Počet vol­ných míst do dru­hé­ho kola při­jí­ma­cí­ho řízení:


Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní studium:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 10
26-51-H/01 Elek­tri­kář 6
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 5
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 5
Dvou­le­té zkrá­ce­né stu­di­um zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, dál­ko­vá forma:
26-51-H/01 Elek­tri­kář 5

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 26. květ­na 2023.


Výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou vyhlá­še­ny v sou­la­du se zákon­ný­mi pod­mín­ka­mi zve­řej­ně­ním výsled­ko­vých lis­tin v ano­ny­mi­zo­va­né podo­bě (pod­le regis­trač­ních čísel) na našich webo­vých strán­kách v sek­ci DOKUMENTY >ÚŘEDNÍ DESKA.

Výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro nástav­bo­vé stu­di­um PODNIKÁNÍ budou zve­řej­ně­ny po vyko­ná­ní stát­ních jed­not­ných při­jí­ma­cích zkou­šek a po jejich vyhod­no­ce­ní CERMATEM.

Výsled­ky při­jí­ma­cí­ho říze­ní obo­ru VČELAŘ budou zve­řej­ně­ny do 2 pra­cov­ních dnů po koná­ní škol­ních při­jí­ma­cích zkoušek.

Při­ja­tým ucha­ze­čům se roz­hod­nu­tí o při­je­tí neza­sí­lá, je pova­žo­vá­no za ozná­me­né a doru­če­né zve­řej­ně­ním výsled­ko­vých lis­tin na webo­vých strán­kách ško­ly. Poš­tou bude zasí­lá­no pou­ze roz­hod­nu­tí o nepři­je­tí neú­spěš­ným uchazečům.

Podrob­né infor­ma­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní jsou uve­de­na v tom­to doku­me­tu nebo na strán­ce Při­jí­ma­cí říze­ní.