Back to Top
 

Přijímací řízení 2021

Váže­ní zájem­ci o stu­di­um,
dne 4. 6. 2021 vyhlá­sil ředi­tel ško­ly dru­hé kolo při­jí­ma­cí­ho říze­ní pro škol­ní rok 2021/22.

Počty vol­ných míst do jed­not­li­vých oborů:

Tří­le­té obo­ry zakon­če­né závě­reč­nou zkouš­kou, den­ní studium:
23-68-H/01 Mecha­nik opra­vář moto­ro­vých vozi­del (Auto­me­cha­nik) 6
26-51-H/01 Elek­tri­kář 5
26-57-H/01 Auto­elek­tri­kář 2
41-55-H/01 Opra­vář země­děl­ských strojů 3
XXX
Dvou­le­té nástav­bo­vé stu­di­um zakon­če­né matu­rit­ní zkouš­kou, den­ní studium:
64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní 5
XXX
Dál­ko­vé zkrá­ce­né stu­di­um zakon­če­né závě­reč­nou zkouškou:
26-51-H/01 Elek­tri­kář 2
XXX

Při­hláš­ky je nut­né podat nej­poz­dě­ji do 15. červ­na 2021.

Výsled­ko­vé lis­ti­ny při­jí­ma­cí­ho říze­ní budou zve­řej­ňo­vá­ny postup­ně po ukon­če­ní jed­not­li­vých kol
v sek­ci DOKUMENTY na úřed­ní des­ce.

Dokumenty k přijímacímu řízení

Roz­hod­nu­tí o neko­ná­ní při­jí­ma­cích zkou­šek v obo­rech 64-41-L/51 Pod­ni­ká­ní a 26-51-H/01 Elek­tri­kář dál­ko­vé studium
Orga­ni­za­ce a kri­té­ria při­jí­ma­cí­ho říze­ní 2021
Infor­ma­ce k jed­not­né při­jí­ma­cí zkouš­ce CERMAT
Tisko­pi­sy při­hlá­šek a poky­ny k vypl­ně­ní
Dopo­ru­če­ná lite­ra­tu­ra k při­jí­ma­cí zkouš­ce pro obor Včelař


Top