Back to Top
 

Adaptační kurz 2020

Na začát­ku škol­ní­ho roku tra­dič­ně pořá­dá Střed­ní odbor­né uči­liš­tě (SOU) Blat­ná adap­tač­ní kurz pro žáky prv­ních roč­ní­ků tří­le­tých učeb­ních obo­rů. Již podru­hé se ten­to kurz pořá­dal v nád­her­ném rekre­ač­ním are­á­lu Lažánky.

S rea­li­za­cí kur­zu pomá­ha­la praž­ská fir­ma ELIO o.cz, kte­rá má s pořá­dá­ním podob­ně zamě­ře­ných kur­zů boha­té zku­še­nos­ti. Cílem adap­tač­ní­ho kur­zu bylo umož­nit nově nastu­pu­jí­cím žákům a jejich uči­te­lům vzá­jem­né pozná­ní, a to na samot­ném začát­ku škol­ní­ho roku.

Adap­tač­ní kurz je veden prv­ky zážit­ko­vé peda­go­gi­ky. Stu­den­ti si utvá­ře­li soci­ál­ní vaz­by for­mou nej­růz­něj­ších her, doved­nos­tí, besed a sou­tě­ží. Též šlo o to zapa­ma­to­vat si jmé­na svých spo­lu­žá­ků a najít si mís­to v kolek­ti­vu třídy.

Letoš­ní kurz ved­li pro­fe­si­o­nál­ně lek­to­ři Mar­tin a Gab­rie­la. Navá­za­li se stu­den­ty blíz­ký kon­takt. Někte­ré akti­vi­ty byly urče­né pou­ze stu­den­tům a lek­to­rům. Jiných se účast­ni­li i tříd­ní učitelé.

Sko­ro po kaž­dé akti­vi­tě násle­do­va­lo zhod­no­ce­ní pod vede­ním lek­to­rů. Někte­ré hry byly nároč­né fyzic­ky, jiné na spo­lu­prá­ci, ale byly stu­den­ty i námi peda­go­gy hod­no­ce­ny klad­ně. Stu­den­ti si adap­tač­ní kurz uži­li, zvláš­tě klad­ně hod­no­ti­li pose­ze­ní u ohně v kru­hu. Z reak­cí stu­den­tů, peda­go­gic­ké­ho sbo­ru i lek­to­rů vyplý­vá, že adap­tač­ní kurz spl­nil svůj účel. Stu­den­ti si z adap­tač­ní­ho kur­zu odvez­li zážit­ky, pozna­li kama­rá­dy i peda­go­gy, což jim pomů­že ve studiu.

chevron-right chevron-left
Top