Tel.: +420 383 412 320
   E-mail: info@soublatna.cz

    Střední odborné učiliště Blatná,
        U Sladovny 671, 388 16 Blatná
Úvod > Uchazeč > Přijímací řízení 2019

Přijímací řízení 2019

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
ředi­tel ško­ly sta­no­vil kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní do prv­ních roč­ní­ků vzdě­lá­vá­ní ve střed­ní ško­le
a vyhlá­še­ní prv­ní­ho kola při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2019/2020

Do prv­ních roč­ní­ků bude při­jí­mán násle­du­jí­cí počet ucha­ze­čů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik): 30 míst
26-51-H/01 Elek­tri­kář: 12 míst
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář: 12 míst
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských stro­jů: 30 míst
XXX
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní stu­di­um:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní: 30 míst
XXX
Zkrá­ce­né stu­di­um zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, dál­ko­vé stu­di­um:
41-51-H/02 Vče­lař: 24 míst

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 1. břez­na 2019.

Výsled­ko­vé lis­ti­ny při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou zve­řej­ňo­vá­ny postup­ně po ukon­če­ní jed­not­li­vých kol v sek­ci DOKUMENTY na úřed­ní des­ce.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Orga­ni­za­ce při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2019
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vypl­ně­ní
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Vče­lař