V sou­la­du s usta­no­ve­ním škol­ské­ho záko­na č.561/2004 Sb. § 75 odst. 2 v plat­ném zně­ní a vyhláš­kou č. 47/2005 Sb., o ukon­čo­vá­ní vzdě­lá­vá­ní na střed­ních ško­lách § 5, sta­no­vil ředi­tel ško­ly ter­mí­ny závě­reč­ných zkou­šek v tří­le­tých obo­rech vzdělání.


TERMÍNY ZKOUŠEK V PROSINCI 2023 (náhradní a opravný termín):


Obor 23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik):
písem­ná zkouška: 8. 12. 2023 od 8:00 hodin

Při­hláš­ka k oprav­né (náhrad­ní) závě­reč­né zkoušce