­to­ru jsem zvyk­lý jez­dit z domo­va, kde máme malé hos­po­dář­ství. Řídím trak­tor Zetor Crys­tal 10111. S ním pro­vá­dím potřeb­né prá­ce, setí, orbu, sená­že aj. Cho­dím na výpo­moc ke strý­ci, kte­rý vlast­ní kra­vín. U něj řídím trak­to­ry John Dee­re a Valtra.“
Vác­lav: „Byd­lím v obci Haja­ny u Blat­né. Tam máme malou far­mu. Trak­tor je moje srdeč­ní zále­ži­tost. Jez­dím čas­to se Zeto­rem 7745. S ním zajiš­ťu­ji potřeb­né práce.
Oce­ně­ní si zaslou­ží i uči­te­lé auto­ško­ly SOU Blat­ná, mistři odbor­né­ho výcvi­ku, uči­te­lé teo­rie, vycho­va­te­lé a všich­ni pra­cov­ní­ci, kte­ří se stu­den­ty odved­li pocti­vou práci. 

Na závěr se slu­ší podě­ko­vat štěd­rým spon­zo­rům, kte­ří doda­li pro prv­ních 10 sou­tě­ží­cích hod­not­né ceny. Jsou to AGROZET a.s. Čes­ké Budě­jo­vi­ce, Země­děl­ský svaz Čes­ké repub­li­ky, LIVA Před­sla­vi­ce, PRILLINGER Rado­myšl, BP-SERVICE s.r.o., Jiří Drnek - Dro­ge­rie Teta, ZEO tra­de spol. s r.o., Rad­či­ce, MASO UZENINY PÍSEK, a. s., Bid­fo­od Czech Repub­lic s.r.o., Kra­lu­py n. Vlta­vou, POGRR s.r.o., Pří­bram, Novy Vacov s. r. o., Vacov, Bla­ten­ská ryba, spol. s r.o., Blat­ná, ZD Tře­bo­hos­ti­ce, AGRO Vodňa­ny, a.s., ZD Novosed­ly, Měs­to Blat­ná, Lei­fhe­it Blatná.


Top