V červ­nu 2023 pro­běh­nou vol­by do škol­ské rady SOU Blat­ná. Voleb­ní obdo­bí je 3 roky, nová škol­ská rada bude usta­no­ve­na k 1. 9. 2023.

Škol­ská rada SOU Blat­ná má 6 čle­nů, z toho 2 čle­ny volí opráv­ně­né oso­by (zle­ti­lí žáci a zákon­ní zástup­ci nezle­ti­lých žáků), 2 čle­ny volí peda­go­gič­tí pra­cov­ní­ci ško­ly a 2 čle­ny jme­nu­je zři­zo­va­tel ško­ly (Jiho­čes­ký kraj).

Kan­di­dát­ní lis­ti­na do voleb čle­nů škol­ské rady 2023Har­mo­no­gram voleb:

Shro­máž­dě­ní opráv­ně­ných osob (pro­běh­ne po sku­pi­nách - samo­stat­ně peda­go­go­vé, opráv­ně­né oso­by oddě­le­ně po třídách)14. – 28. dub­na 2023
Zve­řej­ně­ní základ­ních infor­ma­cí ve ško­le a na www stránkáchdo 1. květ­na 2023
Při­jí­má­ní návrhů na kandidátydo 19. květ­na 2023
Zve­řej­ně­ní kan­di­dát­ních listindo 26. květ­na 2023
Ter­mín voleb12. – 15. červ­na 2023
Zve­řej­ně­ní výsled­ků voleb16. červ­na 2023
 Informace k volbám školské rady 2023
 Návrh kandidáta do ŠR - pedagogové
 Návrh kandidáta do ŠR - oprávněné osoby (zákonní zástupci a zletilí žáci)