Časo­pis Moder­ní vče­lař je již pat­náct let medi­ál­ním part­ne­rem Chvá­ly medu na Hor­ním hra­dě. Hor­ní hrad u Ost­ro­va nad Ohří (okres Kar­lo­vy Vary) je zasa­zen do sva­hů Kruš­ných hor.

Letoš­ní roč­ník se koná v sobo­tu 1. srp­na 2020 od 10 do 17 hodin. Hrad­ní pán Pavel Palac­ký při­pra­vil ve spo­lu­prá­ci s Pra­cov­ní spo­leč­nos­tí nástav­ko­vých vče­la­řů CZ, z. s., zají­ma­vý program.

Během letoš­ní Chvá­ly medu se navíc set­ka­jí absol­ven­ti, stu­den­ti, uči­te­lé a pří­z­niv­ci obo­ru Vče­lař Střed­ní­ho odbor­né­ho uči­liš­tě Blatná.

Pro­gram a pozván­ka v PDF ke stažení