Back to Top
 

Den moderní techniky 2018

Další fotky z akce ve fotogalerii …

Ve čtvr­tek 11. říj­na se u nás ve ško­le kona­la akce „Den moder­ní tech­ni­ky“. Pří­pra­vy na ten­to čtvr­teč­ní den se kona­ly už od pon­dě­lí, po celém are­á­lu se uklí­ze­lo a zkrášlo­va­lo se vše.

Čtvr­teč­ní ráno bylo plné sho­nu. Od rána při­jíž­dě­li vysta­vo­va­te­lé „vete­rá­nů“, nablýska­ných aut. Dále fir­my, kte­ré vysta­vo­va­ly své výrob­ky, pro­duk­ty a uka­zo­va­ly prá­ci, kte­rou odvá­dí jejich fir­ma na trhu.

Fir­my vysta­vo­va­ly ve vel­ké hale, kam při­jel i pilot Mar­tin Macík s Liaz Dakar, kte­rý byl hlav­ní „atrak­cí“ pro vět­ši­nu návštěv­ní­ků. Spo­lu s panem Petrem Luskem, oce­ňo­va­ným foto­gra­fem Rally Dakar, celý den roz­dá­va­li pod­pi­sy závod­ním nad­šen­cům.

Během celé­ho dne nás slo­vem pro­vá­zel mode­rá­tor Čes­ké­ho roz­hla­su Luboš Vorá­ček.

Po celém are­á­lu jsme moh­li vidět trak­tor Val­tra, elek­tro­mo­bil Tes­la S, SUV Ško­da Kodi­aq, uni­kát­ní medo­met, auto­mat na pře­zou­vá­ní pne­u­ma­tik a mno­ho dal­ší­ho. Den byl urče­ný pro všech­ny fanouš­ky stro­jů, tech­ni­ky, zájem­ce o stu­di­um, odbor­ní­ky i veřej­nost.

V are­á­lu ško­ly byla při­pra­ve­na sta­no­viš­tě se sou­tě­že­mi. Při­jíž­dě­ly sem ško­ly z širo­ké­ho oko­lí a děti zde měly o zába­vu posta­rá­no. Kaž­dý z nich měl mož­nost zís­kat sou­těž­ní kar­tu, za kte­rou si po spl­ně­ní zají­ma­vých úko­lů mohl vyzved­nout cenu.

Já jsem měla to štěs­tí, že jsem pod vede­ním L. Pris­ta­še, foto­gra­fa a maji­te­le reklam­ní agen­tu­ry, moh­la celou akci nafo­tit.

Fotí­te? Já fotím moc ráda, ale poří­dit uchá­ze­jí­cí repor­táž­ní fot­ku není vůbec leh­ké. Foto­graf musí být všu­de, kde se něco děje, a to není sran­da.

Po celou dobu akce a dal­ší 4 dny poté se kona­la foto­sou­těž.

Na prv­ních mís­tech se umís­ti­li:

  1. Domi­nik Kar­ma
  2. Zde­něk Zubal
  3. Josef Pavlí­ček

Prv­ní dvě mís­ta byla oce­ně­na mobil­ním tele­fo­nem a tře­tí cenou byla vrtač­ka znač­ky Maki­ta.

tereza
Mně se tato akce líbi­la, poča­sí nám také přá­lo a dou­fám, že pěk­né zážit­ky si odná­še­li všich­ni, kte­ří se při­šli podí­vat.

Oči­ma žáky­ně Tere­zy Buri­a­no­vé, 1.ročník obor pod­ni­ká­ní


sponzoři
Top