20. 3. 2020

Výzva Země­děl­ské­ho sva­zu ČR k zapo­je­ní stu­den­tů při pomo­ci zajiš­tě­ní země­děl­ské výro­by
V sou­vis­los­ti s opat­ře­ní­mi ohled­ně nemo­ci COVID-19 může nastat situ­a­ce, kdy budou země­děl­ské pod­ni­ky řešit kri­zo­vý nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků. Ško­ly a kon­krét­ní stu­den­ti se mohou hlá­sit přes kon­takt­ní for­mu­lář na webo­vých strán­kách Země­děl­ské­ho sva­zu ČR https://www.zscr.cz/Koronavirus?prace&poptavka a budou při­pra­ve­ni v pří­pa­dě potře­by vypo­mo­ci ve svém oko­lí kon­krét­ní­mu pod­ni­ku, kte­rý se vyskyt­ne ve sví­zel­né situ­a­ci pro nedo­sta­tek pra­cov­ní­ků.
Dopis - výzva Země­děl­ské­ho sva­zu Čes­ké republiky


19. 3. 2020

Dal­ší nabíd­ka onli­ne kur­zů cizích jazy­ků. Ang­lič­ti­na onli­ne pro samou­ky zdar­ma a nejen to … Nauč­te se s námi svě­to­vé jazy­ky z pohod­lí Vaše­ho domova 


12. 3. 2020

Pro samo­stu­di­um mohou žáci vyu­žít nabíd­ku vzdě­lá­va­cí­ho por­tá­lu LearnTube.cz, kde auto­ři nabí­zí výu­ko­vá videa zejmé­na pro pří­pra­vu na matu­ri­tu, při­jí­ma­cí zkouš­ky a dal­ší před­mě­ty.
Po dobu uza­vře­ní škol jsou vybra­né lek­ce k dis­po­zi­ci zce­la zdar­ma, dal­ší za mír­ný popla­tek

ODKAZY NA KURZY:
Mate­ma­ti­ka
Češ­ti­na

Tech­nic­ké poznám­ky - sdě­le­ní autorů:

  1. Sta­čí si vytvo­řit účet a může­te hned začít sle­do­vat videa. 
  2. Kurz bude k dis­po­zi­ci po dobu vlád­ní­ho naří­ze­ní. Na videa se může kdo­ko­liv podí­vat koli­krát chce. Není to nijak omezeno.
  3. Sna­ži­li jsme se vybrat téma­ta, o kte­rých víme, že děla­jí stu­den­tům čas­to pro­blémy a moh­la by se Vám hodit napří­klad pro zopa­ko­vá­ní. Bohu­žel nejsme schop­ni upra­vo­vat obsah pod­le vašich pří­pad­ných přá­ní, pro­to­že kur­zy jsou dva, pro všech­ny ško­ly v ČR stej­né. Děku­je­me za pochopení.

11.3. 2020

Během nepří­tom­nos­ti ve ško­le jsou žáci povin­ni stu­do­vat samo­stat­ně. Samo­stu­di­um spo­čí­vá v opa­ko­vá­ní pro­bra­né­ho uči­va a pří­pra­vě na násle­du­jí­cí téma­ta pod­le téma­tic­kých plá­nů v ŠVP. 

Žáci jsou povin­ni pra­vi­del­ně sle­do­vat svůj pro­fil ve škol­ním infor­mač­ním sys­té­mu BAKALÁŘI a svůj škol­ní účet na GOOGLE APPS. Přes tyto infor­mač­ní kaná­ly budou vyu­ču­jí­cí posky­to­vat aktu­ál­ní infor­ma­ce, výu­ko­vé mate­ri­á­ly a zadá­vat úko­ly k vypracování.


10. 3. 2020

Minis­ter­stvo zdra­vot­nic­tví ČR naří­di­lo pro ochra­nu oby­va­tel­stva a pre­ven­ci roz­ší­ře­ní one­moc­ně­ní COVID-19 pře­ru­še­ní výu­ky ve ško­lách od 11. břez­na 2020 do odvolání.

Toto opat­ře­ní pla­tí pro žáky všech obo­rů SOU Blat­ná. O vývo­ji situ­a­ce a opě­tov­ném zahá­je­ní výu­ky bude­te infor­mo­vá­ni pro­střed­nic­tvím těch­to našich webo­vých stránek. 


Mimo­řád­né opat­ře­ní Minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví ČR o uza­vře­ní škol

Poky­ny Kraj­ské hygi­e­nic­ké sta­ni­ce pro školy