Back to Top
 

Přijímací řízení 2020

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
dne 23. 6. 2020 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly dru­hé kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní. Pro nástav­bo­vé stu­di­um obo­ru Pod­ni­ká­ní se v dal­ších kolech při­jí­ma­cí­ho říze­ní již neko­ná jed­not­ná při­jí­ma­cí zkouš­ka.

Počty vol­ných míst do jed­not­li­vých obo­rů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 6
26-51-H/01 Elek­tri­kář: 6
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář: 9
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů: 6
XXX
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní: 5
XXX
XXX

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 10. čer­ven­ce 2020.

Výsled­ko­vé lis­ti­ny při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou zve­řej­ňo­vá­ny postup­ně po ukon­če­ní jed­not­li­vých kol v sek­ci DOKUMENTY na úřed­ní des­ce.

Z kapa­cit­ních a pro­voz­ních důvo­dů nebu­de­me ve škol­ním roce 2020-21 ote­ví­rat prv­ní roč­ník dál­ko­vé­ho stu­dia obo­ru Elek­tri­kář. Při­hláš­ky bude­me při­jí­mat opět v roce 2021 (pro zahá­je­ní stu­dia od září 2021).

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2020
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vypl­ně­ní
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Vče­lař


Top